Miasto:
Tarnów
Miejsce:
HOTEL TARNOVIA 33-100 Tarnów , ul. Kościuszki 10
Termin rozpoczęcia:
03.12.2021
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
do południa
Opłata:
800,- zł od osoby
800,- zł Bilans 3 dniowy bez Książki Zamknięcie roku 2021
980,- zł Bilans 3 dniowy + Podręcznik

Nazwa szkolenia : BILANS  2021 DLA SAMODZIELYCH KSIĘGOWYCH  GR I 

Pracodawco! Chcesz doszkolić swoich pracowników lub podnieść ich kwalifikacje? Zapraszamy na nasze 3 - dniowe szkolenie i  przypominamy, że możesz skorzystać ze środków z KFS!
O środki z KFS może wystąpić każdy pracodawca w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a więc podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę. Warunkiem skorzystania z tych środków jest złożenie wniosku o ich przyznanie na kształcenie ustawiczne do powiatowego urzędu pracy właściwego dla siedziby pracodawcy lub miejsca prowadzenia działalności zgodnie z terminami określonymi przez ten konkretny urząd.
Więcej informacji o środkach z KFS, kto może z nich skorzystać i w jakiej wysokości znajdziecie na stronach wszystkich Urzędów Pracy

Cena: 800,00 zł.  - cena nie zawiera  Książki  " Zamknięcie roku 2021"  cena promocyjna do 15 września 2021 

Cena Książki - 180 zł 

Jest możliwość ustalania  cen poszczególnych modułów Bilansu  - informacja  w Biurze Stowarzyszenia Księgowych w Tarnowie

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Szkolenie ma na celu kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z bilansowym i podatkowym zamknięciem roku podatkowego. W trakcie szkolenia będą analizowane przede wszystkim praktyczne aspekty zmierzające do prawidłowego sporządzenia sprawozdania finansowego oraz zeznań podatkowych. Cały zakres szkolenia prowadzony jest przez praktyków na co dzień zajmujących się tematyką podatkową i rachunkową

Akcja edukacyjna „BILANS 2021” adresowana jest szczególnie do osób odpowiedzialnych
za sprawozdanie finansowe, do kadry kierowniczej i pracowników pionów finansowo-księgowych sporządzających roczne jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe, pracowników i właścicieli biur rachunkowych prowadzących usługowo księgi rachunkowe, a także doradców podatkowych.

Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

Akcja edukacyjna „BILANS 2021” obejmuje zagadnienia związane z zamknięciem roku obrotowego, w szczególności dotyczące prawidłowego ustalania wyniku finansowego, procedur i zasad sporządzania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego, zasad wyceny aktywów  i pasywów oraz kwestii podatkowych.

W założeniach akcja edukacyjna „BILANS 2021” składa się z dwóch bloków tematycznych:

Szkolenie od godziny 9.00 do 15.00 HOTEL TARNOVIA 33-100 Tarnów , ul. Kościuszki 10

Daty szkolenia

03.12.2021 - RACHUNKOWOŚĆ   8 godzin

13.12.2021    - PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH  8 godzin 

16.12.2021     - PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG VAT                   8 godzin 

Planowane zajęcia w formie stacjonarnej

Blok  I – Rachunkowość ( 1 dzień )
Blok II – Podatki : Podatek VAT i CIT ( 2 dni )

Blok Rachunkowość  8 godzin 

Celem kursu jest:
Doskonalenie wiedzy osób wykonujących między innymi następujące zawody: specjalista ds. rachunkowości (kod zawodu 241103),główny księgowy (kod zawodu 121101),doradca podatkowy (kod zawodu 241204), biegły rewident (kod zawodu 241101) oraz kierownik biura rachunkowości (kod zawodu 121102); zawody te zostały ujęte w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (t.j. Dz. U. z 2018 rozp.poz. 227);
na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (t.j. Dz. U. z 2018 rozp.poz. 227);
-przekazanie uczestnikom aktualnej i praktycznej wiedzy na temat zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania jednostkowego sprawozdania finansowego dla jednostek podlegających obowiązkowemu badaniu
przez biegłego rewidenta.

BLOK I - RACHUNKOWOŚĆ

Treści kształcenia:

1.Podstawy prawne i cel sporządzania sprawozdań finansowych.
2.Zmiany w roku 2021 – zmiany w ustawie o rachunkowości, nowe Krajowe Standardy Rachunkowości oraz Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości.
3.Zmiany w zasadach prowadzenia ksiąg rachunkowych
– elektronizacja sprawozdań, ksiąg rachunkowych i dowodów źródłowych (JPK, KSeF).
4.Zmiany w polityce rachunkowości w związku ze zdarzeniami oraz zmianami w roku 2021, w tym:
a)skutki COVID 19 (przyznana pomoc finansowa oraz wpływ na działalność jednostki),
b)działalność badawczo-rozwojowa,
c)podmioty powiązane i transakcje pomiędzy podmiotami.
5.Inwentaryzacja – zakres, przedmiot, organizacja.
6.Wycena bilansowa aktywów i pasywów:
a)środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, utrata wartości,
b)odpisy aktualizujące należności handlowe i inne należności,
c)aktywa finansowe i zobowiązania finansowe,
d)rozliczenia międzyokresowe, w tym rozliczenie usług długoterminowych,
e)rezerwy.
7.Przychody i koszty oraz podatek dochodowy (bieżący i odroczony), ze szczególnym uwzględnieniem transakcji
na przełomie roku.
8.Zasady sporządzania sprawozdania finansowego:
a)daty, podpisy, forma,
b)porównywalność danych,
c)elementy sprawozdania finansowego,
d)informacja dodatkowa.
9.Sprawozdanie z działalności.
10.Odpowiedzialność za sprawozdanie finansowe: obowiązki księgowego i kierownika jednostki.
11.Zasady badania, zatwierdzania i udostępniania sprawozdań.
12.Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

BLOK II- PODATKI: VAT I CIT

Celem kursu jest:
Doskonalenie wiedzy osób wykonujących między innymi następujące zawody: specjalista ds. rachunkowości (kod zawodu 241103), specjalista ds. rachunkowości podatkowej (kod zawodu 241105),główny księgowy(kod zawodu 121101),doradca podatkowy (kod zawodu 241204), biegły rewident (kod zawodu 241101) oraz kierownik biura rachunkowości (kod zawodu 121102); zawody te zostały ujęte w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (t.j. Dz. U.z 2018 roku poz. 227);
- przekazanie uczestnikom aktualnej i praktycznej wiedzy na temat podatku od towarów i usług oraz podatków dochodowych.

Treści kształcenia:

Podatek od towarów i usług

1.Pakiet SLIM VAT 1 – zmiany w zakresie faktur korygujących
oraz drobne uproszczenia w rozliczaniu VAT od 1 stycznia 2021.r

A. Nowe zasady rozliczania faktur korygujących „in minus”
przez sprzedawcę – uzgodnienie z nabywcą zamiast potwierdzenia odbioru.
B. Ujęcie korekt przez nabywcę.
C. Rozliczenie korekt „in plus” przez sprzedawcę.
D. Podwyższenie limitu prezentów o małej wartości.
E. Przeliczanie kwot w walutach obcych – możliwość stosowania jednakowych kursów w VAT i podatkach dochodowych.
F. Rozliczenie zaliczki w eksporcie.
G. Rozszerzenie zakresu WIS.
H. Wydłużenie okresu odliczenia VAT naliczonego.
I. Odliczenie VAT od usług noclegowych nabywanych w celu odprzedaży.
J. Złagodzenie ograniczeń w składaniu deklaracji kwartalnych.
K. Doprecyzowanie limitu 15000 zł dla celów obowiązkowej podzielonej płatności oraz odpowiedzialności solidarnej.
L. Ułatwienia w zakresie kompensat w kontekście obowiązkowej podzielonej płatności.
2.Zmiany w zakresie ewidencji i deklaracji VAT (JPK) od 1 lipca 2021.r

A. Krótkie przypomnienie zasad ogólnych raportowania VAT.
B. Wystawianie i ujmowanie faktur do paragonów oraz faktury uproszczone - z uwzględnieniem zmian w roku 2021
i objaśnień podatkowych MF.
C. Sankcje za błędy – kary pieniężne z ustawy VAT
oraz odpowiedzialność karna skarbowa.
D. Dodatkowe informacje przekazywane w ewidencji VAT
po stronie sprzedaży i zakupów (m.in. w zakresie oznaczania dokumentów kodami) – najważniejsze zmiany od 1 lipca
2021 r. oraz 1 stycznia 2022 r.
3.Pakiet SLIM-VAT(2) od 1 października 2021 r.:

A. Ulga na złe długi po wyroku TS UE z 15.10.2020 r.
– dostosowanie przepisów.
B. Podatek naliczony od zakupów odwrotnie opodatkowanych (WNT, import usług) po wyroku TS UE z 18.03.2021 r.
– dostosowanie przepisów ustawy.
C. Ułatwienie korekty deklaracji zwiększającej odliczenie podatku naliczonego.
D. Uproszczenie opcji opodatkowania dla sprzedaży nieruchomości zwolnionych z VAT.
E. Korekta podstawy opodatkowania i odliczenia podatku naliczonego przy imporcie usług oraz WNT.
F. Zmiany w rozliczaniu importu towarów w deklaracji VAT.
G. Rozliczanie transakcji z kontrahentami z brytyjskimi.
H. Nowe zasady składania VAT-26.
4.Zmiany od 1 stycznia 2022 r. (program szczegółowy może ulec zmianie wraz z postępem procesu legislacyjnego):

A. Możliwość wspólnego rozliczania się przez podatników powiązanych - tzw. „grupy VAT”.
B. Opcja opodatkowania usług finansowych.
C. Obowiązek stosowania terminali płatniczych, m.in.: zachęta
w postaci szybszego zwrotu VAT, sankcje w postaci ograniczenia zwrotu VAT oraz braku możliwości składania deklaracji kwartalnych, kary pieniężne.
D. Kolejne zmiany w rozliczeniu korekt podatku naliczonego
in minus.
E. Faktury ustrukturyzowane i centralna baza faktur (Krajowy System e-faktur).
F. Zmiany w zasadach wystawiania faktur i faktur korygujących.
G. Nowy termin zwrotu 40 dni.
H. Doprecyzowanie w zakresie stawek obniżonych na niektóre towary i usługi.

5.Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

 II Podatki dochodowe - Podatek CIT 
1.Przychody problematyczne – przyporządkowanie zaliczek
i przedpłat oraz przychody z usług rozliczanych w okresach rozliczeniowych.
2.Potrącenie kosztów pośrednich we właściwym okresie – aktualna wykładnia organów podatkowych.
3.Koszty wynagrodzeń - szczególna zasada zaliczania ich do kosztów podatkowych.
4.Moment ujęcia korekty kosztów lub przychodów
z uwzględnieniem korekt między podmiotami powiązanymi; rozwiązania Tarczy Covid-19 na czas stanu epidemii.
5.Nieściągalne wierzytelności jako koszty podatkowe.
6.Ulga na złe długi w zeznaniu rocznym:
A. Rozliczenie ulgi w zeznaniu rocznym przez wierzyciela
i dłużnika w świetle interpretacji podatkowych i wyjaśnień MF.
B. Odwrócenie korekt z zeznania za 2020 r.
C. Korekta u dłużnika i zasady jej wyłączenia w związku z Tarczą Covid.
D. Korekta u wierzyciela i uproszczenia wynikające z Tarczy Covid-19.
7.Wybór u wierzyciela między ulgą na złe długi a kosztami podatkowymi nieściągalnych wierzytelności.
8.Podział na źródła przychodów w podatku CIT – wybrane zagadnienia, w tym:
A. Przyporządkowanie kosztów do źródła.
B. Ustalenie podstawy opodatkowania i rozliczenie strat z lat poprzednich z podziałem na źródła przychodów.
9.Wsteczne rozliczenie straty na podstawie Tarczy Covid-19.
10.Subwencja z PFR:
A. Rozliczenie kosztów w świetle poglądów MF i Dyrektora KIS.
B. Przychód z umorzenia – jak prawidłowo ująć w kalkulacji podatku konstrukcję zaniechania poboru podatku i wypełnić zeznanie roczne - omówienie praktycznego przykładu.
11.CIT – wybór właściwej stawki 9% czy 19%; ryzyka związane
z umorzeniem subwencji PFR i interpretacją ogólną MF
w sprawie faktoringu wierzytelności.
12.Wybrane problemy w tym: kary umowne i odszkodowania
w świetle rozwiązań Tarczy Covid.
13.Kierunek zmian przepisów na 2022 r. – ogólna prezentacja
z uwzględnieniem stanu prac legislacyjnych na dzień szkolenia.
14.Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
•    doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
•    wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
•    przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach – uczestnictwo w 75% zajęć dydaktycznych. Podstawą do sporządzenia protokołu zaliczenia jest imienna lista obecności podpisywana każdorazowo przez uczestnika. Osoba, która zaliczyła kurs otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, o którym mowa w § 22 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Warunki płatności:

  1. Przesłanie formularza on-line  stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

2.Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia  )w terminie dwa dni przed rozpoczęciem        realizacji szkolenia  podając tytuł kursu na konto 

Santander bank : 87 1090 2053 0000 0001 4341 4894

  1. Faktura pro forma zostaje wystawiona w momencie potwierdzenia szkolenia na pisemną prośbę uczestnika ze wskazaniem  adresu e-mail  (nie dotyczy sektora          publicznego).
  2. W przypadku rezygnacji po otrzymaniu „potwierdzenia udziału w szkoleniu” ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa. Rezygnację należy przesłać w formie            pisemnej na adres tarnow@skwp.pl

Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora.

5.Brak uiszczenia wpłaty i nie wzięcie udziału w szkoleniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją.

Informacja o wykładowcach

Rachunkowość : 

 

MAŁGORZATA MAZURKIEWICZ - biegły rewident prowadzi wykłady z zakresu prawa podatkowego i rachunkowości. Jest członkiem Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów. Doświadczenie i praktyczną wiedzę zdobywała pracując nie tylko jako biegły rewident ale również jako Główny Księgowy oraz Dyrektor Finansowy w jednostkach krajowych i międzynarodowych. Autor i współautor wielu publikacji książkowych o tematyce związanej z podatkami i rachunkowością. Wieloletni wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Podatek dochodowy od osób prawnych:

Długoletni i ceniony wykładowca Stowarzyszenia Księgowych z tematyki podatku  dochodowego od osób prawnych

PODATEK VAT 

LUIZA PIEPRZYK - Wieloletni pracownik organów podatkowych (15 lat) –  specjalista w zakresie podatku od towarów i usług w Polsce i krajach UE, pracujący jako orzecznik, specjalista ds. kontroli handlu wewnątrzwspólnotowego w organach podatkowych, zajmujący się orzecznictwem w zakresie podatku VAT w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, realizujący zadania administracji w zakresie kontroli i weryfikacji transakcji wewnątrzwspólnotowych w UE, szkoleniowiec Ministerstwa Finansów. Doświadczony audytor podatkowy, trener pracowników organów kontroli oraz księgowych, doradców podatkowych i biegłych rewidentów i prawników. Od lat wdraża w podmiotach gospodarczych procedury i politykę bezpieczeństwa podatkowego w zakresie VAT w transakcjach krajowych i zagranicznych w ujęciu podatkowym, logistycznym i handlowym. Twórca indywidualnych procedur podatkowych i projektów dla podmiotów polskich i międzynarodowych, realizujących główne cele przesłanek należytej staranności na każdym etapie działalności podmiotu od kadry menadżerskiej i zarządu po pozostałe działy/ piony w danej jednostce.

Współautor książki: „Kontrola skarbowa. Super, cieszę się! poradnik nie tylko dla kontrolowanego”

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001

Proszę zaraz za znacznikiem umieścić kod