Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
17.02.2024,18.02.2024, 24.02.2024, 25.02.2024.
Godzina rozpoczęcia kursu:
08:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
do południa
Opłata:
1150,- zł od osoby

Szkolenie: "Analityk finansowy przedsiębiorstwa" - szkolenie online

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem internetu przy użyciu portalu ClickMeeting.pl
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie płatności na dzień roboczy przed szkoleniem (w przypadku płatności w dniu szkolenia wymagany jest mail z potwierdzeniem płatności).
 

Minimalne wymagania dotyczące sprzętu dla uczestników:

 • Procesor dwurdzeniowy 2GHz
 • 2 GB pamięci RAM
 • System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS
 • Aktualna wersja jednej z wybranych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera
 • Połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps). Prędkość połączenia można zweryfikować pod adresem: https://www.speedtest.pl/

 

Cel szkolenia, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką szkolenia. Słuchaczami szkolenia mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania szkolenia wynosi 32 godzin lekcyjnych.
Szkolenie odbywać się będzie w dniach:  17,18,24,25 lutego 2024r.

Rozpoczęcie: godzina 8:o0 

 

Treści kształcenia:

1.Wprowadzenie do analizy finansowej

 • Pojęcie, cele i funkcje analizy finansowej
 • Źródła danych wykorzystywane w analizie finansowej
 • Źródła endogeniczne
 • Źródła egzogeniczne

2. Metody wykorzystywane w procesie analizy danych finansowych.

 • Metody ogólne
 • Metody szczegółowe
 • Metody jakościowe
 • Metody ilościowe
 • Metody porównań
 • Metody analizy przyczynowej

3. Wykorzystanie MS Excel w analizie finansowej.

 • Cel przygotowywania modeli finansowych
 • Zasady tworzenia modeli finansowych
 • Prezentacja autorskiego modelu analitycznego

4. Przygotowanie biznesplanu, studiów wykonalności projektów oraz analiz finansowych na potrzeby instytucji finansujących

 • Ogólna charakterystyka dokumentów analitycznych

5. Rodzaje decyzji mających wpływ na wyniki finansowe i treść sprawozdań finansowych

 • Decyzje podejmowane ze względu na czas ich oddziaływania
 • Decyzje  długoterminowe
 • Decyzje średnioterminowe
 • Decyzje krótkoterminowe
 • Decyzje podejmowane ze względu na kryterium szczegółowości
 • Decyzje strategiczne
 • Decyzje wydziałowe
 • Decyzje szczegółowe
 • Decyzje podejmowane ze względu na kryterium obszaru aktywności podmiotu
 • Decyzje operacyjne
 • Decyzje inwestycyjne
 • Decyzje finansowe

6. Metody prognozowania i planowania finansów przedsiębiorstwa

 • Prognozowanie w oparciu o dane finansowe
 • Prognozowanie i planowanie w oparciu o analizy strategiczne i marketingowe
 • Kluczowe problemy planowania
 • Kluczowe podmioty planowania
 • Prognozowanie w oparciu o analizy strategiczne
 • Prognozowanie w oparciu o analizy marketingowe
 • Podejście dualistyczne w procesie planowania  i prognozowania

7. Rodzaje źródeł finansowania działalności przedsiębiorstwa

 • Omówienie i charakterystyka rodzajów kapitałów w przedsiębiorstwie
 • Kapitał własny
 • Kapitał obcy
 • Ocena zapotrzebowania na finansowanie
 • Analiza kosztów finansowania wg źródeł pochodzenia kapitału

8. Analiza finansowa przedsiębiorstwa

 • Analiza sprawozdań finansowych
 • Bilans
 • Rachunek zysków i strat
 • Rachunek przepływów pieniężnych
 • Zestawienie zmian w kapitale własnym
 • Informacja dodatkowa
 • Sprawozdanie zarządu
 • Wskaźniki analizy finansowej
 • Wskaźniki płynności finansowej
 • Wskaźniki poziomu i struktury zadłużenia
 • Wskaźniki rentowność przedsiębiorstwa
 • Wskaźniki dźwigni finansowej
 • Wskaźniki sprawności działania
 • Zasady interpretacji wskaźników finansowych i danych finansowych
 • Najczęściej popełniane błędy w analizie wskaźnikowej i analizie sprawozdań finansowych

8. Niewypłacalność, kryzys i upadłość przedsiębiorstwa

 • Kryzys i upadłość przedsiębiorstwa – charakterystyka stanu zagrożenia funkcjonowania przedsiębiorstwa
 • Pomiar podatności przedsiębiorstwa na kryzys, jako nowoczesne narzędzie do badania kondycji przedsiębiorstwa
 • Szybki test wypłacalności
 • Wielowymiarowa analiza dyskryminacyjna
 • Modele zagraniczne
 • Modele polskie

10. Wycena przedsiębiorstw jako element analizy finansowej

 • Zmiana wartości pieniądza w czasie
 • Średnioważony koszt kapitałów przedsiębiorstwa – wyznaczanie
 • Ekonomiczna wartość dodana
 • Rynkowa wartość dodana
 • Metody wyceny przedsiębiorstw – zagadnienia podstawowe
 • Metody dyskontowe
 • Metody majątkowe
 • Metody wskaźnikowe
 • Metoda porównań
 • Metody mieszane

11. Badanie opłacalności projektów inwestycyjnych

 • Zasady przygotowania prognozy przepływów pieniężnych z projektu
 • Prognoza przychodów operacyjnych
 • Prognoza kosztów operacyjnych
 • Prognoza pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych
 • Prognoza wydatków inwestycyjnych
 • Ustalanie stopy dyskonta vs. koszt kapitałów w przedsiębiorstwie
 • Wartość rezydualna w projekcie
 • Wskaźniki oceny projektów inwestycyjnych
 • Wskaźniki statyczne
 • Wskaźniki dynamiczne

12. Ryzyko w projekcie lub przedsiębiorstwie oraz zarządzanie ryzykiem

 • Charakterystyka ryzyka i przedsiębiorstw wykorzystujących ryzyko
 • Metody pomiaru ryzyka
 • Metody jakościowe
 • Metody ilościowe

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o:

 • zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi (studia przypadków i ich analiza),
 • stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów,
 •  naukę własną słuchacza.

 

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na szkoleniu będzie nabycie umiejętności polegających na:

 • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
 • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

 

Warunki zaliczenia szkolenia:

Formą zaliczenia szkolenia jest uczestniczenie w zajęciach. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie § 23 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

 

Informacje o kadrze:

Szkolenie poprowadzi Pan Marek Sochoń - Doświadczony trener i konsultant. Prowadzi od 2002 roku doradztwo gospodarcze w zakresie finansów przedsiębiorstw, controllingu, rachunkowości zarządczej, zarządzania finansami oraz finansowania działalności gospodarczej. Podczas swojej ponad 20-to letniej kariery zawodowej pełnił funkcje analityka finansowego, kontrolera finansowego, managera działu analiz finansowych, dyrektora finansowego oraz dyrektora ds. controllingu i finansów. Ma na swoim koncie przeprowadzonych ponad 3500 godzin lekcyjnych wykładów, ćwiczeń i warsztatów w zakresie: analizy finansowej, controlling i rachunkowości zarządczej, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie płynnością przedsiębiorstw, wyceną przedsiębiorstw, zarządzania finansami przedsiębiorstwa oraz przygotowania biznes planów i zakładania działalności gospodarczej. Jego szkolenia to idealne połączenie praktyki dnia codziennego z umiejętnością przekazania jej w sposób najbardziej efektywny dla uczestnika. Ekonomista, absolwent studiów doktoranckich  w Katedrze Zarządzania w Gospodarce w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

 

Zapisy na szkolenie:

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) - należy przesłać do nas oświadczenie.

 

Warunki płatności i rezygnacji:

1. Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

2. Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia terminu szkolenia) przed jego rozpoczęciem. 

Przedpłaty w wysokości 100% prosimy kierować na numer konta:

Santander Bank: 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001; tytułem: imię i nazwisko oraz nazwa szkolenia.

3. Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika, po wcześniejszym wypełnieniu i przesłaniu do organizatora oświadczenia.

4. Rezygnację (najpóźniej na 1 dzień roboczy przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres szkolenia@krakow.skwp.pl

Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji.

5. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001