Miasto:
Kraków
Miejsce:
ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074 Kraków
Termin rozpoczęcia:
01.12.2021
Godzina rozpoczęcia kursu:
08:30
Typ:
Szkolenie
Tryb:
do południa
Opłata:
1200,- zł od osoby
1400,- zł Cena z numerem specjalnym miesięcznika "Rachunkowość"

„BILANS ZAMKNIĘCIE ROKU - Spółki kapitałowe, przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie pracy”

SZKOLENIA STACJONARNIE

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Oddziału Okręgowego w Krakowie SKwP, przy ulicy Kazimierza Wielkiego 19. 

Zapewniamy komfortowe i bezpieczne  szkolenie  zgodne z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego:

 • rozmieszczenie uczestników z zachowaniem bezpiecznej odległości,
 • dezynfekcja zgodnie z surowymi standardami higieny,
 • noszenie maseczek przez obsługę szkolenia,
 • wymagane noszenie maseczki podczas rejestracji i przerw,
 • przerwy kawowe i posiłek (lunch) z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa.

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

Podczas szkolenia przewidziane są przerwa kawowa oraz lunch.

 

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu oraz przygotowanie słuchaczy do sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego firmy. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania kursu to 32 godziny lekcyjne w tym czas na konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.

Szkolenie zostanie zorganizowane w formie 4 dniowej edukacji. Zajęcia odbędą się w dniach: 01.XII.2021 r. (podatek PIT), 09.XII.2021 r. (podatek CIT), 17.XII.2021 r. (sprawozdania finansowe), 18.I.2022 r. (podatek VAT).

Rozpoczęcie zajęć o godzinie 8.30.

Treści kształcenia:

 1. Sprawozdania finansowe jednostek gospodarczych - 8 godz.
 2. Podatki w 2021 roku:
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych - wybrane zagadnienia - 8 godz.
  2.    Podatek dochodowy od osób fizycznych - wybrane zagadnienia - 8 godz.
  3.    Podatek od towarów i usług (VAT) - wybrane zagadnienia - 8 godz.

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

- doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,

- wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

- przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie § 22 ust.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U.poz. 652).

Informacje o kadrze:

Podatek VAT:
Dorota Łabuda - absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach na kierunku pedagogika oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie - studia podyplomowe na kierunku prawo podatkowe. Biegły sądowy z zakresu podatku od towarów i usług przy Sądach Okręgowych w Kielcach i Katowicach, były wieloletni pracownik administracji podatkowej w tym wyspecjalizowanego urzędu skarbowego, posiadający 25 letnie doświadczenie w zakresie prawa podatkowego (podatek od towarów i usług) i prawa proceduralnego (ordynacja podatkowa).

Podatek PIT:
Małgorzata Świątek -absolwentka studiów podyplomowych w zakresie rachunkowości i finansów Akademii Ekonomicznej, magister prawa administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest doświadczonym i długoletnim wykładowcą SKwP Oddział w Krakowie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Podatek CIT:
Wykładowca - pracownik organów skarbowych, absolwentka studiów podyplomowych w zakresie rachunkowości i finansów oraz prawa podatkowego Unii Europejskiej, mgr ekonomii. Jest doświadczonym i długoletnim wykładowcą SKwP Oddział w Krakowie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Sprawozdania finansowe:
Artur Hołda - profesor nadzwyczajny: Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Rachunkowości UEK oraz Kierownik Zakładu Zarządzania i Rachunkowości WSEI. Jest autorem i współautorem ponad 100 publikacji (w tym o charakterze książkowym), które publikowały m.in.: „Rachunkowość”, „Monitor Rachunkowości i Finansów”, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, redaktor merytoryczny "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku" Wyd. CHBeck. Prowadzi szeroką współpracę z biznesem. Posiada certyfikat dyplomowanego księgowego  jak również ma kwalifikacje zawodowe Certyfikowanego Audytora ds. (systemów) Kontroli Wewnętrznych - CICA (Certified Internal Controls Auditor). Jest doświadczonym i długoletnim wykładowcą SKwP Oddział w Krakowie w zakresie rachunkowości finansowej i rachunku kosztów.

 

Warunki płatności i rezygnacji:

1. Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

2. Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia terminu szkolenia) przed jego rozpoczęciem. 

Przedpłaty w wysokości 100% prosimy kierować na numer konta:

Santander Bank: 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001; tytułem: imię i nazwisko oraz nazwa szkolenia.

3. Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika, po wcześniejszym wypełnieniu i przesłaniu do organizatora oświadczenia.

4. Rezygnację (najpóźniej na 1 dzień roboczy przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres szkolenia@krakow.skwp.pl

Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji.

5. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.

 

Koszt kursu:

1200 zł - cena zawiera materiały szkoleniowe przygotowane przez wykładowców

Specjalny numer miesięcznika "Rachunkowość" jest dodatkowo płatny.
Prosimy przy zapisie w polu "Informacje dodatkowe" zaznaczyć chęć zamówienia miesięcznika. Koszt kursu wraz z miesięcznikiem oraz kosztami jego wysyłki to 1400 zł. 

 

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001

Proszę zaraz za znacznikiem umieścić kod