Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
15.01.2022
Godzina rozpoczęcia kursu:
08:00
Typ:
Kurs
Tryb:
sobota
Opłata:
2400,- zł od osoby
Zapisz się

NAZWA KURSU :

"Dla kandydatów na księgowego  wg MSSF - poziom podstawowy" - Szkolenie ONLINE

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego.

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie księgowego. Przygotowanie to ma mieć charakter zarówno teoretyczny jak i praktyczny, tak aby po zakończeniu kursu absolwent posiadał wiedzę i umiejętności z zakresu podstaw rachunkowości, a także potrafił w praktyce stosować zasady etyki zawodowej opisane w „Kodeksie zawodowej etyki w rachunkowości”.

Kurs adresowany jest dla osób przygotowujących się do pracy w dziale księgowości w języku angielskim zarówno w przedsiębiorstwach zagranicznych, jak i polskich z wymaganym językiem angielskim oraz dla osób pragnących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Uczestnikami kursu mogą być osoby z wykształceniem średnim i wyższym, w tym również osoby niezwiązane dotychczas z rachunkowością z podstawową znajomością języka angielskiego na poziomie komunikatywnym w mowie i piśmie.

Czas trwania kursu wynosi 88 godziny lekcyjnych, oraz 2 godziny lekcyjne przeznaczone na egzamin (odbędzie się on w trybie stacjonarnym, w pierwszym możliwym terminie do realizacji); godzina lekcyjna to 45 minut.

Zajęcia odbywać się będą w dniach podanych w harmonogramie danej grupy.

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem internetu przy użyciu portalu clickmeeting.pl
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie płatności na dzień przez rozpoczęciem kursu (w przypadku płatności w dniu kursu wymagany jest mail z potwierdzeniem płatności).

Możliwość rozbicia na dwie raty 50 % płatne przed rozpoczęciem, druga rata w połowie kursu.

Minimalne wymagania dotyczące sprzętu dla uczestników:

 • Procesor dwurdzeniowy 2GHz
 • 2 GB pamięci RAM
 • System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS
 • Aktualna wersja jednej z wybranych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera
 • Połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps). Prędkość połączenia można zweryfikować pod adresem: https://www.speedtest.pl/

Treści nauczania w zakresie poszczególnych zajęć:

 1. Zagadnienia wstępne z rachunkowości (5 godzin lekcyjnych):

1.1 Cele działalności jednostek gospodarczych,

1.2 Istota, funkcje i struktura rachunkowości,

1.3 Zasady rachunkowości,

1.4 Podstawy prawne rachunkowości,

 

 1. Charakterystyka majątku i kapitałów jednostki gospodarczej (6 godzin lekcyjnych):

2.1 Aktywa trwałe,

2.2 Aktywa obrotowe,

2.3 Kapitał własny,

2.4 Zobowiązania

 

 1. Zdarzenia i operacje gospodarcze i ich wpływ na majątek i kapitały (4 godziny

lekcyjne):

3.1 Klasyfikacja,

3.2 Wpływ na sytuację finansową.

 

 1. Dowody księgowe (2 godziny lekcyjne):

4.1 Klasyfikacja,

4.2 Kontrola,

4.3 Archiwizowanie.

 

 1. Księgi rachunkowe (6 godzin lekcyjnych):

5.1 Istota, klasyfikacja, budowa i funkcjonowanie kont księgowych,

5.2 Konta bilansowe, pozabilansowe, wynikowe; księga główna, księgi pomocnicze,

5.3 Wzorcowy i zakładowy plan kont,

5.4 Zasady ewidencji księgowej,

5.5 Zestawienie obrotów i sald – arkusz roboczy,

5.6 Formy prowadzenia ksiąg rachunkowych

 

 1. Ewidencja operacji bilansowych (19 godzin lekcyjnych):

6.1 Środków trwałych,

6.2 Wartości niematerialnych,

6.3 Zapasów,

6.4 Rozrachunków,

6.5 Kapitałów własnych

6.6 Zobowiązań.

 

 1. Ewidencja operacji wynikowych (14 godzin lekcyjnych):

7.1 Przychodów z działalności operacyjnej,

7.2 Kosztów w układzie rodzajowym, kalkulacyjnym,

7.3 Pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych,

7.4 Przychodów i kosztów finansowych,

7.5 Podatku dochodowego.

 

 1. Podstawy sprawozdawczości finansowej (6 godzin lekcyjnych):

8.1 Cele, budowa sprawozdania finansowego,

8.2 Podstawy prawne,

8.3 Użytkownicy,

8.4 Podstawowe założenia i cechy jakościowe,

8.5 Tryb sporządzania, badania i zatwierdzania.

 

 1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej jednostki gospodarczej (6 godzin lekcyjnych):

9.1 Układ, treść,

9.2 Znaczenie i cechy.

 

 1. Sprawozdanie z całkowitych dochodów i metody ustalania wyniku finansowego

(8 godzin lekcyjnych):

10.1 Warianty prezentacji sprawozdania,

10.2 Warianty ustalania i prezentacji wyniku ze sprzedaży (wariant kalkulacyjny,

wariant porównawczy),

10.3 Istota i kategorie wyniku finansowego,

10.4 Ustalanie i podział wyniku finansowego.

 

 1. Rozrachunki publiczno-prawne (4 godzin lekcyjnych):

11.1 Klasyfikacja rozrachunków publiczno-prawnych,

11.2 Podatek VAT,

11.3 Podatki dochodowe,

11.4 Inne podatki,

11.5 Rozrachunki z tytułu ubezpieczeń pracowniczych.

 

 1. Systemy informatyczne w rachunkowości (4 godziny lekcyjne):

12.1 Sprzęt komputerowy,

12.2 Oprogramowanie finansowo-księgowe,

12.3 Bezpieczeństwo i ochrona danych finansowych.

 1. Elementy etyki w rachunkowości (2 godziny lekcyjne)

 

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, praca zespołowa, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz podręczniki i naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia: Uczestnik kursu zdobywa wiedzę w zakresie:

W1 - istoty, znaczenia, funkcji i struktury rachunkowości w jednostkach gospodarczych,

W2 - podstaw prawnych rachunkowości,

W3 - pojęć, zasad, założeń i praktycznych aspektów funkcjonowania systemu rachunkowości

w jednostkach gospodarczych według MSSF,

W4 - ewidencji podstawowych operacji gospodarczych według MSSF

W5 - części sprawozdania finansowego: sprawozdanie z sytuacji finansowej, sprawozdanie z

całkowitych dochodów, informacja dodatkowa według MSSF.

Uczestnik kursu nabywa praktyczne umiejętności w zakresie:

U1 - posługiwania się najważniejszymi dokumentami księgowymi,

U2 - ewidencji podstawowych operacji gospodarczych,

U3 - sporządzania sprawozdania z sytuacji finansowej, sprawozdania z całkowitych

dochodów.

Uczestnik kursu nabywa kompetencje społeczne w zakresie:

(efekty sprawdzane w procesie dydaktycznym w trakcie zajęć)

K1 - znaczenia rachunkowości w procesie zarządzania jednostką gospodarczą,

K2 - konieczności nieustannego podnoszenia kompetencji zawodowych,

K3 - konieczności nieustannego podnoszenia kompetencji językowych,

K4 - nabywania i poszerzania umiejętności pracy w zespole,

K5 - konieczności przestrzegania prawa i etyki zawodowej.

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest obecność przynajmniej na 60% godzin lekcyjnych i egzamin pisemny w języku angielskim. Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 30% ogólnej liczby punktów możliwych do osiągnięcia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu zgodnie z aktualnymi przepisami rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych . Osoba, która na egzaminie otrzymała co najmniej 60% punktów możliwych do uzyskania otrzymuje dodatkowo dyplom księgowego - ukończenia I stopnia Akademii Rachunkowości wg MSSF wydawany przez Oddział Okręgowy SKwP, w ramach którego działa niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego będąca organizatorem kursu. Zasady oceniania prac egzaminacyjnych są określone w Regulaminie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej SKwP Oddziału Okręgowego w Krakowie. Podstawą do sporządzenia protokołu zaliczenia jest imienna lista obecności podpisywana każdorazowo przez słuchacza oraz protokół komisji egzaminacyjnej z przeprowadzonego egzaminu.

Informacja o kadrze

Wykładowcami na kursie są wysoko kwalifikowani wykładowcy z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Szczegółowe dane dotyczące wykładowców zawiera zakładka:Sylwetki zawodowe wykładowców.

 

Warunki płatności i rezygnacji

1. Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

2. W przypadku płatności przez osobę fizyczną istnieje możliwość opłat ratalnych: 50% płatne przed rozpoczęciem kursu (najpóźniej w dniu rozpoczęcia), pozostałe 50% do połowy czasu trwania kursu. W przypadku firmy 100% wartości kursu jest płatne przed jego rozpoczęciem.

Przedpłaty w wysokości 50% lub 100% prosimy kierować na numer konta:

Santander Bank: 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001; tytułem: imię i nazwisko oraz nazwa szkolenia.

3. Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika, po wcześniejszym wypełnieniu i przesłaniu do organizatora oświadczenia.

4. Rezygnację należy przesłać w formie pisemnej na adres szkolenia@krakow.skwp.pl

Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji.

5. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane piątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) – należy przesłać do nas oswiadczenie, które zamieszczone jest na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas scanem a w dniu rozpoczęcia kursu – dostarczyć w oryginale.

Dane do faktury
Ankieta
Ankieta
Załączniki
Załącz
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001

Proszę zaraz za znacznikiem umieścić kod