Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
15.06.2024
Godzina rozpoczęcia kursu:
08:00
Typ:
Kurs
Tryb:
sobota
Opłata:
2990.00,- zł od osoby
2900.00,- zł Dla członków zwyczajnych i członków wspierających (płatnik) z co najmniej 1 rocznym stażem i opłaconymi na bieżąco składkami członkowskimi
2850.00,- zł Dla kontynuujących naukę w O/O w Krakowie (zapisanie się na kurs w ciągu 1 roku od zakończenia w O/O w Krakowie kursu o czasie trwania powyżej 23 godzin)
Raty:
1000,- zł Przed rozpoczęciem kursu,
995,- zł Rata po 1 miesiącu zajęć,
995,- zł Rata po 2 miesiącu zajęć,

NAZWA KURSU :

"Dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości wg MSSF - poziom średniozaawansowany" - Szkolenie ONLINE

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego.

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie księgowego, samodzielnego księgowego - bilansisty. Przygotowanie to ma mieć charakter zarówno teoretyczny jak i praktyczny, tak aby po zakończeniu kursu absolwent posiadał wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości, a także potrafił w praktyce stosować zasady etyki zawodowej opisane w „Kodeksie zawodowej etyki w rachunkowości”.

Kurs adresowany jest dla osób pracujących  w dziale księgowości w języku angielskim zarówno w przedsiębiorstwach zagranicznych, jak i polskich z wymaganym językiem angielskim oraz dla osób pragnących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Uczestnikami kursu mogą być osoby z wykształceniem średnim i wyższym, w tym również osoby które ukończyły stopień I Akademii Rachunkowości wg MSSF SkwP, które znają język angielski w stopniu komunikatywnym.

Czas trwania kursu wynosi 90 godzin lekcyjnych, w tym 4 godziny lekcyjne przeznaczone na egzamin (odbędzie się on w trybie stacjonarnym, w pierwszym możliwym terminie do realizacji); godzina lekcyjna to 45 minut.

Zajęcia odbywać się będą w dniach podanych w harmonogramie danej grupy.

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem Internetu, przy użyciu portalu Clickmeeting.pl.
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie płatności na dzień przez rozpoczęciem kursu (w przypadku płatności w dniu kursu wymagany jest mail z potwierdzeniem płatności).

 

Minimalne wymagania dotyczące sprzętu dla uczestników:

  • Procesor dwurdzeniowy 2GHz
  • 2 GB pamięci RAM
  • System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS
  • Aktualna wersja jednej z wybranych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera
  • Połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps). Prędkość połączenia można zweryfikować pod adresem: https://www.speedtest.pl/

Zakres tematyczny poszczególnych zajęć:

1. Założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej
2. Struktura i prezentacja sprawozdania finansowego według MSR 1
3. Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów (MSR 8) oraz zdarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego (MSR 10)
4. Zapasy
5. Rzeczowe aktywa trwałe (MSR 16) i nieruchomości inwestycyjne (MSR 40)
6. Aktywa niematerialne (MSR 38)
7. Aktywa trwale przeznaczone do sprzedaży i działalność zaniechana (MSSF 5)
8. Utrata wartości aktywów (MSR 36)
9. Leasing (MSR 17 oraz MSSF 16)
10. Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe (MSR 37)
11. Przychody z umów z klientami (MSSF 15)
12. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (MSR 7)
13. Segmenty operacyjne (MSSF 8) i śródroczna sprawozdawczość finansowa (MSR 34)
14. Elementy etyki w rachunkowości

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, praca zespołowa, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz podręczniki i naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia: Uczestnik kursu zdobywa wiedzę w zakresie:
W1 - specjalistycznego słownictwa z zakresu rachunkowości w języku angielskim,
W2 - podstawowych zasad, zadań rachunkowości i jej organizacji, polityki rachunkowości w
przedsiębiorstwie,
W3 - ewidencji, dokumentowania, kontroli operacji gospodarczych,
W4 - zasad oraz metod bieżącej i bilansowej wyceny aktywów i pasywów według MSSF,
W5 - klasyfikacji i ewidencji kosztów w układzie rodzajowym i funkcjonalnym,
W6 - zasad sporządzania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego według MSSF,
Uczestnik kursu nabywa praktyczne umiejętności w zakresie:
U1 - poprawnej ewidencji księgowej oraz weryfikacji zapisów księgowych z danymi źródłowymi,
U2 - ewidencji i rozliczania kosztów w ramach ich rachunku (w układzie rodzajowym i
funkcjonalnym),
U3 - wyceny bieżącej i bilansowej aktywów i pasywów,
U4 - sporządzania rocznego, jednostkowego sprawozdania finansowego,
Uczestnik kursu nabywa kompetencje społeczne w zakresie:
(efekty te będą weryfikowane w trakcie procesu dydaktycznego)
K1 - świadomości nieustannego podnoszenia kwalifikacji językowych,
K2 - konieczności podnoszenia swoich kwalifikacji i uczenia się, analizy zmian przepisów księgowych i
prawa podatkowego,
K3 - potrzeby rzetelnego, odpowiedzialnego i etycznego wykonywania pracy w rachunkowości,
K4 - łączenia zdobytej wiedzy z umiejętnościami zawodowymi w celu realizacji powierzonych zadań,
K5 - informowania przełożonych i współpracowników w razie naruszenia zasad etyki zawodowej,

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest obecność przynajmniej na 60% godzin lekcyjnych i egzamin pisemny w języku angielskim. Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 30% z ogólnej liczby punktów możliwych do osiągnięcia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z wymaganiami aktualnego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Osoba, która na egzaminie otrzymała co najmniej 60% punktów możliwych do uzyskania otrzymuje dodatkowo dyplom specjalisty ds. rachunkowości – II stopnia Akademii Rachunkowości wg MSSF, wydawany przez Oddział Okręgowy SKwP, w ramach którego działa niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego będąca organizatorem kursu. Zasady oceniania prac egzaminacyjnych są określone w Regulaminie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej SKwP Oddziału Okręgowego w Krakowie. Podstawą do sporządzenia protokołu zaliczenia jest imienna lista obecności podpisywana każdorazowo przez słuchacza lub wydruk z platformy learningowej oraz protokół komisji egzaminacyjnej z przeprowadzonego egzaminu.

Informacja o kadrze

Wykładowcami na kursie są wysoko kwalifikowani wykładowcy z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Szczegółowe dane dotyczące wykładowców zawiera zakładka: Sylwetki zawodowe wykładowców.

Warunki płatności i rezygnacji

1. Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

2. W przypadku płatności przez osobę fizyczną istnieje możliwość opłat ratalnych: 50% płatne przed rozpoczęciem kursu (najpóźniej w dniu rozpoczęcia), pozostałe 50% do połowy czasu trwania kursu. W przypadku firmy 100% wartości kursu jest płatne przed jego rozpoczęciem.

Przedpłaty w wysokości 50% lub 100% prosimy kierować na numer konta:

Santander Bank: 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001; tytułem: imię i nazwisko oraz nazwa szkolenia.

3. Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika, po wcześniejszym wypełnieniu i przesłaniu do organizatora oświadczenia.

4. Rezygnację należy przesłać w formie pisemnej na adres szkolenia@krakow.skwp.pl

Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji.

5. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001