Miasto:
Nowy Targ
Typ:
jednodniowe
Tryb:
do południa
Opłata:
310,- zł od osoby

"Zmiany w rachunkowości"

Data szkolenia: 15 październik 2019r.

Miejsce szkolenia: Nowy Targ, ul. Krzywa 1 (Urząd Miasta Nowy Targ, sala 020, parter)

Godziny szkolenia: 9.30-15.00.

Zakres tematyczny

Zmiany w ustawie o rachunkowości od 2019r.

  1.  Stosowanie zasad rachunkowości określonych ustawą przez firmy nie spełniające kryteriów do prowadzenia ksiąg rachunkowych,
  2. Jednostki mikro i jednostki małe – po zmianie,
  3. Nowe uproszczenia dla jednostek małych i jednostek mikro, a zasada istotności,
  4. Zmiany w zakresie przechowywania sprawozdań finansowych,
  5. Zmiany w zakresie krajowych standardów rachunkowości,
  6. Nowy standard rachunkowości dotyczący rozrachunków,
  7. Wpływ zmian na zasady (politykę) rachunkowości,
  8. Rozpoznawalność tzw. schematów podatkowych „Świadczący usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych jako wspomagający”

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego.

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy. Czas trwania kursu wynosi 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

-doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,

-wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

-przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Osoba która zaliczyła kurs otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie § 22 ust.3 Rozp.MEN z dnia 19 marca 2019r. w sprawie  kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.2019.652).   

Warunki płatności:

Płatnik zobowiązuje się do zapłaty za szkolenie w terminie ustalonym przez Organizatora.

 

Informacja o kadrze

Wykładowca – współpracownik SKwP

 

Dane Kontaktowe:

SKwP Oddział w Nowym Targu

tel. 18 264-87-80

tel. kom. 530 682 665, 574 604 202

 

UWAGA:

W związku z wprowadzeniem systemu teleinformatycznego od 14.08.2019r. obowiązuje wyłącznie zgłoszenie elektroniczne na kurs. Uprzejmie prosimy o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszenia (oraz ankiety), które znajduje się w zakładce "zgłoszenia online" obok opisu szkolenia, lub poprzez opcję "zapisz się". Dotychczasowe karty zgłoszeń nie będą obowiązywać.

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

szkolenia@krakow.skwp.pl
biuro@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001