Miasto:
Kraków
Miejsce:
ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074 Kraków
Termin rozpoczęcia:
07.01.2020
Typ:
akcja Bilans
Tryb:
do południa
Opłata:
1140,- zł od osoby

„BILANS ZAMKNIĘCIE ROKU - Spółki kapitałowe, przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie pracy”

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu oraz przygotowanie słuchaczy do sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego firmy. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania kursu to 32 godziny lekcyjne w tym czas na konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.

Szkolenie zostanie zorganizowane w formie 4 dniowej edukacji w okresie październik/listopad/grudzień/styczeń 2019/2020 r.

Rozpoczęcie zajęć o godzinie 8.30.

Treści kształcenia:

I.    Sprawozdania finansowe jednostek gospodarczych - 8 godz.
II.    Podatki w 2019 roku:

1.    Podatek dochodowy od osób prawnych - wybrane zagadnienia - 8 godz.
2.    Podatek dochodowy od osób fizycznych - wybrane zagadnienia - 8 godz.
3.    Podatek od towarów i usług (VAT) - wybrane zagadnienia - 8 godz.

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

- doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,

- wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

- przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr  5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2017 poz. 1632).

Informacje o kadrze:

Wykładowcami na kursie są specjaliści w dziedzinie rachunkowości i podatków. Sylwetki zawodowe wykładowców znajdują się na stronie internetowej www.skwp.krakow.pl .

Koszt kursu:

Koszt kursu: 1140 zł - cena zawiera materiały szkoleniowe przygotowane przez wykładowców, numer specjalny miesięcznika „Rachunkowość” oraz poczęstunek.

 

Zapłaty za szkolenie prosimy dokonywać na nasz rachunek bankowy:
Santander Bank Polska S.A. nr 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001. 

 

Przy zgłoszeniu online (przez guzik "ZAPISZ SIĘ") prosimy rodzaj grupy wpisać w polu "informacje dodatkowe".

KARTA ZGŁOSZENIOWA (.DOC)

 KARTA ZGŁOSZENIOWA (.PDF)

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) – należy przesłać do nas oswiadczenie, które zamieszczone jest na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas scanem a w dniu rozpoczęcia kursu – dostarczyć w oryginale.

Dane do faktury
Ankieta
Załączniki
Załącz

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

szkolenia@krakow.skwp.pl
biuro@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001