Miasto:
Chrzanów
Miejsce:
ul. Janiny Woynarowskiej 1 (budynek WSPiM) - I piętro, pokój nr 19,
32-500 Chrzanów
Termin rozpoczęcia:
w przygotowaniu
Typ:
kurs
Tryb:
do południa
Opłata:
920,- zł od osoby

BILANS 2019

 

 

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego.

Podstawowym założeniem metodycznym AKCJI EDUKACYJNEJ BILANS jest poznanie praktycznych sposobów zastosowania korzystnych rozwiązań w zakresie opodatkowania i zasad sporządzania bilansu w praktyce.

Szkolenie obejmuje również odpowiedzi na pytania, inicjowanie dyskusji oraz prezentacja rozwiązań problemów wskazanych przez słuchaczy.

Cykl szkoleń organizowanych w okresie od listopada 2019 do stycznia 2020, adresujemy do kadry kierowniczej i pracowników finansowo – księgowych jednostek gospodarczych uczestniczących w sporządzaniu sprawozdań finansowych BILANS 2019.

Czas trwania kursu wynosi 32 godziny lekcyjne (4 dni) w tym konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.
Miejsce przeprowadzenia kursu: MOKSiR Chrzanów, ul. Broniewskiego 4, godzina rozpoczęcia 10.00
 

Informujemy, że w przypadku zgłoszenia uczestnika na całość akcji: BILANS 2019, koszt czterodniowego szkolenia wynosi 920,00 zł./os, przy zgłoszeniu 2 – ch osób z jednej firmy koszt szkolenia za osobę wynosi 900,00 zł.

UWAGA!
- Istnieje możliwość uczestnictwa w wybranych modułach (koszt uczestnictwa w jednym dniu kursu – 320,00 zł/os.)
- Na poszczególne moduły mogą zgłaszać się osoby z jednej firmy zamiennie. Więcej informacji pod numerem 530-684-274

Treści kształcenia:

Program  4-dniowego  szkolenia (łącznie 32 godzin zajęć)  obejmować  będzie  zagadnienia:

 

I.    Moduł podatkowy

 

1. Podatek od towarów i usług VAT  - 15 listopada 2019 r.

2. Podatek dochodowy od osób fizycznych – 28 listopada 2019 r.

3. Podatek dochodowy od osób prawnych – 9 grudnia 2019 r.
 

II.    Moduł rachunkowość

 

1.    Sporządzanie sprawozdania finansowego. Zamknięcie roku 2019. – 17 stycznia 2020 r.

 

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
•    doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych
•    wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
•    przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania

Warunki zaliczenia kursu

 

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz.652).

Informacja o kadrze

Wykładowcami na kursie są wysoko kwalifikowani praktycy, biegli rewidenci, długoletni wykładowcy SKwP prowadzący coroczną Akcję Edukacyjną BILANS w Chrzanowie.

 

Sylwetki zawodowe wykładowców znajdują się na stronie internetowej www.skwp.krakow.pl 

 

W trakcie szkolenia przerwa kawowa oraz lunch. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) – należy przesłać do nas oswiadczenie, które zamieszczone jest na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas scanem a w dniu rozpoczęcia kursu – dostarczyć w oryginale.

Dane do faktury
Ankieta
Załączniki
Załącz

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

szkolenia@krakow.skwp.pl
biuro@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001