Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
25.05.2023
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
do południa
Opłata:
220,- zł od osoby

Minimalne wymagania dotyczące sprzętu dla uczestników webinarium:

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem Internetu przy użyciu portalu clickmeeting.pl.

 • Procesor dwurdzeniowy 2GHz
 • 2 GB pamięci RAM
 • System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS
 • Aktualna wersja jednej z wybranych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.
 • Połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps). Prędkość połączenia można zweryfikować pod adresem: https://www.speedtest.pl/

Czas trwania kursu wynosi 4 godziny lekcyjne  

Fundacja rodzinna jako nowa osoba prawna w polskim porządku prawnym i jej opodatkowanie w 2023r  Szkolenie online

W 2023 roku powstaną w Polsce pierwsze fundacje rodzinne. Ustawa regulująca tę nową w naszym prawie instytucję wejdzie w życie już 22 maja br

Zalety fundacji rodzinnej:

 • Możliwość wycofania się fundatora (przedsiębiorcy) z aktywnego prowadzenia biznesu, bez utraty dochodów.
 • Finansowe zabezpieczenie członków rodziny.
 • Oddzielenie spraw biznesowych i rodzinnych.
 • Utrzymanie majątku w jednych rękach i ochrona majątku.
 • Efektywne zarządzanie majątkiem i jego pomnażanie.
 • Planowanie sukcesji w perspektywie wielu pokoleń.

Szkolenie jest adresowane do:

 •  przedsiębiorców,
 •  biur rachunkowych,
 • właścicieli firm rodzinnych planujący sukcesję biznesu,
 • pracownicy działów księgowych i finansowych w firmach rodzinnych,
 •  prawników i doradców podatkowych.
 • Innym osobom zainteresowanym tematyką

Zakres tematyczny

1.Fundacja rodzinna - nowa osoba prawna w polskim porządku prawnym
2. Fundator
3. Majątek fundacji rodzinnej
4. Powstanie fundacji rodzinnej
5. Statut i spis mienia
6. Beneficjent i lista beneficjentów
7. Organy fundacji rodzinnej:
a) zarząd
b) rada nadzorcza
c) zgromadzenie beneficjentów
8. Odpowiedzialność cywilnoprawna
9. Audyt
10. Kontrola sądowa i obowiązek informacyjny
11. Rozwiązanie i likwidacja fundacji rodzinnej
12. Rejestr fundacji rodzinnych
13. Opodatkowanie fundacji rodzinnych:
a) opodatkowanie przesunięcia majątku do fundacji rodzinnej
b) opodatkowanie działalności gospodarczej fundacji rodzinnej nie wykraczającej poza dozwolony zakres
c) opodatkowanie działalności gospodarczej fundacji rodzinnej wykraczającej poza dozwolony zakres
d) opodatkowanie likwidacji fundacji rodzinnej
e) opodatkowanie fundatora
f) opodatkowanie beneficjentów z grupy tzw. „zerowej”, pierwszej, drugiej i trzeciej
g) fundacja rodzinna a ukryte zyski
h) fundacja rodzinna a podatek VAT
14. Fundacja rodzinna jako udziałowiec spółki z o.o.
15. Zmiany w przepisach

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

 • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych
 • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
 • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz.652).

Zapisy na szkolenie

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się". Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) - należy przesłać do nas oświadczenie.

 Warunki płatności i rezygnacji

Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać przed rozpoczęciem szkolenia po jego potwierdzeniu lub 7 dni po otrzymaniu faktury. Przedpłaty w wysokości 100% prosimy kierować na numer konta: Santander Bank Polska SA 52 1090 2053 0000 0001 4679 4616 tytułem: imię i nazwisko oraz nazwa szkolenia. Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika, po wcześniejszym wypełnieniu i przesłaniu do organizatora oświadczenia. Rezygnację (najpóźniej na 1 dzień roboczy przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres olkusz@skwp.krakow.pl. Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją

Informacja o kadrze

Prawnik, doradca podatkowy właściciel firmy szkoleniowej, Absolwent studiów doktoranckich w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, jak również studiów podyplomowych z prawa podatkowego, egzekucji administracyjnej i zarządzania zasobami ludzkimi, a także seminarium „Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej” .Przed wpisem na listę doradców podatkowych wieloletni pracownik Izby Skarbowej, a następnie Izby Administracji Skarbowej w Katowicach kierujący komórkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi za wymiar i nadzór nad wymiarem podatku od towarów i usług. W latach 2012-2018 trener wewnętrzny w Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów, a następnie w Krajowej Szkole Skarbowości. Złożył z wynikiem pozytywnym państwowe egzaminy na inspektora kontroli skarbowej i urzędnika mianowanego w służbie cywilnej. Od ponad dziesięciu lat zawodowy trener w zakresie prawa podatkowego współpracujący z wiodącymi firmami szkoleniowymi w Polsce, jak również z komórkami szkoleniowymi Krajowej Izby Doradców Podatkowych i Krajowej Izby Radców Prawnych. Autor licznych, także książkowych publikacji podatkowych, w tym artykułów zamieszczanych w branżowym kwartalniku „Doradca podatkowy”.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

ZAPISZ SIĘ

 

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001