Miasto:
Nowy Targ
Miejsce:
ul. Królowej Jadwigi 17
34-400 Nowy Targ
Termin rozpoczęcia:
13.12.2021
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
do południa
Opłata:
950,- zł od osoby
1150,- zł Cena z podręcznikiem
Zapisz się

Akcja edukacyjna BILANS 2021

 

Szkolenie obejmuje 3 moduły:

I. do wyboru: 26.11.2021- Podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, miejsce szkolenia: Centrum Konferencyjne CASA, Nowy Targ, ul. Królowej Jadwigi 17- szkolenie zrealizowane

 29.11.2021- Podatek dochodowy od osób prawnych, miejsce szkolenia: Centrum Konferencyjne CASA, Nowy Targ, ul. Królowej Jadwigi 17 szkolenie zrealizowane

II. 13.12.2021- Podatek VAT, miejsce szkolenia: Hotel Ibis Styles, ul. Kolejowa 165

III. 26.01.2022- Zamknięcie Ksiąg Rachunkowych, miejsce szkolenia: Centrum Konferencyjne CASA, Nowy Targ, ul. Królowej Jadwigi 17

 

Warunkiem uzyskania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia jest udział w 3 modułach.

 

Istnieje możliwość wzięcia udziału w wybranym module szkoleniowym:

- 1 moduł- cena 390 zł

- 2 moduły- cena 340 zł/dzień tj. 680 zł

Koszt podręcznika "Rachunkowość"- 200 zł. W celu zamówienia podręcznika "Zamknięcie roku" przy zgłoszeniu - w polu "Informacje dodatkowe" proszę wpisać zamawianą ilość książek!

 

Zapewniamy komfortowe i bezpieczne  szkolenie  zgodne z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego:

 • rozmieszczenie uczestników z zachowaniem bezpiecznej odległości ,
 • dezynfekcja zgodnie z surowymi standardami higieny,
 • noszenie maseczek przez obsługę szkolenia,
 • wymagane noszenie maseczki podczas rejestracji i przerw,
 • przerwy kawowe i posiłek (lunch) z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa.

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

Podczas szkolenia przewidziane są przerwa kawowa oraz lunch.

 

Zakres tematyczny:

 

Moduł I: Podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - Bilans 2021

 

I. Zmiany przepisów na 2021 r.

II. Szczególne rozwiązania w podatku PIT  w związku z COVID-19

III.  Zasady ogólne

 1. Przychody z działalności gospodarczej:

Moment powstania przychodu, w tym zasady wyboru daty powstania przychodów zaliczek

podlegających zarejestrowaniu przy zastosowaniu kasy rejestrującej

Pozostałe rodzaje przychodów z działalności gospodarczej:

-  odpłatne zbycie składników majątkowych

-  dotacje, subwencje, dopłaty, nieodpłatne świadczenia

-  odsetki od lokat terminowych i innych form oszczędzania, przechowywania lub inwestowania

-  otrzymane odszkodowania za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą

-   inne

Katalog wyłączeń z przychodów:

-   zaliczki i inne

Korekta przychodów

 1.  Zwolnienia przedmiotowe:

-  dotacje, subwencje, dopłaty, refundacje z PFRON, z Urzędu Pracy i środki unijne na podjęcie

działalności gospodarczej i inne

-  zwolnienie od podatku odszkodowań za szkody w ŚT, z wyjątkiem samochodów osobowych

 1.  Koszty uzyskania przychodów:

Potrącalność kosztów w czasie:

-   metoda memoriałowa

-   metoda kasowa

Korekta kosztów

Koszty odpisów amortyzacyjnych ŚT i WNP

Zasady zaliczania do kosztów jednorazowej wartości transakcji przekraczającej 15 000 zł

„ Biała lista”  - Wykaz podatników VAT a płatność transakcji powyżej 15 000 zł

MPP – mechanizm podzielonej płatności – płatność dotycząca transakcji powyżej 15 000 zł

Pozostałe koszty:

-   straty w środkach trwałych i wartościach niematerialnych i prawnych / m.in.inwestycji w obcych środkach trwałych /

-  zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów  wynagrodzenia małżonka podatnika i małoletnich dzieci podatnika, a w spółce wynagrodzenia małżonków i małoletnich dzieci wspólników

-   reprezentacja / poczęstunek dla kontrahenta w firmie, w zakładzie gastronomicznym, wydatki na upominki dla kontrahentów, itp./, reklama, imprezy integracyjne, świadczenia medyczne,

dokształcanie podatnika i pracownika, szkolenia dla kontrahentów

-  limit kosztów uzyskania przychodów w odniesieniu do składek na rzecz organizacji

zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców, do których przynależność nie jest obowiązkowa

-  amortyzacja samochodów osobowych a koszty uzyskania przychodów

-  koszty uzyskania przychodów z tytułu wydatków związanych z używaniem dla potrzeb

działalności gospodarczej samochodów osobowych, w tym leasingowanych

-  obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu dla celów podatku VAT, w przypadku

używania samochodu osobowego

-  wysokość składki z tytułu ubezpieczenia samochodu osobowego, jaka może być zaliczona do

kosztów uzyskania przychodów ( składki AC, OC, NWW )

-   podatek naliczony i należny od towarów i usług (VAT), podatek od wartości dodanej

-   zasady zaliczania do  kosztów  należności z tytułu umów o pracę i pokrewnych, umów zlecenia,  o dzieło i praw autorskich

-   zasady zaliczania do kosztów składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez

płatnika, składek na FP oraz FGŚP

-   i inne

 1. Ustalanie dochodu albo straty w ramach działalności gospodarczej, z odpłatnego zbycia

nabytego uprzednio  samochodu osobowego będącego środkiem trwałym

 1. Odliczenia od dochodu i podatku
 2. Sposoby opodatkowania:

-  podatek wg skali podatkowej

-  podatek liniowy

 1. Tryb i termin rozliczeń podatku dochodowego:

-  zaliczki / miesięczne, kwartalne, uproszczone /

-  zasady wyboru zaliczek kwartalnych i uproszczonych

-  zeznania

-  obowiązek składania urzędom skarbowym zeznania, o wysokości osiągniętego dochodu (

poniesionej straty ) w roku podatkowym, w terminie od 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku

następującego po roku podatkowym

IV. Ryczałt ewidencjonowany

V. Karta podatkowa

VI. Najnowsze interpretacje Min. Fin. i orzecznictwo SA

VII. „ Polski Ład ” w podatku dochodowym od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – planowane zmiany przepisów ( w załączeniu program proponowanych zmian).

 

Moduł II: PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH – ZEZNANIE ROCZNE ZA 2021 ROK

1.Zeznanie roczne CIT-8 – obowiązki sprawozdawcze.

 1. Przychody wykazywane w zeznaniu:

- przyporządkowanie przychodów do właściwego źródła

- identyfikacja przychodów (zaliczki, usługi rozliczane w okresach rozliczeniowych)  i moment ich

uzyskania

- świadczenia szczególne związane z COVID, subwencja z PFR

- korekty przychodów

 1. Koszty podatkowe wykazywane w zeznaniu:

- przyporządkowanie kosztów do właściwego źródła i odpowiedniego okresu

- koszty bezpośrednie, pośrednie, koszty rozliczane w czasie

- majątek trwały – odpisy amortyzacyjne

- forma uregulowania zobowiązań (biała lista, MPP)

- koszty używania samochodów firmowych

- ograniczenia kosztów (limity dla kosztów finansowania dłużnego i wydatki na usługi

niematerialne)

- finansowanie wewnętrzne – preferencje podatkowe

- odpisy aktualizujące należności

- wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników i członków zarządu

- reklama i marketing

- koszty nie uznawane za koszty podatkowe (kary, odszkodowania)

- korekta kosztów

 1. Spółka komandytowa jako podatnik CIT:

- rozliczenie podatku przez spółkę oraz jej wspólników

- opodatkowanie zysku wypłaconego wspólnikom za 2021 rok i lata wcześniejsze

 1. Odliczenie strat podatkowych z lat ubiegłych:

- podstawowe zasady rozliczania strat podatkowych

- ograniczenia odliczenia strat w związku z restrukturyzacją

 1. Odliczenia od podstawy opodatkowania:

- darowizny

- ulga B+R

- ulga na złe długi – prezentacja w zeznaniu wierzyciela i dłużnika

 1. Ustalenie podstawy opodatkowania i stawka podatkowa.
 2. Specjalny Fundusz Inwestycyjny.
 3. Podatek „u źródła”- obowiązki sprawozdawcze CIT-10Z, CIT-6R, IFT-2R,
 4. Kierunek zmian przepisów na 2022 rok

 

Moduł III: Podatek VAT

OBSZARY RYZYKA I NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE NIEPRAWIDŁOWOŚCI W ROZLICZANIU PODATKU VAT W 2021 ROKU.

SYSTEMOWY PRZEGLĄD WPROWADZONYCH W 2021 ROKU ZMIAN W ZAKRESIE VAT

Wybrane zagadnienia w obrocie krajowym i zagranicznym

 

 1. ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKA ( podstawa opodatkowania, częściowo odpłatne, odliczanie VAT, dokumentowanie, GTU, TP, WEW, artykuły spożywcze, pakiety medyczne, karty ,multisport itp.)
 2. PREZENTY DLA KONTRAHENTÓW (kiedy VAT a kiedy poza VAT – em, prawo do odliczenia)
 3. ODLICZANIE PODATKU VAT PO ZMIANACH WPROWADZONYCH W TRAKCIE 2021 ROKU Z UWZGLĘDNIENIEM OBOWIĄZKÓW W JPK_V7:

- zmiana terminarza

- odliczenie z faktury wystawionej „przed”

- odliczenie przez korektę pliku

- zmodyfikowane zakazy odliczeń

- dodatkowe zapisy w pliku JPK

- odliczanie w operacjach zagranicznych (ważna praktyka interpretacyjna organów)

- odliczanie VAT przy imporcie usług – po zmianach

- odliczanie VAT przy WNT- po zmianach, odpowiedź na interpelację poselską

- zmniejszenie podatku naliczonego po transakcji – zasady ujmowania otrzymanych faktur korygujących

- korygowanie odliczonego VAT w transakcjach zagranicznych

- odliczanie VAT z faktury z błędną stawką VAT

 

 1. TERMINOWE WYKAZYWANIE SPRZEDAŻY ( W PRAWIDŁOWEJ KWOCIE)  PO ZMIANACH W 2021, M.IN.

- VAT należny wynikający z faktur korygujących in plus

- VAT  należny wykazany w walucie obcej - zmiany

- zaliczki w obrocie krajowym i zagranicznym

- wykazywanie WDT zamiast dostawy z montażem

- zmiany 2021 w zakresie mechanizmu podzielonej płatności

- omyłki  w stosowaniu stawki 0% przy WDT i eksporcie (transakcje łańcuchowe)

 

 1. FAKTUROWANIE 2021/2022– JAKO PODSTAWOWY OBOWIĄZEK PODATNIKA

- metody poprawiania błędów na fakturze

- CO NALEŻY WIEDZIEĆ O E- FAKTURACH na etapie przygotowywania firmy do zmian (na czym polega dobrowolność, przywileje dla chętnych, konsekwencje braku zgody na odbiór faktury przez KSEF, czego nie można wysyłać przez KSEF, itp.)

- ANULOWANIE FAKTUR zamiast ich korygowania – czy to możliwe i kiedy

- przygotowanie do zmian w zakresie obecnego fakturowania

 

 1. NAJNOWSZA INTERPRETACJA OGÓLNA W SPRAWIE NAJMU MIESZKAŃ – skutki w rozliczaniu VAT u świadczącego usługę i kupującego usługę – ZMIANA DOTYCHCZASOWEJ PRAKTYKI!!
 2. POLSKI ŁAD na tle VAT – z czym nie można czekać do stycznia 2022 i o czym należy już wiedzieć:

- kto musi posiadać terminale płatniczne od 1 stycznia 2022

- zmiany w zakresie BIAŁEJ LISTY

- wprowadzenie konstrukcji nabycia sprawdzającego, jakie nowe obowiązki wynikają z tej nowości dla podatnika, na co zwracać szczególną uwagę

- nowy rodzaj kontroli – kontrola stosowania zasad dochowania należytej staranności

- uwaga na limity gotówkowe u konsumentów i skutki ich nie respektowania u przedsiębiorcy

 

 1. INNE ZAGADNIENIA I ODPOWIEDZI NA PYTANIA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA

 

 

Cel szkolenia, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego.

Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką szkolenia. Słuchaczami szkolenia mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy. Czas szkolenia wynosi 2o godzin lekcyjnych plus 4 godziny na konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na szkoleniu będzie nabycie umiejętności polegających na:

-doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,

-wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

-przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

 

Warunki zaliczenia szkolenia

Formą zaliczenia szkolenia jest uczestniczenie w trzech zajęciach. Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie § 22 ust.3 Rozp.MEN z dnia 19 marca 2019r. w sprawie  kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.2019.652).

 

Informacja o kadrze

Szkolenie poprowadzi wykładowca SKwP,  ekspert z dziedziny PDOF  z wieloletnim doświadczeniem w pracy w organach skarbowych, trener, długoletni współpracownik SKwP.

Szkolenie poprowadzi wykładowca SKwP,  ekspert z dziedziny PDOP  z wieloletnim doświadczeniem w pracy w organach skarbowych, trener, długoletni współpracownik SKwP.

Szkolenie z Podatku VAT przeprowadzi ekspert z zakresu Podatku VAT. Długoletni, ceniony wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
Trener Ministerstwa Finansów. Praktyk cieszący się uznaniem słuchaczy

Ilona Bienias - biegły rewident, praktyk, właścicielka biura doradztwa ekonomiczno-finansowego, autorka kompleksowego opracowania „Przykładowej dokumentacji z badania sprawozdania finansowego dla biegłych rewidentów”

 

Zgłoszenia
Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".


Warunki płatności i rezygnacji

1. Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
2.Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem realizacji szkolenia. W tytule przelewu podajemy tytuł kursu/szkolenia.
Rachunek bankowy: Santander bank: 17 1090 2053 0000 0001 4647 3206
3. Faktura pro forma zostanie wystawiona w momencie potwierdzenia szkolenia na pisemną prośbę uczestnika ze wskazaniem adresu e-mail (nie dotyczy sektora publicznego).
4. W przypadku rezygnacji po otrzymaniu „potwierdzenia udziału w szkoleniu” ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa. Rezygnację należy przesłać w formie pisemnej na adres nowytarg@skwp.krakow.pl Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora.

 

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane piątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) – należy przesłać do nas oswiadczenie, które zamieszczone jest na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas scanem a w dniu rozpoczęcia kursu – dostarczyć w oryginale.

Dane do faktury
Ankieta
Załączniki
Załącz
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001

Proszę zaraz za znacznikiem umieścić kod