Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
12,13 lipca 2023
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
do południa
Opłata:
660,- zł od osoby
600,- zł Cena dla członków

Szkolenie "CIT od podstaw"- 2-dniowe szkolenie online


Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem Internetu przy użyciu portalu clickmeeting.pl

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia i płatności (w przypadku płatności w dniu szkolenia wymagany jest mail z potwierdzeniem płatności).

Minimalne wymagania dotyczące sprzętu dla uczestników webinarium:

  • Procesor dwurdzeniowy 2GHz
  • 2 GB pamięci RAM
  • System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS
  • Aktualna wersja jednej z wybranych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.
  • Połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps). Prędkość połączenia można zweryfikować pod adresem: https://www.speedtest.pl/

 

Data szkolenia: 5 i 6 sierpnia 2024 (2 spotkania po 6h lekcyjnych)

Rozpoczęcie: godzina 9:00

Wymiar godzin: 12 godzin lekcyjnych

Cel szkolenia, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Adresaci: pracownicy biur rachunkowych, młodsi księgowi oraz wszystkie osoby, które chcą kompleksowo od podstaw poznać zasady funkcjonowania CIT lub pogłębić wiedzę i umiejętności z zakresu objętego niniejszym programem nauczania.

Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką szkolenia. Słuchaczami szkolenia mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy. Czas szkolenia kursu wynosi 12 godzin lekcyjnych w tym konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.

 

Zakres tematyczny:

Dzień 1 – 6 godzin lekcyjnych

1. Zagadnienia ogólne:
a) zwolnienia przedmiotowe i podmiotowe,
b) ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy,
c) rok podatkowy i terminy w obowiązkach informacyjnych od 1.01.2024 roku,
d) strata podatkowa z uwzględnieniem zmian

e) 19 i 9 % stawka CIT – kiedy możliwa stawka obniżona do zastosowania

f) 5% stawka CIT- IP box

g) estoński podatnik CIT, stawka podatku

i) podatek minimalny

2.Zaliczki na podatek, podatek za rok podatkowy, zeznanie roczne:
a) uproszczone formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy a rzeczywiste zaliczki na podatek, kiedy można zdecydować o wyborze
b) obowiązki płatnika,
c) zwolnienia z obowiązku składania zeznań podatkowych,
d) rozliczenie w drodze ulg: darowizny, ulga badawczo-rozwojowa, ulga na ekspansję, sponsoringowa, prototyp

e) ulga na złe długi od strony wierzyciela i dłużnika

f) rozliczanie straty podatkowej z lat ubiegłych

3. Przychody:
a) przychody rozpoznawane na zasadzie memoriałowej,
b) przychody z tytułu zbycia rzeczy, przeniesienia praw oraz świadczenia usług,
c) przychody z tytułu usług rozliczanych w okresach rozliczeniowych,
d) przychody rozpoznawane na zasadzie kasowej (kiedy przychód jest otrzymany a kiedy postawiony do dyspozycji?),
e) przychody z tytułu świadczeń nieodpłatnych oraz częściowo nieodpłatnych,
f) inne zasady rozpoznawania przychodów – wybrane przykłady,
g) przychody z zysków kapitałowych i pozostałej działalności operacyjnej

4. Koszty uzyskania przychodów:
a) definicja kosztów uzyskania przychodów,
b) koszty bezpośrednie oraz koszty pośrednie,
c) rozliczanie kosztów w czasie,

d) ograniczenia w kwalifikacji do kosztów podatkowych – transakcje z podmiotami powiązanymi, koszty finansowania dłużnego

Dzień 2 – 6 godzin lekcyjnych

5. Szczególne zasady rozpoznania przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów oraz koszty niestanowiące kosztów podatkowych:
a) świadczenia na rzecz pracowników,
b) koszty eksploatacji samochodów osobowych,
c) koszty podróży służbowych,
d) koszty wsparcia sprzedaży,
e) reprezentacja i reklama,
f) kary umowne odszkodowania czy zawsze stanowią NKUP?
h) leasing operacyjny i finansowy na przykładach .

6. Amortyzacja :

a) podstawowe warunki funkcjonowania rozliczenia kosztów w czasie.

b)amortyzacja podwyższona i indywidualna.

c) jak wybrać metodę amortyzacji podatkowej – amortyzacja proporcjonalna, spowolniona, przyśpieszona i jednorazowa

d)wyłączenia z amortyzacji podatkowej

7. Podatek u źródła w transakcjach międzynarodowych:
a) ograniczony oraz nieograniczony obowiązek podatkowy,
b) postanowienia ustawy o CIT a postanowienia konwencji modelowej OECD oraz wybranych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,
c) dywidendy,
d) odsetki,
e) należności licencyjne,
f) zakup usług o charakterze niematerialnym,
g) certyfikat rezydencji oraz pozostałe obowiązki informacyjno – dokumentacyjne,
h) model rozliczania WHT a nowe obowiązki płatnika podatku u źródła w przypadku płatności powyżej 2 mln zł.

8. Omówienie zeznań rocznych

a) CiT-8 z załącznikiem CIT-8/0

b) CIT-ST

c) CIT-10Z

d) TPR

e) CIT-8E

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na szkoleniu będzie nabycie umiejętności polegających na:

-doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,

-wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

-przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia szkolenia

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie § 23 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

 

Warunki płatności:

Płatnik zobowiązuje się do zapłaty za szkolenie w terminie ustalonym przez Organizatora.

  1. Przesłanie formularza on-line  stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

      2.Wpłaty w pełnej wysokości należy dokonać w terminie 2 dni przed rozpoczęciem realizacji szkolenia   podając tytuł kursu na konto: Santander Bank Polska S.A.,

nr rach.: 17 1090 2053 0000 0001 4647 3206

  1. Faktura pro forma zostaje wystawiona w momencie potwierdzenia szkolenia na pisemną prośbę uczestnika ze wskazaniem  adresu e-mail  (nie dotyczy sektora publicznego).
  2. Rezygnację (najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres nowytarg@skwp.krakow.pl. Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji.5. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.

 

Informacja o kadrze

dr Małgorzata Rzeszutek - Doradca podatkowy, założyciel Polskiego Instytutu Podatków i Rachunkowości, specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych.

Wiedza i doświadczenie to ponad 11-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT . Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności : w podatku VAT dla jednostek samorządu terytorialnego oraz w podatkach dochodowych, dokumentacji cen transferowych.

W latach ubiegłych uczestnicząca w licznych projektach centralizacji w gminach i powiatach, polegających na szkoleniach i tworzeniu procedur centralizacyjnych oraz obecnie w procesach audytu po centralizacji.

 Dane Kontaktowe:

SKwP Oddział w Nowym Targu

tel. 18 264-87-80

tel. kom. 530 682 665, 574 604 202

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001