Miasto:
Kraków
Typ:
jednodniowe
Tryb:
do południa, po południu
Opłata:
370,- zł od osoby

Uprzejmie informujemy, że dla osób zatrudnionych w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na to szkolenie. Dofinansowanie w postaci bonów szkoleniowych realizuje Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego szczegóły na stronie internetowej http://mbon.pl/ .

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

 

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

 

Czas trwania kursu wynosi 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami  dotyczące wyłącznie tematyki szkolenia .

Rozpoczęcie: godzina 9.00

 

Treści kształcenia:

I. Transakcje w obrocie towarowym z podmiotami zagranicznymi (150 min).

1. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Warunki po stronie dostawcy i nabywcy. - Warunki transakcji. - Przemieszczenie towarów w ramach własnego przedsiębiorstwa. - Wyłączenia z wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. - Magazyn konsygnacyjny. - Podstawa opodatkowania. - Obowiązek podatkowy. - Dokumentowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. - Rozliczenie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. - Deklaracja VAT, informacja podsumowująca, JPK_VAT.

 

2. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.

Warunki po stronie dostawcy i nabywcy. - Warunki transakcji. - Przemieszczenie towarów w ramach własnego przedsiębiorstwa. - Wyłączenia z wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. - Magazyn konsygnacyjny. - Podstawa opodatkowania. - Obowiązek podatkowy. - Rozliczenie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. - Deklaracja VAT, informacja podsumowująca, JPK_VAT.

 

3. Dostawa towarów dla której podatnikiem jest nabywca.

Warunki po stronie dostawcy i nabywcy. - Podstawa opodatkowania. Obowiązek podatkowy. - Rozliczenie dostawy towarów dla której podatnikiem jest nabywca. Deklaracja VAT, JPK_VAT.

 

4. Import towarów.

Warunki transakcji. - Podstawa opodatkowania. - Obowiązek podatkowy. - Deklaracja VAT, JPK_VAT.

 

5) Eksport towarów.

Warunki transakcji. - Eksport bezpośredni i pośredni. Podstawa opodatkowania. Obowiązek podatkowy. Rozliczenie eksportu towarów. - Deklaracja VAT, JPK_VAT.

 

6) Dostawa towarów nie podlegająca opodatkowaniu podatkiem VAT z uwagi na miejsce dostawy towarów.

Podstawa opodatkowania. - Obowiązek podatkowy. - Prawo do odliczenia podatku naliczonego, a miejsce dostawy towarów poza terytorium kraju. - Deklaracja VAT, JPK_VAT.

 

               II. Miejsce dostawy towarów w obrocie z podmiotami zagranicznymi (60 min).

Miejsce dostawy towarów zasada ogólna. Miejsce dostawy towarów, które są instalowane lub montowane. - Miejsce dostawy towarów niewysyłanych ani nietransportowanych. - Miejsce dostawy towarów w transakcjach łańcuchowych. - Miejsce dostawy towarów w transakcjach trójstronnych uproszczonych (WTT). Miejsce dostawy przy imporcie towarów. Miejsce dostawy przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów.

 

               III. Miejsce świadczenia usług w obrocie z podmiotami zagranicznymi (30 min).

Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług na rzecz i przez podatnika zagranicznego - zasada ogólna i zasady szczególne.

 

2) Import usług.

Warunki po stronie usługodawcy. - Warunki po stronie usługobiorcy. - Podstawa opodatkowania. - Obowiązek podatkowy. - Podatek należny przekształcony w podatek naliczony, a prawo do odliczenia. - Deklaracja VAT, JPK_VAT.

 

3) Świadczenie usług na rzecz podatnika zagranicznego nie podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT z uwagi na miejsce świadczenia.

Podstawa opodatkowania. - Obowiązek podatkowy. - Prawo do odliczenia podatku naliczonego, a miejsce świadczenia usług poza terytorium kraju. - Deklaracja VAT, informacja podsumowująca, JPK_VAT.

 

               IV. Dobre praktyki pozwalające chronić wizerunek firmy i uniknąć potencjalnego uczestnictwa (wciągnięcia) w oszustwo podatkowe związane z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi (30 min).

1) Oszustwa podatkowe dotyczące podatku VAT związane z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi.

2) Orzeczenia ETS oraz polskich sądów administracyjnych dotyczące oszustw podatkowych z wykorzystaniem transakcji wewnątrzwspólnotowych.

3) Analiza kontrahentów, warunków transakcji, pozwalająca zapobiec przed uczestnictwem (wciągnięciem) w oszustwo podatkowe związane z transakcjami wewnątrzwspólnotowym.

 

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

  • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
  • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
  • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)

Informacje o kadrze:

Wykładowcą na kursie jest znany i ceniony ekspert podatku VAT na terenie Małopolski, specjalista w dziedzinie podatku VAT, długoletni współpracownik SKwP.

 

W trakcie szkolenia przerwa kawowa i obiadowa.

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".

Jeśli płatnikiem jest Firma ( w części lub w całości) - należy przesłać do nas oświadczenie.

 

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

szkolenia@krakow.skwp.pl
biuro@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001