Miasto:
Nowy Targ
Miejsce:
ul. Mickiewicza 2a
34-400 Nowy Targ
Termin rozpoczęcia:
26.11.2019
Typ:
akcja Bilans
Tryb:
do południa
Opłata:
1000,- zł od osoby

AKCJA BILANS 2019:

Terminy zajęć:

26.11.2019r.: Podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

29.11.2019r.: Podatek dochodowy od osób prawnych

13.12.2019r.: Podatek Vat

21.01.2020r.: Zamknięcie Ksiąg Rachunkowych

 

Miejsce szkolenia: Nowy Targ, ul. Krzywa 1 (Urząd Miasta), godzina rozpoczęcia 9.30.

Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość zapisu na wybrane zajęcia. Koszt 1 wykładu to 300 zł. W przypadku uczestnictwa tylko w jednych zajęciach, słuchacz otrzymuje tylko zaświadczenie o uczestnictwie.

 

Zakres tematyczny:

Szkolenie nr 1: Podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą 2019 r.

 

1.   Możliwość łącznego opodatkowania dochodów małżonków oraz preferencyjnego

opodatkowania dochodów osób samotnie wychowujących dzieci, w przypadku złożenia zeznania

rocznego po terminie

2.  Możliwość jednorazowego rozliczania strat

3.  Zasady wyboru  sposobu opodatkowania podatkiem liniowym 19% i rezygnacja

4.  Przychody z działalności gospodarczej:

Moment powstania przychodu, w tym zasady wyboru daty powstania przychodów zaliczek

podlegających zarejestrowaniu przy zastosowaniu kasy rejestrującej

Pozostałe rodzaje przychodów z działalności gospodarczej:

-  odpłatne zbycie składników majątkowych

     -  dotacje, subwencje, dopłaty, nieodpłatne świadczenia

     -  odsetki od lokat terminowych i innych form oszczędzania, przechowywania lub inwestowania

     -  otrzymane odszkodowania za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą

-   inne

Katalog wyłączeń z przychodów:

-   zaliczki i inne

Korekta przychodów

5.  Zwolnienia przedmiotowe:

-  dotacje, subwencje, dopłaty, refundacje z PFRON, z Urzędu Pracy i środki unijne na podjęcie

działalności gospodarczej i inne

-  zwolnienie od podatku odszkodowań za szkody w ŚT, z wyjątkiem samochodów osobowych

6.  Koszty uzyskania przychodów:

Potrącalność kosztów w czasie:

-   metoda memoriałowa

-   metoda kasowa

Korekta kosztów

Koszty odpisów amortyzacyjnych ŚT i WNP

Zasady zaliczania do kosztów jednorazowej wartości transakcji przekraczającej 15 000 zł

Pozostałe koszty:

-   straty w środkach trwałych i wartościach niematerialnych i prawnych / m.in.inwestycji w obcych środkach trwałych /

-  zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów  wynagrodzenia małżonka podatnika i małoletnich

dzieci podatnika, a w spółce wynagrodzenia małżonków i małoletnich dzieci wspólników

-   reprezentacja / poczęstunek dla kontrahenta w firmie, w zakładzie gastronomicznym, wydatki na

upominki dla kontrahentów, itp./, reklama, imprezy integracyjne, świadczenia medyczne,

dokształcanie podatnika i pracownika, szkolenia dla kontrahentów

-  limit kosztów uzyskania przychodów w odniesieniu do składek na rzecz organizacji

zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców, do których przynależność nie jest obowiązkowa

-  amortyzacja samochodów osobowych a koszty uzyskania przychodów

-  koszty uzyskania przychodów z tytułu wydatków związanych z używaniem dla potrzeb

działalności gospodarczej samochodów osobowych, w tym leasingowanych

-  obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu dla celów podatku VAT, w przypadku

używania samochodu osobowego

-  wysokość składki z tytułu ubezpieczenia samochodu osobowego, jaka może być zaliczona do

kosztów uzyskania przychodów ( składki AC, OC, NWW )

-   podatek naliczony i należny od towarów i usług (VAT), podatek od wartości dodanej

-   zasady zaliczania do  kosztów  należności z tytułu umów o pracę i pokrewnych

-   zasady zaliczania do kosztów składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez

płatnika, składek na FP oraz FGŚP

-   i inne

7. Różnice kursowe

8.  Ustalanie dochodu albo straty w ramach działalności gospodarczej, z odpłatnego zbycia

nabytego uprzednio  samochodu osobowego będącego środkiem trwałym

9.  Odliczenia od dochodu i podatku

10. Sposoby opodatkowania:

-  podatek wg skali podatkowej

-  od 1.10.2019 r. obniżka stawki podatku dochodowego z 18% do

17%                                                                              

-  podatek liniowy

11. Tryb i termin rozliczeń podatku dochodowego:

-  zaliczki / miesięczne, kwartalne, uproszczone /

-  zasady wyboru zaliczek kwartalnych i uproszczonych

-  zeznania

-  obowiązek składania urzędom skarbowym zeznania, o wysokości osiągniętego dochodu (

poniesionej straty ) w roku podatkowym, w terminie od 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku

następującego po roku podatkowym

12. Najnowsze interpretacje Min. Fin. i orzecznictwo SA

Ryczałt ewidencjonowany

1.  Likwidacja obowiązku prowadzenia kart przychodów i ewidencji wyposażenia oraz

sporządzania spisów z natury

2.  Zasady wyboru  sposobu opodatkowania w formie ryczałtu i rezygnacja

3.  Rozszerzenie katalogu zwolnień od podatku

4.  Zasady stosowania ryczałtu kwartalnego

5.  Zasady wyboru ryczałtu kwartalnego

6.  Obowiązek składania urzędom skarbowym zeznania, o wysokości uzyskanego przychodu,

wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu, w terminie od 15 lutego do końca lutego roku

następującego po roku podatkowym

Karta podatkowa

1.  Zasady wyboru karty podatkowej

2.  Likwidacja  obowiązku prowadzenia kart przychodów i ewidencji zatrudnienia

Zmiany przepisów na 2020 r.

1.  „ Biała lista” - płatność za towar lub usługę przekraczająca 15 000 zł, jeżeli dokonana zostanie

na rachunek niezgodny z widniejącym w profilu podatnika na białej liście, nie będzie kosztem

podatkowym

2.  Zatory płatnicze ( nieterminowe wywiązywanie się z odroczonych płatności ) – dłużnicy będą

zobowiązani do dokonania korekty podstawy obliczenia podatku w zakresie kosztów uzyskania

przychodów o wartość zobowiązania do zapłaty, zaś wierzyciele będą uprawnieni do dokonania

korekty podstawy opodatkowania o kwotę nieuregulowanej wierzytelności

3.  Obniżka stawki podatku obliczanego według skali podatkowej z 18% do 17%

 

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego: Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu oraz przygotowanie słuchaczy do sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego firmy.

Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Szkolenie zostanie zorganizowane w formie 4 dniowej edukacji w okresie listopad/grudzień 2019r - styczeń 2020r.

 Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

-doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,

-wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

-przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Osoba która zaliczyła kurs otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie § 22 ust.3 Rozp.MEN z dnia 19 marca 2019r. w sprawie  kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.2019.652).   

Warunki płatności:

Płatnik zobowiązuje się do zapłaty za szkolenie w terminie ustalonym przez Organizatora.

 

Informacja o kadrze

Wykładowca – współpracownik SKwP

 

Dane Kontaktowe:

SKwP Oddział w Nowym Targu

ul. Mickiewicza 2a, 34-400 Nowy Targ

tel. 18 264-87-80

tel. kom. 530 682 665, 574 604 202

 

UWAGA:

W związku z wprowadzeniem systemu teleinformatycznego od 14.08.2019r. obowiązuje wyłącznie zgłoszenie elektroniczne na kurs. Uprzejmie prosimy o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszenia (oraz ankiety), które znajduje się w zakładce "zgłoszenia online" obok opisu szkolenia, lub poprzez opcję "zapisz się". Dotychczasowe karty zgłoszeń nie będą obowiązywać.

 

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) – należy przesłać do nas oswiadczenie, które zamieszczone jest na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas scanem a w dniu rozpoczęcia kursu – dostarczyć w oryginale.

Dane do faktury
Ankieta
Załączniki
Załącz

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

szkolenia@krakow.skwp.pl
biuro@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001