Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
28.03.2023
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:30
Typ:
Szkolenie
Tryb:
do południa
Opłata:
400,- zł od osoby
340,- zł Cena dla członków

Cel szkolenia, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:
Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką szkolenia. Słuchaczami szkolenia mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem Internetu przy użyciu portalu clickmeeting.pl

Minimalne wymagania dotyczące sprzętu dla uczestników webinarium:

 • Procesor dwurdzeniowy 2GHz
 • 2 GB pamięci RAM
 • System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS
 • Aktualna wersja jednej z wybranych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.
 • Połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps). Prędkość połączenia można zweryfikować pod adresem: https://www.speedtest.pl/

Treści kształcenia:

I. Wyniki przedsiębiorstwa jako podstawowy przedmiot badania w analizie finansowej.

II. Analiza rachunku zysków i strat.

 1. Wielopoziomowy rachunek zysków i strat – alternatywa dla klasycznego RZiS w analizie finansowej.
 2. Próg rentowności (BEP), wartościowy, ilościowy, procentowy – wykorzystanie we wstępnej analizie sprawozdania finansowego.
  • Produkcja jednoasortymentowa
  • Produkcja wieloasortymentowa
 3. Znaczenie przychodów w działalności firmy - analiza struktury i dynamiki przychodów ze sprzedaży wyrobów, towarów i usług.
 4. Analiza kosztów działalności podmiotu gospodarczego.

 

III. Analiza bilansu - aktywów trwałych, aktywów obrotowych i pasywów przedsiębiorstwa.

 1. Charakterystyka majątku trwałego - znaczenie zachowania w firmie optymalnej struktury majątku.
  • Analiza struktury i dynamiki majątku trwałego.
  • Analiza efektywności majątku trwałego; badanie relacji majątek – produkcja - sprzedaż – zysk netto.
 2. Analiza majątku obrotowego.
  • Dynamiki i struktura majątku obrotowego.
  • ocena wpływu zmian stanu majątku obrotowego na rentowność majątku i jej wpływ na sytuację finansową podmiotu gospodarczego.
 3. Analiza struktury i dynamiki pasywów.
 4. Kapitał obrotowy w przedsiębiorstwie – strategie zarządzania kapitałem obrotowym.

 

IV. Analiza rachunku przepływów pieniężnych

 1. Przepływy z działalności operacyjnej
 2. Przepływy z działalności inwestycyjnej
 3. Przepływy z działalności finansowej

V. Wykorzystanie modelowych zasad i reguł finansowych w ocenie kondycji przedsiębiorstwa

VI. Ćwiczenia i warsztaty w zakresie wstępnej analizy rachunku zysków i strat, bilansu i rachunku przepływów pieniężnych.

VII. Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa

 1. Analiza wskaźnikowa sytuacji finansowej przedsiębiorstwa – jak prawidłowo ją przeprowadzić.
 2. Wskaźniki płynności – płynność statyczna a płynność dynamiczna.
  2.1 Korekty wzorcowych wskaźników płynności wynikające ze struktury kapitałowo – majątkowej przedsiębiorstwa.
 3. Wskaźniki rentowności.
  3.1 Korekty wzorcowych wskaźników rentowności urealniające ich poziom
 1. Wskaźniki obsługi długu.
  4.1 Kompilacje wzorcowych wskaźników obsługi długu
 1. Wskaźniki kapitałowo – majątkowe.
 2. Wskaźniki sprawności działania.
  6.1 Alternatywne koncepcje wzorcowych wskaźników sprawności działania.
 1. Analiza Du Pointa i jej wykorzystanie w praktyce.
 2. Dźwignia operacyjna, finansowa, łączona – kształtowanie struktury kapitału.
 3. Wskaźniki rynkowe.
  • Wskaźniki wewnętrzne.
  • Wskaźniki zewnętrzne.

VIII. Ćwiczenia i warsztaty w zakresie stosowania analizy wskaźnikowej

IX. Niefinansowe narzędzia wspomagające interpretację wyników analizy finansowej i zrozumienie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

 1. Analiza makrootoczenia
 2. Analiza otoczenia konkurencyjnego
 3. Analizy potencjału strategicznego przedsiębiorstwa
 4. Analiza pozycji strategicznej przedsiębiorstwa

X. Prognozowanie i planowanie danych finansowych organizacji

 1. Sfery decyzyjności w planowaniu: czas oddziaływania, obszar działania, istotność funkcjonalna
 2. Prognozowanie w oparciu o dane finansowe
 3. Prognozowanie i planowanie w oparciu o analizy strategiczne i marketingowe
 4. Podejście dualistyczne w procesie planowania i prognozowania

 

XI. Analiza i ocena projektów inwestycyjnych.

 1. Wskaźniki dynamiczne oceny projektów inwestycyjnych.
  • Ustalanie stopy doskonta wykorzystywanej w ocenie projektów inwestycyjnych.
  • Modele przepływów pieniężnych stosowane w ocenie projektów inwestycyjnych.
  • Mierniki finansowe stosowane w ocenie projektów inwestycyjnych
   • Mierniki oparte na przepływach
   • Mierniki oparte na rentowności i koszcie kapitału
   • Mierniki finansowe stosowane w ekonomicznej ocenie projektów inwestycyjnych.
 2. Analiza wrażliwości projektów inwestycyjnych - ilościowa i jakościowa.
 3. Ocena ryzyka projektów inwestycyjnych.

XII. Ocena kondycji przedsiębiorstwa – podatność na kryzys, a upadłość przedsiębiorstwa.

 1. Kryzys i upadłość przedsiębiorstwa – charakterystyka stanu zagrożenia funkcjonowania przedsiębiorstwa.
 2. Pomiar podatności przedsiębiorstwa na kryzys, jako nowoczesne narzędzie do badania kondycji przedsiębiorstwa.
 3. Szybki test wypłacalności.
 4. Wielowymiarowa analiza dyskryminacyjna.
  • Modele zagraniczne.
  • Modele polskie.

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o:

 • zajęcia wykładowo-seminaryjne w formie online z ćwiczeniami praktycznymi (studia przypadków i ich analiza)
 • stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów,
 •  naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na szkoleniu będzie nabycie umiejętności polegających na:

 • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
 • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Wykładowca: Marek Sochoń-Doświadczony trener i konsultant. Prowadzi od 2002 roku doradztwo gospodarcze w zakresie finansów przedsiębiorstw, controllingu, rachunkowości zarządczej, zarządzania finansami oraz finansowania działalności gospodarczej. Podczas swojej ponad 20-to letniej kariery zawodowej pełnił funkcje analityka finansowego, kontrolera finansowego, managera działu analiz finansowych, dyrektora finansowego oraz dyrektora ds. controllingu i finansów. Ma na swoim koncie przeprowadzonych ponad 2000 godzin lekcyjnych wykładów, ćwiczeń i warsztatów w zakresie: analizy finansowej, controlling i rachunkowości zarządczej, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie płynnością przedsiębiorstw, wyceną przedsiębiorstw, zarządzania finansami przedsiębiorstwa oraz przygotowania biznes planów i zakładania działalności gospodarczej. Jego szkolenia to idealne połączenie praktyki dnia codziennego z umiejętnością przekazania jej w sposób najbardziej efektywny dla uczestnika. Ekonomista, absolwent studiów doktoranckich  w Katedrze Zarządzania w Gospodarce w Szkole Głównej Handlowej
w Warszawie.

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".

Warunki zaliczenia kursu
Formą zaliczenia szkolenia jest uczestniczenie w zajęciach online. Po zaliczeniu szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".
Warunki płatności i rezygnacji
1. Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
2.Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem realizacji szkolenia. W tytule przelewu podajemy tytuł kursu/szkolenia.
Rachunek bankowy: Santander bank : 16 1910 1048 3000 2861 1121 0001
3. Faktura pro forma zostanie wystawiona w momencie potwierdzenia szkolenia na pisemną prośbę uczestnika ze wskazaniem adresu e-mail (nie dotyczy sektora publicznego).
4. W przypadku rezygnacji po otrzymaniu „potwierdzenia udziału w szkoleniu” ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa. Rezygnację należy przesłać w formie pisemnej na adres nowysacz@skwp.krakow.pl Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora.

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001