Miasto:
Nowy Targ
Miejsce:
ul. Królowej Jadwigi 17
34-400 Nowy Targ
Termin rozpoczęcia:
31.01.2023
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
do południa
Opłata:
390,- zł od osoby

Akcja edukacyjna BILANS 2022

 

Szkolenie obejmuje 3 moduły:

I. do wyboru: 30.11.2022- Podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, miejsce szkolenia: Centrum Konferencyjne CASA, Nowy Targ, ul. Królowej Jadwigi 17

 05.12.2022- Podatek dochodowy od osób prawnych, miejsce szkolenia: Centrum Konferencyjne CASA, Nowy Targ, ul. Królowej Jadwigi 17

II. 16.12.2022- Podatek VAT, miejsce szkolenia: Hotel Ibis Styles, ul. Kolejowa 165 

III. 31.01.2023- Zamknięcie Ksiąg Rachunkowych, miejsce szkolenia: Centrum Konferencyjne CASA, Nowy Targ, ul. Królowej Jadwigi 17

 

Warunkiem uzyskania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia jest udział w 3 modułach.

 

Istnieje możliwość wzięcia udziału w wybranym module szkoleniowym:

- 1 moduł- cena 390 zł

- 2 moduły- cena 340 zł/dzień tj. 680 zł

Koszt podręcznika "Rachunkowość"- 200 zł. W celu zamówienia podręcznika "Zamknięcie roku" przy zgłoszeniu - w polu "Informacje dodatkowe" proszę wpisać zamawianą ilość książek!

 

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

Podczas szkolenia przewidziane są przerwa kawowa oraz lunch.

 

Cel szkolenia, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego.

Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką szkolenia. Słuchaczami szkolenia mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy. Czas szkolenia wynosi 2o godzin lekcyjnych plus 4 godziny na konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.

Treści kształcenia:

30.11.2022r - Podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą: 

Program:
I. Zmiany przepisów na 2022 r. ( Polski Ład 2.0. i 1.0. )
II. Odwołanie stanu epidemii
III. Zasady ogólne
1. Przychody z działalności gospodarczej:
a) Moment powstania przychodu, w tym zasady wyboru daty powstania przychodów zaliczek
podlegających zarejestrowaniu przy zastosowaniu kasy rejestrującej
b) Pozostałe rodzaje przychodów z działalności gospodarczej:
- odpłatne zbycie składników majątkowych
- dotacje, subwencje, dopłaty, nieodpłatne świadczenia
- odsetki od lokat terminowych i innych form oszczędzania, przechowywania lub inwestowania
- otrzymane odszkodowania za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
- inne
c) Katalog wyłączeń z przychodów:
- zaliczki i inne
d) Korekta przychodów
2. Zwolnienia przedmiotowe:
- dotacje, subwencje, dopłaty, refundacje z PFRON, z Urzędu Pracy i środki unijne na podjęcie
działalności gospodarczej i inne
- zwolnienie od podatku odszkodowań za szkody w ŚT, z wyjątkiem samochodów osobowych
3. Koszty uzyskania przychodów:
a) Potrącalność kosztów w czasie:
- metoda memoriałowa
- metoda kasowa
b) Korekta kosztów
c) Koszty odpisów amortyzacyjnych ŚT i WNP
d) Zasady zaliczania do kosztów jednorazowej wartości transakcji przekraczającej 15 000 zł
e) „ Biała lista” - Wykaz podatników VAT a płatność transakcji powyżej 15 000 zł
f) MPP – mechanizm podzielonej płatności – płatność dotycząca transakcji powyżej 15 000 zł
g) Pozostałe koszty:
- straty w środkach trwałych i wartościach niematerialnych i prawnych / m.in.inwestycji w obcych środkach trwałych /
- zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenia małżonka podatnika i małoletnich dzieci podatnika, a w spółce wynagrodzenia małżonków i małoletnich dzieci wspólników
- reprezentacja / poczęstunek dla kontrahenta w firmie, w zakładzie gastronomicznym, wydatki na upominki dla kontrahentów, itp./, reklama, imprezy integracyjne, świadczenia medyczne,
dokształcanie podatnika i pracownika, szkolenia dla kontrahentów
- limit kosztów uzyskania przychodów w odniesieniu do składek na rzecz organizacji
zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców, do których przynależność nie jest obowiązkowa
- amortyzacja samochodów osobowych a koszty uzyskania przychodów
- koszty uzyskania przychodów z tytułu wydatków związanych z używaniem dla potrzeb
działalności gospodarczej samochodów osobowych, w tym leasingowanych
- obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu dla celów podatku VAT, w przypadku
używania samochodu osobowego
- wysokość składki z tytułu ubezpieczenia samochodu osobowego, jaka może być zaliczona do
kosztów uzyskania przychodów ( składki AC, OC, NWW )
- podatek naliczony i należny od towarów i usług (VAT), podatek od wartości dodanej
- zasady zaliczania do kosztów należności z tytułu umów o pracę i pokrewnych, umów zlecenia, o dzieło i praw autorskich
- zasady zaliczania do kosztów składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez
płatnika, składek na FP oraz FGŚP
- i inne
4. Ustalanie dochodu albo straty w ramach działalności gospodarczej, z odpłatnego zbycia
nabytego uprzednio samochodu osobowego będącego środkiem trwałym
5. Odliczenia od dochodu i podatku
6. Sposoby opodatkowania:
- podatek wg skali podatkowej
- podatek liniowy
7. Tryb i termin rozliczeń podatku dochodowego:
- zaliczki / miesięczne, kwartalne, uproszczone /
- zasady wyboru zaliczek kwartalnych i uproszczonych
- zeznania
- obowiązek składania urzędom skarbowym zeznania, o wysokości osiągniętego dochodu (
poniesionej straty ) w roku podatkowym, w terminie od 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku
następującego po roku podatkowym
IV. Ryczałt ewidencjonowany
V. Karta podatkowa
VI. Najnowsze interpretacje Min. Fin. i orzecznictwo SA

 05.12.2022- Podatek dochodowy od osób prawnych 

Program: 

W opracowaniu.

16.12.2022- Podatek VAT

Program: 

1. TARCZA ANTYINFLACYJNA w zakresie VAT – nowelizacja ustawy obowiązująca od 1 listopada 2022

2. WYBRANE ZMIANY ROKU 2022:

 • opodatkowanie usług finansowych – jak postępować przy wybieraniu opodatkowania w trakcie wykonywania usługi finansowej – wyjaśnienie Dyrektora KIS
 • wystawianie faktur przed zaliczką i przed sprzedażą – na co zwracać uwagę i zasady korygowania
 • korygowanie lub wykazywanie z opóźnieniem transakcji w odwrotnym obciążeniu (np. WNT, import usług) czy wyrok TSUE ma zastosowanie do okresów wstecznych?
 • prowadzenie ewidencji a 100% odliczenia VAT – zmiana terminów
 • ograniczenia dla podatników, którzy nie przestrzegają obowiązku pozostawania w gotowości do przyjmowania płatności bezgotówkowych
 • zmiany wymaganych elementów faktur i faktur korygujących

3. ODSZKODOWANIA, KAUCJE I KARY czy na pewno poza opodatkowaniem VAT – częste mylenie pojęć i w ostateczności zaniżanie podstawy opodatkowania VAT. Przegląd najczęstszych pomyłek i utartych nieprawidłowych przekonań.

4. WIERZYTELNOŚCI NIEŚCIĄGALNE/ ULGA NA ZŁE DŁUGI:

 •  jakie zmiany w 2022
 • czy ustalone terminy płatności można przesuwać aby uniknąć konsekwencji przewidzianych dla wierzytelności nieściągalnych? Jak to zrobić skutecznie
 • co zrobić gdy skorzystamy z ulgi na złe długi a następnie wystawiamy fakturę korygującą?
 • o jaki rejestr dłużników chodzi w przepisach o uldze na złe długi – wyjaśnienie Dyrektora KIS
 • 2 czy 3 lata na ulgę? Od kiedy stosujemy zmianę?

5. MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI:

 •  jak sobie poradzić w stosowaniu właściwego kursu waluty obcej do przeliczania otrzymanych zaliczek w MPP – wyjaśnienie Dyrektora KIS
 • funkcja ochronna MPP
 • kary dla obu stron za niezastosowanie MPP

6. KARY I SANKCJE NA GRUNCIE VAT- obalanie mitów z jednej strony ale z drugiej wskazywanie realnych i prawdziwych (bez „straszenia”) zagrożeń w różnych obszarach działania:

1) Kary za błędy w plikach
2) Kary związane z obowiązkiem fiskalizacji obrotu
3) Kary za wystawianie faktur do paragonów (obie strony transakcji)
4) Kary za zapłatę na rachunek bankowy spoza białej listy
5) Kary związane z uszczupleniami podatkowymi, w tym m.in.:

 • złamanie reguł art. 88
 • brak korekty podatku naliczonego z art.91
 • brak korekty podatku naliczonego z art. 89a
 • brak korekty z art. 86 ust.19a
 • zaniżenie podstawy opodatkowania spowodowane art. 32
 • zaniżenie podstawy opodatkowania stosując nieprawidłowe kursy
 • zaniżenie podatku VAT należnego – najczęstsze przyczyny

6) Kary za przyjęcie gotówki zamiast zapłaty w formie bezgotówkowej
7) Odpowiedzialność za VAT należny od sprzedawcy – brak dochowania należytej staranności

7. ZWOLNIENIE Z VAT PODMIOTOWE – brak uprawnień do stosowania dla np. najemcy mieszkań – pułapka refaktury

8. MOIM KONTRAHENTEM JEST GRUPA VAT a nie jak dotychczas członek NOWEJ GRUPY VAT:

 •  jak wystawiać faktury korygujące do „dawnej” sprzedaży
 •  kto dla nas wystawia faktury korygujące do zakupów z przeszłości

27.01.2023- Zamknięcie Ksiąg Rachunkowych

Program: 

W opracowaniu.

 

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na szkoleniu będzie nabycie umiejętności polegających na:

-doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,

-wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

-przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

 

Warunki zaliczenia szkolenia

Formą zaliczenia szkolenia jest uczestniczenie w trzech zajęciach. Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie § 22 ust.3 Rozp.MEN z dnia 19 marca 2019r. w sprawie  kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.2019.652).

 

Informacja o kadrze

Szkolenie z podatku dochodowego od osób fizycznych  poprowadzi wykładowca SKwP,  ekspert z dziedziny PDOF  z wieloletnim doświadczeniem w pracy w organach skarbowych, trener, długoletni współpracownik SKwP.

Szkolenie z podatku dochodowego od osób prawnych poprowadzi wykładowca SKwP,  ekspert z dziedziny PDOP  z wieloletnim doświadczeniem w pracy w organach skarbowych, trener, długoletni współpracownik SKwP.

Szkolenie z Podatku VAT przeprowadzi ekspert z zakresu Podatku VAT. Długoletni, ceniony wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.Trener Ministerstwa Finansów. Praktyk cieszący się uznaniem słuchaczy

Szkolenie "Zamknięcie Ksiąg Rachunkowych" poprowadzi Ilona Bienias - biegły rewident, praktyk, właścicielka biura doradztwa ekonomiczno-finansowego, autorka kompleksowego opracowania „Przykładowej dokumentacji z badania sprawozdania finansowego dla biegłych rewidentów”

 

Zgłoszenia
Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".


Warunki płatności i rezygnacji

1. Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
2.Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem realizacji szkolenia. W tytule przelewu podajemy tytuł kursu/szkolenia.
Rachunek bankowy: Santander bank: 17 1090 2053 0000 0001 4647 3206
3. Faktura pro forma zostanie wystawiona w momencie potwierdzenia szkolenia na pisemną prośbę uczestnika ze wskazaniem adresu e-mail (nie dotyczy sektora publicznego).
4. W przypadku rezygnacji po otrzymaniu „potwierdzenia udziału w szkoleniu” ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa. Rezygnację należy przesłać w formie pisemnej na adres nowytarg@skwp.krakow.pl Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora.

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) – należy przesłać do nas oswiadczenie, które zamieszczone jest na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas scanem a w dniu rozpoczęcia kursu – dostarczyć w oryginale (dotyczy tylko kursów stacjonarnych, dla online obowiązuje scan).

Dane do faktury
Ankieta
Załączniki
Załącz
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001

Proszę zaraz za znacznikiem umieścić kod