Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img ZUS W PRAKTYCE. AKTUALNY STAN PRAWNY NA DZIEŃ 21. X . 2019 R

ZUS W PRAKTYCE. AKTUALNY STAN PRAWNY NA DZIEŃ 21. X . 2019 R

Miasto:
Olkusz
Data rozpoczęcia:
2019-10-21
Typ:
jednodniowe
Tryb:
do południa
Opłata:
300,- zł od osoby,
zapisz się

Szkolenie:  


 ZUS W PRAKTYCE w 2019 roku

 Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego.

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Rozpoczęcie o godzinie 9.00.


Treść szkolenia:


ZUS W PRAKTYCE w 2019 roku
1. Nowe obowiązki związane z wejściem w życie przepisów dotyczących Pracowniczych Planów Kapitałowych 
a) jakich ubezpieczonych dotyczą nowe regulacje 
b) wysokość składki ubezpieczonego i pracodawcy.
c) składka  podstawowa, podwyższona , obniżona
d) jak naliczać  wynagrodzenia po wprowadzeniu nowej składki PPK 
e) rezygnacja z przystąpienia do PPK ubezpieczonego
f) obowiązki ubezpieczonego i płatnika
2. Opłacanie składek za pracowników, zleceniobiorców
a) umowa cywilnoprawna (umowa zlecenia, umowa o dzieło) zawarta z własnym pracownikiem obowiązki względem ZUS - nowa definicja płatnika składek
b) umowa cywilnoprawna wykonywana na rzecz własnego pracodawcy
c) przychody zwolnione od składek
d) rozliczanie składek za pracownika przywróconego do pracy,
e) wynagrodzenie po zmarłym pracowniku (zleceniobiorcy), a rozliczenia z ZUS-em
f) przekroczenie 30-krotności – obowiązki płatnika
3. Zbiegi tytułów ubezpieczeń - stan prawny na 2019 rok z uwzględnieniem najnowszych zmian w zakresie łączenia:
a) umowy zlecenia- umowy o pracę,
b) umowy zlecenia i studiowania na wyższej uczelni ,
c) umowy zlecenia z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej,
d) umowy zlecenia zawieranej podczas korzystania z urlopu wychowawczego,
e) umowy zlecenia zawieranej z osobą korzystającą z zasiłku macierzyńskiego,
f) umowy zlecenia zawartej z emerytem lub rencistą,
g) umowy zlecenia z własnym pracownikiem
4. Umowa o dzieło, a składki ZUS:                                                                                        
a) różnice pomiędzy umową zlecenia a umową o dzieło,
b) kiedy umowa o dzieło może zostać uznana za umowę zlecenia,       
c) wskazówki praktyczne - jakich zapisów unikać, a jakie wprowadzić do umowy o dzieło,
d) konsekwencje uznania umowy o dzieło za umowę zlecenia,
e) jak wyegzekwować składki w części finansowanej przez ubezpieczonego (zleceniobiorcy, pracownika) po zmianie kwalifikacji prawnej umowy na umowę zlecenia
5. Omówienie zmian w zakresie przekazywania składek do ZUS, związanych z wprowadzeniem jednego konta dla płatnika składek od stycznia 2018 r.
a)  zasady rozliczania wpłat od I 2018 r. (na co zwrócić uwagę przy rozliczeniach z ZUS)
b) obowiązki płatników wobec ZUS związane ze skróceniem okresu przechowywania dokumentacji (od1.01.2019 r.)
6.Pytania uczestników


Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków, ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.
 

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
•    doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
•    wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
•    przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.
 
Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)

Warunki płatności i rezygnacji:

 Płatnik zobowiązuje się do wpłaty gotówki w dniu szkolenia lub przelewem 7 lub 14 dni po otrzymaniu wysłanej elektroniczne faktury. Zgłoszenia rezygnacji z udziału przyjmujemy  najpóźniej do 3 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć. 


Informacje o kadrze:

Wykładowca Absolwentka Politechniki Opolskiej na Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji oraz studiów podyplomowych w zakresie rachunkowości i finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Posiada certyfikat księgowego wydany przez Ministra Finansów. Doświadczony, długoletni pracownik służb finansowo-rachunkowych. Obecnie samodzielna księgowa oraz kierownik działu kadr . Wykładowca akademicki, ze szczególnym uwzględnieniem studiów podyplomowych. Długoletnie doświadczenie zawodowe pozwala jej na praktyczne podejście do pracy naukowo-dydaktycznej.

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@olkusz.skwp.pl 


W trakcie szkolenia przerwa kawowa oraz lunch.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY  !!! biuro@olkusz.skwp.pl  tel./ fax 32 754-47-48 530-684-181

 

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 032 754 47 48

e-mail: biuro@olkusz.skwp.pl

Biuro czynne:
poniedziałek - piątek 9.00 - 14.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@olkusz.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO