Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
03.07.2023
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
do południa
Opłata:
385,- zł od osoby

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego.

Celem szkolenia jest przekazanie Uczestnikom wiedzy i kwalifikacji w zakresie gospodarki odpadami i prowadzenia ewidencji odpadów w systemie BDO oraz praktycznych informacji i wskazówek  jak poprawnie poruszać się w systemie BDO nie narażając firmy  na kary finansowe, jak prawidłowo wypełniać dokumenty i formularze, jak zarządzać BDO, jak poprawnie prowadzić w firmie gospodarkę odpadami.

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich rozpoczynających przygodę zawodową z ochroną środowiska, w tym gospodarką odpadami, dla wszelkiego rodzaju przedsiębiorstwa, urzędów, instytucji, osób zainteresowanych zdobyciem lub podniesieniem kwalifikacji w obszarze wymagań prawnych w gospodarce odpadami i obsłudze BDO.

Treści kształcenia 

1.BDO – rejestr podmiotów

- jakie podmioty mają obowiązek zarejestrować się w systemie BDO

- jakie podmioty wpisywane są do BDO „z urzędu”

- jakie podmioty są zwolnione z wpisu do BDO

- kryteria rejestracji dla podmiotów wytwarzających odpady

2.Wniosek rejestrowy

- sporządzenie

- wysłanie

-sposób rejestracji, po raz pierwszy

3.Pierwsze i kolejne logowania do BDO

- przypisanie konta podmiotu do użytkownika

-siedziba podmiotu – dodawanie miejsc prowadzenia działalności

-odpady wytwarzane na terenie całego kraju – świadczenie usług, inwestycje liniowe

4.Tworzenie kont użytkowników

-użytkownik główny i jego rola w BDO

- użytkownik podrzędny i jego rola w BDO

- czy ilość użytkowników w BDO jest ograniczona

- kto może być użytkownikiem głównym, a kto podrzędnym

5.Wniosek aktualizacyjny, wniosek o wykreślenie

-tworzenie wniosku

-zasada wykorzystania wniosku aktualizacyjnego

- kiedy tworzymy wniosek o wykreślenie

6.Ewidencja odpadów w rejestrze BDO

- podmioty zobowiązane do prowadzenia ewidencji w BDO

- ewidencja uproszczona – karta przekazania odpadu

-ewidencja pełna – karta ewidencyjna +karta przekazania odpadu

-tworzenie i wypełnianie kart ewidencji odpadów

-tworzenie i wypełnianie kart przekazania odpadów

- planowana  zatwierdzona karta przekazania odpadów – różnice

- karta ewidencji odpadu, a stany magazynowe

-wycofanie karty przekazania odpadu

-odrzucenie karty przekazania odpadu, korekta i ponowne zatwierdzenie

7.Opłata rejestrowa; opłata roczna w BDO

-jakich podmiotów dotyczy

- zwolnienia

8.Kogo dotyczy umieszczanie numeru rejestrowego na dokumentach

9.Sprawozdawczość w odpadach krok po kroku

- kto ma obowiązek składać sprawozdanie o wytwarzanych odpadach

- uprawnienia do sporządzenia sprawozdania

-uprawnienia do wysłania sprawozdania

-korekta sprawozdania

10.BDO – kary administracyjne; grzywna

11.Warsztaty –online praca na screnach

- rejestracja w BDO: użytkownik główny, użytkownik podrzędny

- przypisanie konta do podmiotu

- wybór miejsca prowadzenia działalności ( MPD)

- menu w BDO (rejestracja, rejestr podmiotów ), wnioski, ewidencja odpadów, sprawozdawczość

- tworzenie wniosków: rejestracyjny, aktualizacyjny, o wykreślenie

- ewidencja odpadów: tworzenie i wypełnianie karty ewidencyjnej

Karta przekazania odpadów: przekazujący,  transportujący, przejmujący – obowiązki wynikające z ustawy o odpadach oraz BDO

- sprawozdawczość: komunalna, gospodarka odpadami, opakowaniowa

12.Administracyjne kary pieniężne w gospodarce odpadami, w tym w BDO

Część warsztatowa z wykorzystaniem screenów bazy BDO.
Działania związane z wypełnianiem formularzy są możliwe tylko i wyłącznie na indywidualnym koncie danej firmy w systemie BDO,
co wiąże się z udostępnieniem takiego indywidualnego konta wraz z danymi wrażliwymi (pod warunkiem wcześniejszej pisemnej zgody na udostępnienie danych wrażliwych )
BDO to program opracowany na zlecenie MŚ, przez ówczesny Instytut Ochrony Środowiska.
Nie ma dostępnej wersji demo, która umożliwiałaby przeprowadzenie ćwiczeń.
Nawet wykorzystując tylko screeny - na zakończenie prezentacji zawsze umieszczamy adnotację o wykorzystaniu materiałów stanowiących własność autorską IOŚ-PIB.

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków, ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
•    doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
•    wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
•    przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz.652).

Warunki płatności i rezygnacji:

1 Przesłanie formularza on-line  stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

2.Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać po potwierdzeniu przez organizatora szkolenia najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem realizacji szkolenia lub 7 dni po otrzymaniu faktury ( przesłać oświadczenie ) W tytule przelewu podajemy tytuł kursu/szkolenia. Rachunek bankowy: Santander 52 1090 2053 0000 0001 4679 4616

3.Faktura pro forma zostanie wystawiona w momencie potwierdzenia szkolenia na pisemną prośbęuczestnika ze wskazaniem  adresu e-mail  (nie dotyczy sektora  publicznego).

4.W przypadku rezygnacji po otrzymaniu „potwierdzenia udziału w szkoleniu” ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa. Rezygnację należy przesłać w formie  pisemnej na adres olkusz@skwp.krakow.pl Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora.

Informacje o kadrze:
Wykładowca : Sabina Kościsz–Ekspert ochrony środowiska. Koordynuje i przeprowadza audyty środowiskowe. Długoletni, doświadczony główny specjalista w Inspekcji Ochrony Środowiska. Biegły sądowy z zakresu gospodarki odpadami, ochrony powierzchni ziemi i gospodarki wodno -ściekowej

Zapisy na szkolenie:
Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".

SERDECZNIE ZAPRASZAMY  !!! biuro@olkusz.skwp.pl  tel/ 530-684-181

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001