Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
22.09.2023
Godzina rozpoczęcia kursu:
08:30
Typ:
Szkolenie
Tryb:
do południa
Opłata:
460,- zł od osoby
420,- zł Cena dla członków

Szkolenie: "Analiza finansowa przedsiębiorstwa z podstawami rachunkowości podatkowej" - szkolenie online

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem internetu przy użyciu portalu ClickMeeting.pl
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie płatności na dzień roboczy przed szkoleniem (w przypadku płatności w dniu szkolenia wymagany jest mail z potwierdzeniem płatności).
 

Minimalne wymagania dotyczące sprzętu dla uczestników:

 • Procesor dwurdzeniowy 2GHz
 • 2 GB pamięci RAM
 • System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS
 • Aktualna wersja jednej z wybranych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera
 • Połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps). Prędkość połączenia można zweryfikować pod adresem: https://www.speedtest.pl/

 

Cel szkolenia, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką szkolenia. Słuchaczami szkolenia mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania szkolenia wynosi 8 godzin lekcyjnych.

Rozpoczęcie: godzina 8:30 

 

Treści kształcenia:

I – Podstawy rachunkowości podatkowej i zarządczej– Omówienie poszczególnych dokumentów i pozycji sprawozdania  finansowego.

 1. Informacja ekonomiczna w procesach rachunkowości podatkowej i zarządczej.
 2. Rachunkowość zarządcza vs. rachunkowość finansowa.
 3. Obowiązki sprawozdawcze podmiotów gospodarczych – jakich informacji można oczekiwać od podmiotów gospodarczych i jakie zobowiązania na nich ciążą.
 4. Zawartość informacyjna dokumentu Bilans.
 5. Zawartość informacyjna dokumentu Rachunek zysków i strat.
 6. Zawartość informacyjna dokumentu Rachunek przepływów pieniężnych.
 7. Zawartość informacyjna dokumentu Zestawienia zmian w kapitale własnym.
 8. Zawartość informacyjna dokumentu Informacja dodatkowa.
 9. Zawartość informacyjna dokumentu Sprawozdanie zarządu z działalności.
 10. Omówienie zależności pomiędzy poszczególnymi dokumentami sprawozdania finansowego.

II – Wstępna analiza sprawozdań finansowych.

 1. Bilans – analiza struktury i dynamiki bilansu.
 2. Rachunek zysków i strat – analiza dynamiki i zysku.
 3. Rachunek przepływów pieniężnych – sposoby analizy rachunku przepływów pieniężnych.
 4. Relacje pomiędzy kluczowymi pozycjami bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych.
 5. Ćwiczenia i warsztaty w zakresie wykonania wstępnej analizy sprawozdań finansowych.

III – Zastosowanie wskaźników finansowych w analizie finansowej przedsiębiorstwa.

 1. Zasady interpretacji wskaźników finansowych.
 2. Wskaźniki statyczne płynności finansowej przedsiębiorstwa.
 3. Wskaźniki wydajności gotówkowej.
 4. Wskaźniki majątkowe.
 5. Wskaźniki zadłużenia.
 6. Wskaźniki rentowności.
 7. Wskaźniki sprawności działania.
 8. Najczęstsze błędy w interpretacji wskaźników finansowych.
 9. Ćwiczenia i warsztaty w stosowaniu wskaźników finansowych i ich interpretacji.

IV - Analiza struktury wskaźników finansowych oraz ich zależności od poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego.

 1. Wskaźniki finansowe zależne od wartości aktywów.
 2. Wskaźniki finansowe zależne od wartości pasywów.
 3. Wskaźniki finansowe zależne od rachunku zysków i strat.
 4. Wskaźniki finansowe zależne od rachunku przepływów pieniężnych.

V - Badanie kapitału obrotowego w przedsiębiorstwie.

 1. Pojęcie kapitału obrotowego w przedsiębiorstwie.
 2. Strategie zarządzania kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwie.
 3. Zależności pomiędzy cyklami operacyjnymi. A wielkością kapitału obrotowego w przedsiębiorstwie.
 4. Ustalanie poziomu kapitału obrotowego – ćwiczenia.

VI - Analiza projektów inwestycyjnych.

 1. Capex i Opex – rodzaje nakładów w projektach inwestycyjnych.
 2. Wskaźniki statyczne wykorzystywane w analizie projektów inwestycyjnych.
 3. Zmiana wartości pieniądza w czasie jako podstawa właściwej analizy projektów inwestycyjnych.
 4. Wskaźniki dynamiczne w ocenie projektów inwestycyjnych.
 5. Ćwiczenia i warsztaty z analizy projektów inwestycyjnych.

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o:

 • zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi (studia przypadków i ich analiza),
 • stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów,
 •  naukę własną słuchacza.

 

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na szkoleniu będzie nabycie umiejętności polegających na:

 • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
 • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik osiągnie następujące efekty uczenia się:

 • rozumienie zawartości sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa,
 • identyfikowanie zagadnień związanych z rachunkowością podatkową i rachunkowością zarządczą oraz właściwe wykorzystywanie danych z tych obszarów w analizie finansowej.
 • będzie potrafił przeprowadzić podstawową analizę poszczególnych dokumentów sprawozdania finansowego i na tej podstawie ocenić wstępnie sytuację w przedsiębiorstwie
 • będzie potrafił stosować wskaźniki finansowe w analizie finansowej przedsiębiorstwa
 • nabędzie umiejętność właściwej interpretacji wskaźników finansowych
 • nabędzie umiejętność identyfikowania sytuacji przedsiębiorstwa z wykorzystaniem wskaźników analizy finansowej
 • nabędzie umiejętność ustalania poziomu wartości kapitału obrotowego
 • nabędzie umiejętność identyfikowania sposobów zarządzania kapitałem obrotowym
 • pozna narzędzia stosowane w kreowaniu wysokości kapitału obrotowego w przedsiębiorstwie
 • nabędzie umiejętność stosowania adekwatnych metod analizy projektów inwestycyjnych

 

Warunki zaliczenia szkolenia:

Formą zaliczenia szkolenia jest uczestniczenie w zajęciach. Po zaliczeniu szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

 

Informacje o kadrze:

Szkolenie poprowadzi Pan Marek Sochoń - Doświadczony trener i konsultant. Prowadzi od 2002 roku doradztwo gospodarcze w zakresie finansów przedsiębiorstw, controllingu, rachunkowości zarządczej, zarządzania finansami oraz finansowania działalności gospodarczej. Podczas swojej ponad 20-to letniej kariery zawodowej pełnił funkcje analityka finansowego, kontrolera finansowego, managera działu analiz finansowych, dyrektora finansowego oraz dyrektora ds. controllingu i finansów. Ma na swoim koncie przeprowadzonych ponad 2000 godzin lekcyjnych wykładów, ćwiczeń i warsztatów w zakresie: analizy finansowej, controlling i rachunkowości zarządczej, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie płynnością przedsiębiorstw, wyceną przedsiębiorstw, zarządzania finansami przedsiębiorstwa oraz przygotowania biznes planów i zakładania działalności gospodarczej. Jego szkolenia to idealne połączenie praktyki dnia codziennego z umiejętnością przekazania jej w sposób najbardziej efektywny dla uczestnika. Ekonomista, absolwent studiów doktoranckich  w Katedrze Zarządzania w Gospodarce w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

 

Zapisy na szkolenie:

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) - należy przesłać do nas oświadczenie.

 

Warunki płatności i rezygnacji:

1. Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

2. Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia terminu szkolenia) przed jego rozpoczęciem. 

Przedpłaty w wysokości 100% prosimy kierować na numer konta:

Santander Bank: 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001; tytułem: imię i nazwisko oraz nazwa szkolenia.

3. Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika, po wcześniejszym wypełnieniu i przesłaniu do organizatora oświadczenia.

4. Rezygnację (najpóźniej na 1 dzień roboczy przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres szkolenia@krakow.skwp.pl

Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji.

5. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001