Miasto:
Olkusz
Miejsce:
ul. Kazimierza Wielkiego 12
32-300
Termin rozpoczęcia:
czterodniowe
Typ:
kurs
Tryb:
do południa
Opłata:
920,- zł od osoby

4-dniowa 32 godzinna Akcja edukacyjna

BILANS 2019. PODATKOWE I BILANSOWE ZAMKNIĘCIE ROKU

 

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

 

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu oraz przygotowanie słuchaczy do sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego firmy.

Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania kursu wynosi 32 godziny lekcyjne 

Szkolenie zostanie zorganizowane w formie 4 dniowej edukacji w okresie listopad/styczeń 2020r

Miejsce szkolenia: Sala Konferencyjna PSS SPOŁEM II piętro 32-300 Olkusz ul.K.K.Wielkiego 12

Terminy zajęć: 
21.11.2019r            godz. 10:00 -  Podatek  VAT    (8 godz.)
27.11.2019r            godz.   9.00 -  Podatek  PIT     (8 godz.)
13.01.2020r           godz.   9.00 -   Podatek CIT     (8 godz.)
16.01.2020r           godz.   9.00 -   Rachunkowość/Zamknięcie Roku  (8 godz.)

Uwaga !!!  Istnieje możliwość skorzystania z pojedyńczych modułów

Cena 1 modułu 325 zł /os

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

    doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
    wzbogacenie posiadanej wiedzy z prezentowanego tematu,
    wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
    przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz.652).

 

Warunki płatności i rezygnacji

Płatnik zobowiązuje się do zapłaty za szkolenie w terminie ustalonym przez Organizatora. 

Informacje o kadrze:

VAT oraz CIT - Wieloletni i cenieni wykładowcy problematyki związanej z podatkiem VAT, oraz podatkiem dochodowym od osób prawnych. Długoletni współpracownicy naszego Oddziału cieszący się dużym uznaniem uczestników szkoleń 

Ilona Bienias- biegły rewident prowadzi wykłady z zakresu prawa podatkowego i rachunkowości. Autor i współautor wielu publikacji książkowych o tematyce związanej z podatkami i rachunkowością,wieloletni wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce 

PIT - wybitny ekspert i specjalista w zakresie PDOF. Wieloletni pracownik organów skarbowych. 

W trakcie szkolenia przerwa kawowa oraz lunch.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY  !!! olkusz@skwp.krakow.pl  tel./ fax 32 754-47-48 530-684-181

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) – należy przesłać do nas oswiadczenie, które zamieszczone jest na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas scanem a w dniu rozpoczęcia kursu – dostarczyć w oryginale.

Dane do faktury
Ankieta
Załączniki
Załącz

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

szkolenia@krakow.skwp.pl
biuro@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001