Miasto:
Olkusz
Typ:
jednodniowe
Tryb:
seminarium, do południa, wtorek, środa
Opłata:
300,- zł od osoby

Szkolenie:  

ZUS w TEORII I PRAKTYCE . ZASIŁKI W 2019 R . AKTUALNY STAN PRAWNY 

 

 Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego.

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Rozpoczęcie o godzinie 9.00.

Szkolenie dedykowane  jest  dla:
* pracowników działów kadrowo-płacowych, działów księgowości, biur rachunkowych,
*osoby odpowiedzialne za rozliczanie wynagrodzeń pracowników i zasiłków z ubezpieczenia chorobowego ZUS
*osoby, które świadomie chcą się poruszać po rynku pracy, znać swoje uprawnienia i obowiązki
W najważniejsze trakcie szkolenia zostaną przybliżone zagadnienia dotyczące zmian w przepisach prawa dotyczących świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Podczas zajęć omówione zostaną zasiłki macierzyńskie, opiekuńcze, prawo do urlopu rodzicielskiego i ojcowskiego. Wykładowca zaprezentuje aktualne zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków dla pracowników, zleceniobiorców, przedsiębiorców. Szkolenie ma na celu również przedstawienie zasad wystawiania zwolnień lekarskich i obowiązków płatnika składek z uwzględnieniem najnowszych zmian.

Treść szkolenia:

 

ZASIŁKI W 2019 R 

1. Zasiłki chorobowe, świadczenie rehabilitacyjne  
a) okresy wypłaty, okres wyczekiwania na prawo do zasiłku okres zasiłkowy i zasady jego ustalania
b) kiedy świadczenia chorobowe nie przysługują
c) kontrola orzekania i kontrola wykorzystywania zwolnień lekarskich zmiany od 2019 r.
d) dokumentowanie prawa do zasiłków chorobowych (eZLa, ZLA), macierzyńskich, opiekuńczych
e) podstawa wymiaru zasiłków pracowników i zleceniobiorców - składniki wchodzące do podstawy wymiaru
f) przychody uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłków
2. Zasiłki macierzyńskie
a) za okres urlopu macierzyńskiego
b) za okres urlopu rodzicielskiego
c) za okres urlopu ojcowskiego
d) wydłużenie urlopu rodzicielskiego w razie podjęcia pracy u swojego pracodawcy sposoby obliczania okresu wydłużenia
3.. Zasiłek opiekuńczy
a) komu przysługuje
b) okres zasiłkowy
c) dokumenty do wypłaty
4.Pytania uczestników

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków, ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.
 

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
•    doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
•    wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
•    przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.
 
Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)

Warunki płatności i rezygnacji:

 Płatnik zobowiązuje się do wpłaty gotówki w dniu szkolenia lub przelewem 7 lub 14 dni po otrzymaniu wysłanej elektroniczne faktury. Zgłoszenia rezygnacji z udziału przyjmujemy  najpóźniej do 3 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć. 

Informacje o kadrze:

Wykładowca: Wieloletni pracownik ZUS Chorzowie , cieszacy się dużym uyznaniem uczestników szkoleń

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@olkusz.skwp.pl 

W trakcie szkolenia przerwa kawowa oraz lunch.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY  !!! biuro@olkusz.skwp.pl  tel./ fax 32 754-47-48 530-684-181

 

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

szkolenia@krakow.skwp.pl
biuro@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001