Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
12,13 lipca 2023
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
do południa
Opłata:
660,- zł od osoby
600,- zł Cena dla członków

Szkolenie "CIT od podstaw"- 2-dniowe szkolenie on-line


Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem Internetu przy użyciu portalu clickmeeting.pl

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia i płatności (w przypadku płatności w dniu szkolenia wymagany jest mail z potwierdzeniem płatności).

Minimalne wymagania dotyczące sprzętu dla uczestników webinarium:

 • Procesor dwurdzeniowy 2GHz
 • 2 GB pamięci RAM
 • System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS
 • Aktualna wersja jednej z wybranych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.
 • Połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps). Prędkość połączenia można zweryfikować pod adresem: https://www.speedtest.pl/

 

Data szkolenia: 27 i 28 listopada 2023 (2 spotkania po 6h lekcyjnych)

Rozpoczęcie: godzina 9:00

Cel szkolenia, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Adresaci: pracownicy biur rachunkowych, młodsi księgowi oraz wszystkie osoby, które chcą kompleksowo od podstaw poznać zasady funkcjonowania CIT lub pogłębić wiedzę i umiejętności z zakresu objętego niniejszym programem nauczania.

Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką szkolenia. Słuchaczami szkolenia mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy. Czas szkolenia kursu wynosi 12 godzin lekcyjnych w tym konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.

 

Zakres tematyczny:

Dzień 1 – 6 godzin

 1. Zagadnienia ogólne:
  a) zwolnienia przedmiotowe i podmiotowe,
  b) ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy,
  c) rok podatkowy i nowe terminy w obowiązkach informacyjnych od 1.01.2023 roku,
  d) strata podatkowa z uwzględnieniem zmian
  e) 19 i 9 % stawka CIT – kiedy możliwa stawka obniżona do zastosowania
  f) 5% stawka CIT- IP box
  g) estoński podatnik CIT, stawka podatku

2.Zaliczki na podatek, podatek za rok podatkowy, zeznanie roczne:
a) uproszczone formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy, zmiany związane z obowiązkiem informacyjnym 1.01.23,
b) obowiązki płatnika,
c) zwolnienia z obowiązku składania zeznań podatkowych,
d) pozostałe obowiązki informacyjne.
e) rozliczenie w drodze ulg: darowizny, ulga badawczo-rozwojowa, ulga na ekspansję, sponsoringowa, prototyp

 1. Przychody:
  a) przychody rozpoznawane na zasadzie memoriałowej,
  b) przychody z tytułu zbycia rzeczy, przeniesienia praw oraz świadczenia usług,
  c) przychody z tytułu usług rozliczanych w okresach rozliczeniowych,
  d) przychody rozpoznawane na zasadzie kasowej (kiedy przychód jest otrzymany a kiedy postawiony do dyspozycji?),
  e) przychody z tytułu świadczeń nieodpłatnych oraz częściowo nieodpłatnych,
  f) inne zasady rozpoznawania przychodów – wybrane przykłady,
  g) przychody z zysków kapitałowych i pozostałej działalności operacyjnej
 2. Koszty uzyskania przychodów:
  a) definicja kosztów uzyskania przychodów,
  b) koszty bezpośrednie oraz koszty pośrednie,
  c) rozliczanie kosztów w czasie,

Dzień 2 – 6 godzin

 1. Szczególne zasady rozpoznania przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów oraz koszty niestanowiące kosztów podatkowych:
  a) świadczenia na rzecz pracowników,
  b) koszty eksploatacji samochodów osobowych,
  c) koszty podróży służbowych,
  d) koszty wsparcia sprzedaży,
  e) reprezentacja i reklama,
  f) kary umowne odszkodowania czy zawsze stanowią NKUP?
  h) leasing operacyjny i finansowy na przykładach .
 2. Amortyzacja :
  a) podstawowe warunki funkcjonowania rozliczenia kosztów w czasie.
  b)amortyzacja podwyższona i indywidualna.
  c) jak wybrać metodę amortyzacji podatkowej – amortyzacja proporcjonalna, spowolniona, przyśpieszona i jednorazowa
  d)wyłączenia z amortyzacji podatkowej
 3. Podatek u źródła w transakcjach międzynarodowych:
  a) ograniczony oraz nieograniczony obowiązek podatkowy,
  b) postanowienia ustawy o CIT a postanowienia konwencji modelowej OECD oraz wybranych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,
  c) dywidendy,
  d) odsetki,
  e) należności licencyjne,
  f) zakup usług o charakterze niematerialnym,
  g) certyfikat rezydencji oraz pozostałe obowiązki informacyjno – dokumentacyjne,
  h) model rozliczania WHT a nowe obowiązki płatnika podatku u źródła w przypadku płatności powyżej 2 mln zł.
 4. Reklama i reprezentacja:
  a) stanowisko MF w sprawie wydatków gastronomicznych
  b) struktury dualne do rozliczania reprezentacji, spółka celowa a fundacja prywatna,
  c) ujęcie wydatków na reprezentację i reklamę w kosztach podatkowych

 

Instrukcja dla uczestnika:

 1. Kliknij zielone pole „ZAPISZ SIĘ”, otrzymasz maila z potwierdzeniem zapisu na szkolenie
 2. Na 3-5 dni otrzymasz informację o potwierdzeniu realizacji szkolenia
 3. Dokonaj wpłaty (na wniosek uczestnika zostawiona wystawiona FV PRO-FORMA, która zostanie wysłana elektronicznie)
 4. Po dokonaniu wpłaty otrzymasz link do pokoju webinarowego oraz dalsze instrukcje postępowania (w celu rejestracji na platformie clickmeeting co zajmuje dosłownie kilka sekund)
 5. Przed rozpoczęciem szkolenia otrzymasz materiały na maila w formie pdf)

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na szkoleniu będzie nabycie umiejętności polegających na:

-doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,

-wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

-przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia szkolenia

Formą zaliczenia szkolenia jest uczestniczenie w zajęciach. Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie § 22 ust.3 Rozp.MEN z dnia 19 marca 2019r. w sprawie  kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.2019.652).

 

Warunki płatności:

Płatnik zobowiązuje się do zapłaty za szkolenie w terminie ustalonym przez Organizatora.

 1. Przesłanie formularza on-line  stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

      2.Wpłaty w pełnej wysokości należy dokonać w terminie 2 dni przed rozpoczęciem realizacji szkolenia   podając tytuł kursu na konto: Santander Bank Polska S.A.,

nr rach.: 17 1090 2053 0000 0001 4647 3206

 1. Faktura pro forma zostaje wystawiona w momencie potwierdzenia szkolenia na pisemną prośbę uczestnika ze wskazaniem  adresu e-mail  (nie dotyczy sektora publicznego).
 2. Rezygnację (najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres nowytarg@skwp.krakow.pl. Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji.5. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.

 

Informacja o kadrze

dr Małgorzata Rzeszutek - Doradca podatkowy, założyciel Polskiego Instytutu Podatków i Rachunkowości, specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych.

Wiedza i doświadczenie to ponad 11-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT . Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności : w podatku VAT dla jednostek samorządu terytorialnego oraz w podatkach dochodowych, dokumentacji cen transferowych.

W latach ubiegłych uczestnicząca w licznych projektach centralizacji w gminach i powiatach, polegających na szkoleniach i tworzeniu procedur centralizacyjnych oraz obecnie w procesach audytu po centralizacji.

 Dane Kontaktowe:

SKwP Oddział w Nowym Targu

tel. 18 264-87-80

tel. kom. 530 682 665, 574 604 202

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001