Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
28.10.2021
Godzina rozpoczęcia kursu:
16:30
Typ:
Kurs
Tryb:
wtorek/czwartek
Opłata:
2500,- zł od osoby

NAZWA KURSU :

"Dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości wg MSSF - poziom średniozaawansowany" - Szkolenie ONLINE

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego.

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie księgowego, samodzielnego księgowego - bilansisty. Przygotowanie to ma mieć charakter zarówno teoretyczny jak i praktyczny, tak aby po zakończeniu kursu absolwent posiadał wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości, a także potrafił w praktyce stosować zasady etyki zawodowej opisane w „Kodeksie zawodowej etyki w rachunkowości”.

Kurs adresowany jest dla osób pracujących  w dziale księgowości w języku angielskim zarówno w przedsiębiorstwach zagranicznych, jak i polskich z wymaganym językiem angielskim oraz dla osób pragnących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Uczestnikami kursu mogą być osoby z wykształceniem średnim i wyższym, w tym również osoby które ukończyły stopień I Akademii Rachunkowości wg MSSF SkwP, które znają język angielski w stopniu komunikatywnym.

Czas trwania kursu wynosi 86 godziny lekcyjnych, oraz 4 godziny lekcyjne przeznaczone na egzamin (odbędzie się on w trybie stacjonarnym, w pierwszym możliwym terminie do realizacji); godzina lekcyjna to 45 minut.

Zajęcia odbywać się będą w dniach podanych w harmonogramie danej grupy.

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem internetu przy użyciu portalu Clickmeeting.pl.
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie płatności na dzień przez rozpoczęciem kursu (w przypadku płatności w dniu kursu wymagany jest mail z potwierdzeniem płatności).

Możliwość rozbicia na dwie raty 50 % płatne przed rozpoczęciem, druga rata w połowie kursu.

Minimalne wymagania dotyczące sprzętu dla uczestników:

  • Procesor dwurdzeniowy 2GHz
  • 2 GB pamięci RAM
  • System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS
  • Aktualna wersja jednej z wybranych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera
  • Połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps). Prędkość połączenia można zweryfikować pod adresem: https://www.speedtest.pl/

Treści nauczania w zakresie poszczególnych zajęć:

1. Założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej (4 godziny lekcyjne):
1.1. Wprowadzenie do sprawozdawczości opartej na MSR/MSSF,
1.2. Cel sprawozdawczości finansowej,
1.3. Podstawowe założenia,
1.4. Cechy jakościowe sprawozdania finansowego,
1.5. Podstawowe składniki (elementy) sprawozdania finansowego,
1.6. Przyjęte koncepcje zachowania kapitału.

2. Struktura i prezentacja sprawozdania finansowego według MSR 1 (4 godziny lekcyjne):
2.1. Struktura i treść sprawozdania finansowego,
2.2. Forma prezentacji i terminologia,
2.3. Minimalny zakres ujawnień,
2.4. Zasada ciągłości i prezentowanie informacji porównawczej.

3. Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów (MSR 8)
oraz zdarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego (MSR 10) (4 godziny lekcyjne):
3.1. Wybór i zastosowanie zasad (polityki) rachunkowości,
3.2. Spójność i zmiany polityki rachunkowości,
3.3. Zmiany wartości szacunkowych,
3.4. Błędy poprzednich okresów,
3.5. Zdarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego.

4. Zapasy (6 godzin lekcyjnych):
4.1. Pojęcie i klasyfikacja zapasów,
4.2. Wycena zapasów – koszt zapasów, metody ustalania kosztu, wartości netto możliwa do uzyskania,
4.3. Ewidencja zapasów – ujmowanie kosztów okresu,
4.4. Ujawnianie informacji w sprawozdaniu finansowym.

5. Rzeczowe aktywa trwałe (MSR 16) i nieruchomości inwestycyjne (MSR 40) (16 godzin lekcyjnych):
5.1. Pojęcie rzeczowych aktywów trwałych i ich klasyfikacja,
5.2. Kryteria ujmowania i zaprzestania ujmowania,
5.3. Wycena na moment ujęcia i na dzień bilansowy,
5.4. Podejście oparte na komponentach,
5.5. Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych,
5.6. Pojęcie nieruchomości inwestycyjnych i nieruchomości zajmowanych przez właściciela,
5.7. Reklasyfikacja pomiędzy różnymi kategoriami nieruchomości i skutki dla wyceny księgowej,
5.8. Ewidencja oraz ujawnianie informacji w sprawozdaniu finansowym.

6. Aktywa niematerialne (MSR 38) (4 godziny lekcyjne):
6.1. Pojęcie i klasyfikacja aktywów niematerialnych,
6.2. Ujmowanie i wycena,
6.3. Aktywa niematerialne wytworzone przez jednostkę we własnym zakresie (etap prac badawczych
oraz etap prac rozwojowych),
6.4. Amortyzacja aktywów niematerialnych,
6.5. Ewidencja i ujawnianie informacji w sprawozdaniu finansowym.

7. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży i działalność zaniechana (MSSF 5) (4 godziny
lekcyjne):
7.1. Wymogi dotyczące klasyfikacji i prezentacji,
7.2. Wymogi dotyczące wyceny,
7.3. Klasyfikacja jako „przeznaczone do sprzedaży”,
7.4. Działalność zaniechana.

8. Utrata wartości aktywów (MSR 36) (4 godziny lekcyjne):
8.1. Utrata wartości aktywów – pojęcie oraz przesłanki,
8.2. Procedura testu na utratę wartości – grupowanie aktywów w CGU, ustalanie wartości
odzyskiwalnej, szacowanie wartości użytkowej i in.,
8.3. Ewidencja księgowa i prezentacja w sprawozdaniu finansowym.

9. Leasing (MSR 17 oraz MSSF 16) (8 godzin lekcyjnych):
9.1. Pojęcie i klasyfikacja transakcji leasingowych,
9.2. Leasing w sprawozdaniach finansowych leasingobiorców,
9.3. Leasing w sprawozdaniach finansowych leasingodawców,
9.4. Wycena, ewidencja i prezentacja w sprawozdaniu finansowym aktywów i zobowiązań
leasingowych.

10. Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe (MSR 37) (8 godzin lekcyjnych):
10.1.Pojęcie rezerw na tle innych zobowiązań,
10.2.Rezerwy a zobowiązania warunkowe,
10.3.Aktywa warunkowe,
10.4. Ujmowanie i wycena rezerw,
10.5. Ewidencja i prezentacja rezerw w sprawozdaniu finansowym.
11. Przychody z umów z klientami (MSSF 15) (8 godzin lekcyjnych):
11.1. Pojęcie i klasyfikacja umów (kontraktów) z klientami,
11.2. Identyfikacja umowy oraz zobowiązań z niej wynikających,
11.3. Wycena umowy z klientem – ustalanie ceny kontraktu, alokacja wartości do zobowiązań
umownych, zmiana ceny kontraktu,
11.4. Ewidencja, prezentacja i ujawnianie informacji w sprawozdaniu finansowym.

12. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (MSR 7) (6 godzin lekcyjnych):
12.1. Pojęcie środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych,
12.2. Warianty sprawozdania z rachunku przepływów pieniężnych,
12.3. Segmenty sprawozdania – działalność operacyjna, inwestycyjna i finansowa,
12.4. Analiza sprawozdania z przepływów pieniężnych.

13. Segmenty operacyjne (MSSF 8) i śródroczna sprawozdawczość finansowa (MSR 34) (8 godzin
lekcyjnych):
13.1. Segmenty operacyjne a segmenty sprawozdawcze – kryteria łączenia i progi ilościowe,
13.2. Ujawnianie informacji w sprawozdaniu finansowym,
13.3. Treść śródrocznego raportu finansowego,
13.4. Śródroczne a roczne sprawozdanie finansowe.

14. Elementy etyki w rachunkowości (2 godziny lekcyjne):
14.1. Praktyczne przykłady, dylematy etyczne.

 

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, praca zespołowa, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz podręczniki i naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia: Uczestnik kursu zdobywa wiedzę w zakresie:
W1 - specjalistycznego słownictwa z zakresu rachunkowości w języku angielskim,
W2 - podstawowych zasad, zadań rachunkowości i jej organizacji, polityki rachunkowości w
przedsiębiorstwie,
W3 - ewidencji, dokumentowania, kontroli operacji gospodarczych,
W4 - zasad oraz metod bieżącej i bilansowej wyceny aktywów i pasywów według MSSF,
W5 - klasyfikacji i ewidencji kosztów w układzie rodzajowym i funkcjonalnym,
W6 - zasad sporządzania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego według MSSF,
Uczestnik kursu nabywa praktyczne umiejętności w zakresie:
U1 - poprawnej ewidencji księgowej oraz weryfikacji zapisów księgowych z danymi źródłowymi,
U2 - ewidencji i rozliczania kosztów w ramach ich rachunku (w układzie rodzajowym i
funkcjonalnym),
U3 - wyceny bieżącej i bilansowej aktywów i pasywów,
U4 - sporządzania rocznego, jednostkowego sprawozdania finansowego,
Uczestnik kursu nabywa kompetencje społeczne w zakresie:
(efekty te będą weryfikowane w trakcie procesu dydaktycznego)
K1 - świadomości nieustannego podnoszenia kwalifikacji językowych,
K2 - konieczności podnoszenia swoich kwalifikacji i uczenia się, analizy zmian przepisów księgowych i
prawa podatkowego,
K3 - potrzeby rzetelnego, odpowiedzialnego i etycznego wykonywania pracy w rachunkowości,
K4 - łączenia zdobytej wiedzy z umiejętnościami zawodowymi w celu realizacji powierzonych zadań,
K5 - informowania przełożonych i współpracowników w razie naruszenia zasad etyki zawodowej,

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest obecność przynajmniej na 60% godzin lekcyjnych i egzamin pisemny w języku angielskim. Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 30% z ogólnej liczby punktów 7 możliwych do osiągnięcia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z wymaganiami aktualnego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Osoba, która na egzaminie otrzymała co najmniej 60% punktów możliwych do uzyskania otrzymuje dodatkowo dyplom specjalisty ds. rachunkowości – II stopnia Akademii Rachunkowości wg MSSF, wydawany przez Oddział Okręgowy SKwP, w ramach którego działa niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego będąca organizatorem kursu. Zasady oceniania prac egzaminacyjnych są określone w Regulaminie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej SKwP Oddziału Okręgowego w Krakowie. Podstawą do sporządzenia protokołu zaliczenia jest imienna lista obecności podpisywana każdorazowo przez słuchacza lub wydruk z platformy learningowej oraz protokół komisji egzaminacyjnej z przeprowadzonego egzaminu.

Informacja o kadrze

Wykładowcami na kursie są wysoko kwalifikowani wykładowcy z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Szczegółowe dane dotyczące wykładowców zawiera zakładka:Sylwetki zawodowe wykładowców.

Warunki płatności i rezygnacji

1. Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

2. W przypadku płatności przez osobę fizyczną istnieje możliwość opłat ratalnych: 50% płatne przed rozpoczęciem kursu (najpóźniej w dniu rozpoczęcia), pozostałe 50% do połowy czasu trwania kursu. W przypadku firmy 100% wartości kursu jest płatne przed jego rozpoczęciem.

Przedpłaty w wysokości 50% lub 100% prosimy kierować na numer konta:

Santander Bank: 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001; tytułem: imię i nazwisko oraz nazwa szkolenia.

3. Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika, po wcześniejszym wypełnieniu i przesłaniu do organizatora oświadczenia.

4. Rezygnację należy przesłać w formie pisemnej na adres szkolenia@krakow.skwp.pl

Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji.

5. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.

Dane uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane piątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) – należy przesłać do nas oswiadczenie, które zamieszczone jest na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas scanem a w dniu rozpoczęcia kursu – dostarczyć w oryginale.

Dane do faktury
Ankieta
Ankieta
Załączniki
Załącz
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001

Proszę zaraz za znacznikiem umieścić kod