Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Zmiany w prawie pracy od 4 maja 2019, dokumentacja pracownicza - najnowsze zmiany z 2018 i 2019 r., dane osobowe pracowników według RODO, zagadnienia problemowe.

Zmiany w prawie pracy od 4 maja 2019, dokumentacja pracownicza - najnowsze zmiany z 2018 i 2019 r., dane osobowe pracowników według RODO, zagadnienia problemowe.

Miasto:
Olkusz
Typ:
jednodniowe
Tryb:
do południa, pon
Opłata:
300,- zł od osoby,
zapisz się

Szkolenie:  
Zmiany w Prawie Pracy od 4 maja 2019, dokumentacja pracownicza - najnowsze zmiany z 2018 i 2019 r., dane osobowe pracowników według RODO, zagadnienia problemowe. 


Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego.

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.
Rozpoczęcie o godzinie 9.00.


 
Treść szkolenia:

 

Zmiany w Prawie Pracy od 4 maja 2019, dokumentacja pracownicza - najnowsze zmiany z 2018 i 2019 r., dane osobowe pracowników według RODO, zagadnienia problemowe. 

1.    Zmiany w kodeksie pracy oraz w zakładowym funduszu świadczeń socjalnych w zakresie ochrony danych osobowych 
2.    Omówienie zmian, jakie nastąpiły w zakresie danych osobowych, które mogą być pobierane od osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz od pracownika.
3.    Nowe podejście do zgody pracownika - zgoda osoby ubiegającej się o zatrudnienie i zgoda pracownika na przekazanie dodatkowych danych osobowych.
4.    Jak zgoda pracownika jest rozumiana przez orzecznictwo?
5.    Wykształcenie i przebieg zatrudnienia, w jaki sposób w praktyce realizować możliwość żądania informacji przez pracodawcę.
6.    Nowość - dane biometryczne.
7.    Zagadnienie związane z danymi - imionami rodziców.
8.    Nowe zasady nadawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych w prawie pracy, do jakich danych musi być wydane upoważnienie.
9.    Zmiany w zakresie monitoringu
10.    Konieczność zmiany regulaminów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
11.    Udokumentowanie sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej do zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
12.    Regulacje kodeksowe - obowiązek zachowania tajemnicy danych osobowych.
13.    Nowe zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej oraz przechowywania akt osobowych pracownika i pozostałej dokumentacji pracowniczej od 1 stycznia 2019 r. w szczególności: 
a.    Obowiązek informacyjny, przykładowo okres przechowywania, termin na odebranie, termin na zniszczenie, inne. 
b.    obowiązek wydawania kopii dokumentacji i zasady sporządzania takich kopii,  
c.    Zmiana postaci przechowywanych dokumentów z formy papierowej na elektroniczną -  zwrot dokumentacji, zagadnienia problemowe.
d.    Obligatoryjne procedury w razie podjęcia decyzji o przetwarzaniu dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej (m.in. procedury tworzenia kopii zapasowych, nanoszenia metadanych, przenoszenia z nośnika na nośnik w celu zapobiegnięcia utracie). 
14.    Dane osobowe szczególnie chronione (dane wrażliwe) pracownika - jak sporządzić skierowanie na badania wstępne, badania okresowe, obieg dokumentacji pomiędzy podmiotami
15.    Czy zawierać umowę o powierzeniu danych osobowych z zakładem medycyny w związku ze skierowaniami pracowników? Inne podmioty, np. Bhp, księgowość. 
16.    Zasady dokumentowania zawarcia umowy o pracę, poprawna data zawarcia umowy, data rozpoczęcia pracy przez pracownika, omówienie różnic między datą zawarcia umowy o pracę a datą nawiązania się stosunku pracy. 
17.    Jak należy traktować zapytania dotyczące pracownika padające od podmiotów trzecich?
a.    Banki i firmy windykacyjne
b.    Komornik, sąd
c.    Inne podmioty
18.    Dodatkowe dokumenty w związku z zatrudnieniem pracownika, przykładowo informacja o dodatkowych warunkach zatrudnienia, potwierdzenie zapoznania się z regulaminem pracy, 
19.    Monitoring (wizyjny, poczty, inne rodzaje) i obowiązki z tym związane
20.    Obowiązki pracodawcy względem pracownika według RODO.
a.    Obowiązki względem pracowników
b.    Obowiązki względem osób, których dane są ujęte w zbiorach
c.    Obowiązki względem organów administracji
21.    Świadectwo pracy – zasady prawidłowego wypełnienia. Czy mamy tutaj kolizję prawa pracy i RODO?
22.    Prowadzenie akt osobowych, przepisy, orzecznictwo, sytuacje szczególne
23.    Kontrole PIP w zakresie prowadzenia akt osobowych – a jak z zakresem RODO?
24.    Pytania uczestników

 

Metody pracy

 

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków, ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.
 


Efekty kształcenia

 

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
•    doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
•    wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
•    przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.
 


Warunki zaliczenia kursu

 

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr  5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2017 poz. 1632).
 
Informacja o kadrze


Łukasz Pietruk
Wspólnik Kancelarii Prawnej Pietruk s.c., doktorant UKSW Wydziału Prawa i Administracji w zakresie badań związanych z ochroną danych osobowych, absolwent studiów podyplomowych “Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej w Praktyce”. W codziennej pracy świadczy usługi doradcze z ochrony danych osobowych oraz prowadzi szkolenia dla instytucji prywatnych i publicznych. Posiada własne publikacje naukowe z kilku dziedzin prawa.  Ponad 10 letnie doświadczenie jako szkoleniowiec i konsultant w całej Polsce.


W trakcie szkolenia przerwa kawowa oraz lunch.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY  !!! biuro@olkusz.skwp.pl  tel./ fax 32 754-47-48 530-684-181
 
 

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 032 754 47 48

e-mail: biuro@olkusz.skwp.pl

Biuro czynne:
poniedziałek - piątek 9.00 - 14.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@olkusz.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO