Miasto:
Wadowice
Typ:
jednodniowe
Tryb:
seminarium, do południa
Opłata:
280,- zł od osoby

MIEJSCE SZKOLENIA: WCK w Wadowicach, ul. Teatralna 1

DATA: 13.09.2019 (piątek), godz. 8.30-14.30

CENA: 280 zł

ZMIANY W PODATKU VAT OBOWIĄZUJĄCE OD
1 WRZEŚNIA 2019 ORAZ PLANOWANE ZMIANY

Uprzejmie informujemy, że dla osób zatrudnionych w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na to szkolenie. Dofinansowanie w postaci bonów szkoleniowych realizuje Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego szczegóły na stronie internetowej http://mbon.pl/ .

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Program szkolenia

 1. Nowy elektroniczny wykaz zarejestrowanych podatników VAT (Biała lista podatników VAT).
  1. jakie dane podmiotów będą umieszczane w nowym wykazie udostępnionym od 1 września 2019 r. przez szefa KAS w Biuletynie Informacji Publicznej?
  2. w jaki sposób będzie można sprawdzić kontrahenta w nowym wykazie?
  3. czy odpowiedzialność solidarna nabywcy będzie mogła być wyłączona w sytuacji gdy podatnik dokonujący płatności zapłaci należność w wysokości powyżej 15.000 zł na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w nowym wykazie?
 2. Planowane zmiany zasad stosowania mechanizmu podzielonej płatności.
 3. Likwidacja i zwrot kaucji gwarancyjnej.
 4. Modyfikacja przesłanek stosowania zwolnienia dla dostaw budynków, budowli i ich części, poprzez likwidację warunku, żeby ich zasiedlenie nastąpiło w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu VAT.
 5. Dostosowanie niektórych przepisów do obowiązku składania deklaracji podatkowych wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej i braku możliwości składania tą drogą innych dokumentów wraz z deklaracją (m.in. informacji o dokonanym spisie z natury w przypadku likwidacji spółki i zaprzestania działalności przez osobę fizyczną).
 6. Modyfikacja systemu korekt podatku naliczonego w przypadku, gdy podatnik VAT czynny podejmie decyzję o ponownym skorzystaniu ze zwolnienia podmiotowego oraz przewidzianego dla rolników ryczałtowych.
 7. Zmiana przepisów dotyczących rejestracji podatników.
 8. Uzależnienie możliwości wystawienia dla nabywcy (podatnika VAT) faktury z tytułu sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej od wymienienia na paragonie dokumentującym tę sprzedaż numeru, za pomocą którego nabywca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.
 9. Wprowadzenie sankcji za wystawienie faktury do paragonu bez NIP nabywcy oraz w stosunku do nabywcy - za jej ujęcie w ewidencji VAT.
 10. Obniżenie wysokości dodatkowego zobowiązania podatkowego VAT - do 15% zaniżenia/zawyżenia VAT - w przypadku, gdy podatnik złoży korektę deklaracji podatkowej w trakcie kontroli celno-skarbowej.
 11. Wyłączenie możliwości korzystania z podmiotowego zwolnienia z VAT przez niektóre grupy podatników (m.in. podatników dokonujących sprzedaży hurtowej i detalicznej części do pojazdów samochodowych i motocykli).
 12. Zmiana warunków odliczenia kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku zapłaconego za nabyte od rolnika ryczałtowego produkty rolne i usługi rolnicze.
 13. Uproszczenie polegającym na zmianie zakresu danych umieszczanych na dokumencie wystawianym przy nabyciu produktów rolnych i usług rolniczych od rolników ryczałtowych (fakturze VAT RR) oraz wprowadzeniu możliwości wystawiania i przesyłania tych dokumentów w formie elektronicznej.
 14. Zastąpienie deklaracji VAT-7 i VAT-7K przez przesyłanie nowego przekształconego pliku JPK_VAT.
 15. Kasy online w praktyce księgowej i gospodarczej - najczęstsze problemy podatników w tym zakresie.
 16. Pozostałe zmiany.
 17. Przegląd orzecznictwa sądowego, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych wyroków TSUE oraz interpretacji podatkowych, w tym:
 1. wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 2 maja 2019 r. w sprawia zasad ustalania daty sprzedaży w przypadku usług dokumentowanych protokołami zdawczo-odbiorczymi,
 2. wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczący zasad rozliczania kart paliwowych.

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
•    doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych
•    wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
•    przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)

Informacja dodatkowe

Wykładowcą na kursie jest dr Witold Furman – doradca podatkowy, wieloletni wykładowca SKwP. Sylwetki zawodowe wykładowców znajdują się na stronie internetowej www.skwp.krakow.pl.

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się". Dodatkowo przy korzystaniu z mBonów na szkolenie należy zapisać się na stronie https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/.

Proszę o dokonanie przedpłaty na konto bankowe SKwP Kraków.

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) - należy przesłać do nas oświadczenie.

W trakcie szkolenia przerwa kawowa i obiadowa. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

Koło SKwP w Wadowicach

Tel: 730 648 293, 690 669 247

E-mail: wadowice@skwp.krakow.pl

Facebook: http://bit.ly/30z3qgQ

 

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

szkolenia@krakow.skwp.pl
biuro@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001