Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
15.09.2020
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
szkolenie online
Opłata:
260,- zł od osoby

Uwaga!!! Ostatnie wolne miejsca . 

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego.

Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom praktycznych informacji na temat obowiązków przedsiębiorców w zakresie gospodarowania wytwarzanymi odpadami oraz obowiązków w zakresie odzysku i recyklingu opakowań. Nie zabraknie praktycznych wskazówek, dobrych praktyk oraz omówienia najnowszych zmian w przepisach.

Do kogo jest skierowane szkolenie

Gospodarka odpadami wpływa zarówno na stan środowiska naturalnego, jak i zdrowie człowieka. Ponieważ zagadnienie dotyczy każdego z nas, warsztaty mają charakter otwarty – do udziału zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tym tematem i poszerzeniem swojej wiedzy. W szczególności jednak do udziału w szkoleniu zachęcamy osoby, które na co dzień mają do czynienia problematyką odpadów, czyli:

 • pracowników administracji publicznej,
 • pracowników przedsiębiorstw prywatnych,
 • specjalistów ds. ochrony środowiska,
 • specjalistów ds. gospodarki odpadami,
 • osoby zajmujące się kwestiami środowiskowymi oraz sporządzające sprawozdania środowiskowe.
 • Pracowników przedsiębiorstw zajmujących się odbiorem, zagospodarowaniem, przetwarzaniem i wytwarzaniem odpadów
 • Osób zajmujących się transportem odpadów

16 maja 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.Ustawa wprowadziła przesunięcie terminów na złożenie sprawozdań w wersji elektronicznej dotyczących gospodarki odpadami za rok 2019, a składanych w 2020 r. Kary za nieterminowe przesłanie sprawozdania oraz gospodarowanie odpadami niezgodnie z rejestrem BDO wynoszą od 5 000 zł. do 1 000 000 zł.

Rozpoczęcie Godzina 9:00

Treści kształcenia 

      1.Obowiązki w gospodarce odpadami

- jak sklasyfikować odpad

- katalog odpadów –jak z niego korzystać

- wymagane pozwolenia/zezwolenia

- weryfikacja odbiorcy odpadów – przeniesienie odpowiedzialności

- etapy postępowania z odpadami

 1. Baza danych o odpadach  - zasady funkcjonowania

-  definicja wytwórcy i posiadacza odpadów

-  kryterium wpisania się do rejestru BDO
-  jakie dane w BDO może sprawdzić każdy przedsiębiorca.
- jaki podmiot musi umieszczać numer nadany w BDO na fakturach i innych dokumentach.

- rejestracja w systemie BDO – aktualizacja, wykreślenie

- jakie podmioty nie mają obowiązku rejestracji w systemie BDO

- kto może wprowadzać dane do systemu

- sankcje karne dla podmiotów zobowiązanych do uzyskania wpisu w BDO lub za działania niezgodne z przepisami

- sprawozdawczość –obowiązki podmiotów

- omówienie modułu sprawozdawczości dotyczący wytwarzanych odpadów

 1. Opłaty środowiskowe i kary za korzystanie ze środowiska
 2. Krajowa Baza Emisji Zanieczyszczeń (KOBiZE) do powietrza – obowiązki przedsiębiorcy
 3. Sankcje karne za nie przestrzeganie wymagań w zakresie ochrony środowiska
 4. Pytania

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków, ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
•    doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
•    wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
•    przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz.652).

Warunki płatności i rezygnacji:

 1. Przesłanie formularza on-line  stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

     2. Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem realizacji szkolenia.                W tytule przelewu podajemy tytuł kursu/szkolenia.
Rachunek bankowy: BS 86 8450 0005 0050 0551 8853 0001

 1. Faktura pro forma zostanie wystawiona w momencie potwierdzenia szkolenia na pisemną prośbę uczestnika ze wskazaniem  adresu e-mail  (nie dotyczy sektora  publicznego).
 2. W przypadku rezygnacji po otrzymaniu „potwierdzenia udziału w szkoleniu” ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa. Rezygnację należy przesłać w formie  pisemnej na adres olkusz@skwp.krakow.pl Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora.

Informacje o kadrze:

Wykładowca :  Sabina Kościsz . Ekspert ochrony środowiska z doświadczeniem w doradztwie i prowadzeniu szkoleń w zakresie ochrony środowiska. Koordynuje i przeprowadza audyty środowiskowe. Długoletni, doświadczony główny specjalista w Inspekcji Ochrony Środowiska. Biegły sądowy z zakresu gospodarki odpadami, ochrony powierzchni ziemi i gospodarki wodno -ściekowej, mediator w administracji. Absolwentka Politechniki Krakowskiej oraz  studiów Podyplomowych na AGH w Krakowie, w zakresie gospodarki odpadami.

Zapisy na szkolenie:
Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika

 "Zapisz się".

SERDECZNIE ZAPRASZAMY  !!!  olkusz@skwp.krakow.pl  tel./ fax 32 754-47-48 530-684-181

 

 

 

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) – należy przesłać do nas oswiadczenie, które zamieszczone jest na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas scanem a w dniu rozpoczęcia kursu – dostarczyć w oryginale.

Dane do faktury
Ankieta
Załączniki
Załącz

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

szkolenia@krakow.skwp.pl
biuro@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001