Miasto:
Chrzanów
Typ:
jednodniowe
Tryb:
do południa
Opłata:
300,- zł od osoby

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego

 

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.
Czas trwania kursu wynosi 8 godzin lekcyjnych w tym konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.
Miejsce przeprowadzenia kursu: Chrzanów, PCKU ul. Focha 3.
godzina rozpoczęcia 9.00

 

Treści kształcenia:

 

1.    Funkcjonowanie rachunków bankowych – zmiana od września 2019 r. wdrażana we wrześniu i od stycznia 2020 r. w podatku VAT i  CIT (PIT):
•    Podmioty wyrejestrowane, wykreślone, przywrócone wykazywane przez MF – od września 2019 r.;
•    Pełne dane na stronach MF dotyczące kontrahenta: nazwa, adres, rachunek bankowy;
•    Zapłata na rachunek bankowy inny niż podany przez MF – wyłączenie z KUP od nowego roku w podatku CIT i PIT;
•    Odpowiedzialność płacącego za zobowiązania sprzedającego w podatku VAT;
•    Funkcjonowanie rachunków bankowych i nowe obowiązki zgłoszeniowe;
•    Zawiadomienie o zapłacie na inny rachunek bankowy niż wskazany na stronach MF;
•    Problemy praktyczne związane z funkcjonowaniem rachunków bankowych: rachunki nie zgłoszone do MF, rachunki wykreślone, rachunki indywidualne, zapłata na rzecz komornika, faktura a skutki podatkowe

2.    Zmiany w zakresie likwidacji odwrotnego obciążenia – od 1 listopada 2019 r.:
•    zasada „odwrotne obciążenie” – dla kogo obecnie?
•    Nowy załącznik nr 14 do Ustawy o VAT – jakie usługi podlegają nowej zasadzie? – problemy interpretacyjne
•    PKWiU a podleganie podatkowi VAT
•    Założenia odwrotnego obciążenia dla usług budowlanych i remontowych świadczonych dla Zamawiających, Wykonawców i odbiorców końcowych;
•    Wygląd faktury po zmianach;
•    Likwidacja deklaracji VAT-27 do usług rozliczanych na zasadzie odwrotnego obciążenia;
•    Propozycja likwidacji odwrotnego obciążenia i wprowadzenia zasady ogólnej wraz z obowiązkowym split paymentem – założenia projektu

3.    Split payment jako obowiązek po likwidacji odwrotnego obciążenia – zmiana od 1 listopada 2019 r.:
•    Wpłaty na rachunek VAT sprzedającego przy dedykowanym przelewie kupującego;
•    Dysponowanie rachunkiem VAT przez podatnika czy jednak przez urząd skarbowy? - praktyka
•    Projektowana możliwość zapłaty z rachunku VAT innych podatków i ZUS;
•    Wniosek o zwrot z rachunku VAT tylko do urzędu skarbowego;
•    Zapłaty z rachunku VAT faktur zakupowych – skutki praktyczne.
•    Przelew zwykły – brutto na rachunek bieżący, czy możliwe?;
•    Dedykowany przelew bankowy;
•    Zapłata za kilka faktur – czy możliwa przy dedykowanym przelewie bankowym?
•    Płatność gotówką;
•    Zapłata za pomocą karty płatniczej oraz inne formy płatności a split payment;
•    Pomyłkowa wpłata kwoty netto na Rachunek VAT a podatku VAT na konto bieżące – co dalej?

4.    E-paragon i nowa kasa fiskalna – uchwalone zmiany obowiązujące od maja 2019 r. i wdrażane od 2020 r. etapami:
•    Zwolnienie z posiadania kasy fiskalnej do końca 2019 r. – co uległo zmianie?;
•    Przepisy przejściowe dotyczące wdrażania kas fiskalnych – kiedy dla usług budowlanych, najmu i innych usług;
•    Kasa fiskalna – kiedy zwolnienie a kiedy wyłączenie ze zwolnienia?
•    E-paragon – zasady wystawiania i wysyłania;
•    Sposoby wysyłki e-paragonu;
•    Zmiany w zakresie obowiązków związanych z kasami fiskalnymi: zgłaszanie, serwisowanie, itp.
•    Sankcje za brak e-paragonów.

5.    NIP na paragonie – zmiana od 1 stycznia 2020 r. dotycząca VAT, CIT (PIT):
•    Przypadki wpisywania NIP-u na paragonie;
•    Faktura do paragonu – zasady obecne;
•    Faktura wystawiona do paragonu bez NIP-u – sankcje podatkowe;
•    Zakaz odliczania podatku VAT od faktury do paragonu bez NIP-u;
•    Wyłączanie z KUP faktur wystawionych do paragonów bez NIP

6.    Inne zmiany w podatku VAT:
•    Faktura elektroniczna przy zamówieniach publicznych – zmiana od 18 kwietnia 2019 r. a praktyczne stosowanie nowych zasad – wdrażane od 1 sierpnia 2019 r.:
•    Nowa matryca stawek podatku VAT – zmiana od 1 stycznia 2020 r.:
•    Zmiany w zakresie rozliczania deklaracji i JPK – zmiany od 1 kwietnia 2020 r.:

7.    Zmiany w podatku CIT i PIT – od stycznia 2020 r.:
•    Wyłączanie z KUP zapłat na inny rachunek bankowy niż podany na stronach MF;
•    Wyłączenie z KUP zapłat bez stosowania split paymantu;
•    Konieczność informowania US o rachunkach bankowych kontrahentów;
•    Projektowane zmiany w zakresie zapobiegania zatorów płatniczych: wyłączanie z KUP w przypadku nieterminowych zapłat, wyłączanie z przychodów podatkowych 

8.    Zmiany w podatku PIT w 2019 r. i 2020 r.:
•    Brak zapłaty podatku dla osób do 26 roku życia: na oświadczenie;
•    Rozliczanie osób na umowach cywilnoprawnych a ulga w podatku;
•    Obniżenie stawki podatku PIT do 17% - dla kogo?
•    Skutki praktyczne zmian – zasady rozliczania osób;
•    Przepisy przejściowe – data wejścia w życie uregulowań.

9.    Pytania i odpowiedzi – dyskusja uczestników.

 

Metody pracy

 

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

 

Efekty kształcenia

 

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
 - doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych
 - wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
 - przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania

 

Warunki zaliczenia kursu

 

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)

 

Informacja o kadrze

 

Wykładowca - Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 16-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. 

W trakcie szkolenia przerwa kawowa oraz lunch. 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !
 

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

szkolenia@krakow.skwp.pl
biuro@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001