Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
Typ:
Szkolenie
Tryb:
do południa
Opłata:
240,- zł od osoby
Zapisz się

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem internetu przy użyciu portalu clickmeeting.pl. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie płatności do dnia 8 marca 2021 r.

 

Czas trwania kursu wynosi 6 godzin lekcyjnych w tym konsultacje na czacie.

Miejsce przeprowadzenia kursu: online

Rozpoczęcie: godzina 10.00

 

Cel szkolenia:

 

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntowej wiedzy dotyczącej nabywania praw do świadczeń chorobowych i opiekuńczych oraz prawidłowym ustaleniem podstawy wymiaru zasiłków i ich rozliczenie względem ZUS.

Szkolenie ma charakter warsztatów praktycznych. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest praktycznymi przykładami.

 

Treści kształcenia

 

Świadczenia z ubezpieczenia społecznego

 • Kwarantanna i Izolacja:
 • dowody do wypłaty świadczeń z tego tytułu,
 • odbywanie kwarantanny i izolacji w warunkach domowych,
 • zasiłek opiekuńczy za okres kwarantanny i izolacji dziecka
 • rozliczenie świadczeń na liście płac w tym wynagrodzenia za pracę
 • Dodatkowy zasiłek opiekuńczy:
 • dowody do wypłaty świadczeń
 • rozliczenie na liście płac
 • Okresy wyczekiwania na prawo do świadczeń chorobowych:
 • przypadki wyłączające okresy wyczekiwania.
 • Wypłata świadczeń chorobowych na przełomie roku kalendarzowego:
 • podwyższenie podstawy do minimalnej.
 • Pozostałe świadczenia z ubezpieczenia chorobowego

Przeliczanie i ustalenie podstawy wymiaru świadczeń chorobowych w okresach stosowania Tarczy Antykryzysowej zmiany od 9 października 2020 r.

 • W jakich przypadkach i z jakiego okresu należy przeliczyć podstawę wymiaru.
 • Przykłady przeliczeń i wykazywanie w raportach ZUS.
 • Wpływ wprowadzonych zmian na ustalanie podstawy po 9 października 2020 r.

Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych w 2020 / 2021 r. osób będących pracownikami

 • Minimalna podstawa wymiaru świadczeń chorobowych w 2021 r.:
 • obowiązek przeliczenia podstawy na przełomie roku
 • zmiana wymiaru etatu a wyrównanie podstawy do minimalnej

Wynagrodzenie za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc

 • okresy przyjmowane do podstawy wymiaru i miesiące, które należy wyłączyć z podstawy, zasady uzupełniania składników wynagrodzenia:
 • stałych i zmiennych pomniejszanych proporcjonalnie i nieproporcjonalnie,
 • składniki nie uwzględniane w podstawie wymiaru świadczeń.
 • Uzupełnianie miesiąca - niezdolność do pracy i urlop wypoczynkowy
 • Wpływ zmiany wymiaru czasu pracy na podstawę wymiaru świadczeń:
 • zmiana wymiaru etatu w miesiącach poprzedzających niezdolność,
 • zmiana wymiaru etatu w miesiącu powstania niezdolności do pracy.
 • Powrót pracownika z urlopu bezpłatnego i wychowawczego

Nowa podstawa wymiaru świadczeń chorobowych:

 • zmiana rodzaju wypłaty świadczenia chorobowego

Zmiana regulaminu wynagradzania i jej wpływ na podstawę:

 • nowy składnik wynagrodzenia
 • zaprzestanie wypłaty danego składnika wynagrodzenia

Wynagrodzenie za okresy dłuższe niż 1 miesiąc

 • uwzględnianie składników kwartalnych, rocznych i półrocznych,
 • zmiana etatu w okresie i po okresach kwartalnych i rocznych,
 • uzupełnianie wynagrodzenia kwartalnego, rocznego i półrocznego,
 • nieprzepracowanie pełnego okresu w związku z zatrudnieniem.

 

Metody pracy

 

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o zajęcia wykładowo-seminaryjne, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

 

Efekty kształcenia

 

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
- doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych
- wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
- przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania

 

Warunki zaliczenia kursu

 

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz.652).

 

Zapisy na szkolenie:

 

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się". Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) - należy przesłać do nas oświadczenie. Warunki płatności i rezygnacji: Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać przed rozpoczęciem szkolenia po jego potwierdzeniu. Przedpłaty w wysokości 100% prosimy kierować na numer konta: Santander Bank Polska SA 80 1090 2053 0000 0001 4672 1556 tytułem: imię i nazwisko oraz nazwa szkolenia. Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika, po wcześniejszym wypełnieniu i przesłaniu do organizatora oświadczenia. Rezygnację (najpóźniej na 1 dzień roboczy przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres chrzanow@skwp.krakow.pl. Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.

 

Informacja o kadrze:

 

Wykładowca: Przemysław Jeżek - Specjalista z zakresu Rozliczania wynagrodzeń Prawa Pracy z wieloletnią praktyką zawodową. Posiada ponad 15 letnie doświadczenie zawodowe pracując w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm jako Specjalista i Starszy Specjalista HR. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach Prawa pracy w tym m.in.: rozliczaniem czasy pracy, wynagrodzeń, świadczeń z ZFŚS, podatku dochodowego od osób fizycznych. Wykładowca na kierunku „Kadry i płace” na GWSH w Katowicach, autor licznych publikacji na łamach dwutygodnika „Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych” oraz „Serwisu Prawno – Pracowniczego.”

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane piątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) – należy przesłać do nas oswiadczenie, które zamieszczone jest na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas scanem a w dniu rozpoczęcia kursu – dostarczyć w oryginale.

Dane do faktury
Ankieta
Załączniki
Załącz
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001

Proszę zaraz za znacznikiem umieścić kod