Miasto:
Kraków
Miejsce:
ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074 Kraków
Termin rozpoczęcia:
11.05.2024, 12.05.2024
Godzina rozpoczęcia kursu:
08:00
Typ:
Kurs
Tryb:
sobota/niedziela
Opłata:
690,- zł od osoby
480,- zł Cena dla osób po kursie I stopnia certyfikacji

Szkolenie: Comarch ERP Optima – kurs od podstaw - kurs uzupełniający do kursu I stopnia certyfikacji "Dla kandydatów na księgowego - poziom podstawowy". 

Cel szkolenia, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Kurs stanowi uzupełnienie i poszerzenie wiedzy m.in. dla Słuchaczy kursów I stopnia realizowanych przez SKwP z zakresu pracy i księgowania na programie finansowo-księgowym. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania szkolenia wynosi 16 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbywać się będą w dniach i godzinach wskazanych powyżej na granatowym polu. 

 

Treści kształcenia:

1.Wprowadzenie do programu Comarch ERP Optima:

 • zakładanie i konfigurowanie nowej firmy,
 • omówienie programu,
 • zaznajomienie Uczestnika z konfiguracją programu,
 • wskazanie przydatnych funkcjonalności,

2. Plan kont:

 • konta syntetyczne,
 • konta analityczne,
 • konfiguracja kont dla celów pracy z programem.

3. Bazy danych i operatorzy:

 • dodawanie operatora,
 • przypisywanie prawa operacji na księdze głównej,
 • importowanie baz danych.

4. Konfiguracja modułu „Księga handlowa”:

 • okresy obrachunkowe,
 • księgowanie faktur przez rejestr VAT,
 • zakładanie kont słownikowych,
 • dzienniki: zakup, koszty, sprzedaż, magazyn, środki trwałe, bank, kasa, inne.

5. Bilans otwarcia:

 • bilans przedsiębiorstwa – istota (wzorzec bilansu),
 • wprowadzanie i zatwierdzanie przykładowego bilansu otwarcia,
 • dodawanie pozycji magazynowych.

6. Rejestry kasowo/bankowe i schematy księgowe:

 • dodawanie nowych rejestrów.
 • pokazanie uczestnikowi tworzenia przykładowego schematu księgowania.

7. Faktury zakupu i sprzedaży w walucie polskiej:

 • ewidencja faktur zakupu,
 • ewidencja faktur sprzedaży,
 • ujmowanie faktur w rejestrze VAT,
 • rozliczanie faktur („Preliminarz płatności”).

8. Ewidencja kosztów:

 • Ewidencja kosztów w układzie rodzajowym,
 • Ewidencja kosztów w układzie kalkulacyjnym,
 • Ewidencja w księgach rachunkowych kosztów m.in.: amortyzacji, zużytych materiałów i energii, usług obcych i innych przykładowych.

9. Środki trwałe:

 • zaznajomienie z modułem,
 • rodzaje amortyzacji (omówienie),
 • obszary amortyzacji (omówienie),
 • proces amortyzacji (omówienie),
 • dodawanie środków trwałych,
 • tworzenie planu amortyzacji,
 • niskocenne środki trwałe.

10. Inne (omówienie):

 • wpływ operacji na bilans,
 • wpływ operacji na rachunek zysków i strat,
 • wpływ operacji na rachunek przepływów pieniężnych,
 • controlling i raportowanie.

 

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o:

 • zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi (studia przypadków i ich analiza),
 • stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów,
 •  naukę własną słuchacza.

 

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na szkoleniu będzie nabycie umiejętności polegających na:

 • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
 • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

 

Warunki zaliczenia szkolenia:

Formą zaliczenia szkolenia jest uczestniczenie w zajęciach. Po zaliczeniu szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie § 23 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

 

Informacje o kadrze:

Bogusław Wacławik – adiunkt w Katedrze Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Wykładowca SKwP o/o w Krakowie na kursach certyfikowanych I, II oraz III stopnia dla głównych księgowych. Nagrodzony przez American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) z USA oraz Chartered Institute of Management Accountants z Wielkiej Brytanii w kategorii „Teaching Excellence 2022: CIMA Aligned Course – Poland”.  Autor i współautor licznych artykułów i publikacji naukowych z zakresu rachunkowości i prawa cywilnego. Specjalizuje się w krajowych i Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej. Specjalista w zakresie zarządzania ryzykiem finansowym, w tym stabilizowania wyników finansowych przedsiębiorstw przy wykorzystaniu instrumentów pochodnych (m.in. obroniona rozprawa doktorska i praktyka). Dyrektor międzynarodowych studiów podyplomowych ,,Rachunkowość menedżerska UEK-CIMA" realizowanych z Instytutem Rachunkowości Zarządczej z Wielkiej Brytanii oraz Stowarzyszeniem Biegłych Rewidentów/Księgowych ze Stanów Zjednoczonych. Koordynator, w ramach Europy Środkowo-Wschodniej, międzynarodowej ścieżki dydaktycznej UEK-CIMA dla Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Administrator i egzaminator licencjonowanego międzynarodowego Centrum Egzaminacyjnego UEK-ACCA działającego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (ACCA - Association of Chartered Certified Accountants). Członek Rady Nadzorczej spółki giełdowej Frozen Way SA.

 

Zapisy na szkolenie:

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) - należy przesłać do nas oświadczenie.

 

Warunki płatności i rezygnacji:

1. Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

2. Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia terminu szkolenia) przed jego rozpoczęciem. 

Przedpłaty w wysokości 100% prosimy kierować na numer konta:

Santander Bank: 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001; tytułem: imię i nazwisko oraz nazwa szkolenia.

3. Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika, po wcześniejszym wypełnieniu i przesłaniu do organizatora oświadczenia.

4. Rezygnację (najpóźniej na 1 dzień roboczy przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres szkolenia@krakow.skwp.pl

Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji.

5. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001