Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2019r

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2019r

Miasto:
Nowy Sącz
Typ:
jednodniowe
Tryb:
Opłata:
300,- zł od osoby,
zapisz się

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2019r

Rozpoczęcie: godz. 9.30
Miejsce szkolenia: sala wykładowa SKwP O/Nowy Sącz ul. Kochanowskiego 18

Zakres tematyczny:

1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2019 roku.

 • Kto może a kto musi tworzyć fundusz?
 • Kto wypłaca świadczenie urlopowe?
 • Tryb porozumienia o nie tworzeniu funduszu bądź nie wypłacaniu świadczenia
 • Wysokość odpisów na ZFŚS.

2. Zakres przedmiotowy możliwych świadczeń z ZFŚS.

 • Na jakie cele możemy uzyskać wsparcie?
 • Jak udokumentować?

3. Pojęcie kryteriów socjalnych.

4. Zakres podmiotowy, czyli kto może skorzystać ze świadczeń z ZFŚS.

 • Pracownicy, członkowie rodzin.
 • Emeryci i renciści.
 • Inne osoby uprawnione.

5. Ustalanie sytuacji dochodowej do celów socjalnych.

 • Dokumentacja niezbędna do określenia dochodów osób uprawnionych.
 • Zasady zbierania dokumentacji i jej przechowywania.
 • Zapisy regulaminów.
 • Możliwe sposoby pozyskiwania przez pracodawcę i potwierdzenia sytuacji materialnej osób uprawnionych.

6. Zasady ustalania liczby zatrudnionych do celów naliczenia odpisu według rozporządzenia MPiPS.

7. Kogo uwzględniać przy obliczaniu wysokości odpisu na ZFŚS?

8. Zasady naliczania i korygowania odpisu na ZFŚS, wysokość odpisów w 2019 roku.

9. Świadczenia urlopowe.

 • Kiedy są wypłacane?
 • Który pracodawca nie musi wypłacać?
 • Kiedy powinno zostać wypłacone?

10. Czego nie można finansować z ZFŚS?

11. Procedura wydania, treść i wprowadzanie zmian do regulaminu ZFŚS.

 • Obowiązek konsultacji zmian ze związkami zawodowymi.
 • Czy pracodawca może wprowadzić jakiekolwiek zmiany do regulaminu w przypadku braku zgody związków zawodowych?

12. Administrowanie i konsekwencje naruszenia ustawy o ZFŚS.

13. ZFŚS a RODO od 25.05.2018 roku i od 04.05.2019 roku

RODO a funkcjonowanie ZFŚS.

 • Zmiany z 04.05.2019 roku w zakresie relacji RODO a ZFŚS
 • Zasady badania sytuacji rodzinnej i majątkowej w świetle zmienionego artykułu 8 ustawy
 • Nowe przepisy od 25 maja 2018 r. i ich wpływ na funkcjonowanie ZFŚS.
 • Wzór oświadczenia o dochodach a RODO.
 • Dokumenty zbierane w związku z ZFŚS a ochrona danych osobowych.
 • Dostęp do danych ZFŚS - kto jest uprawniony?

 

14. Opodatkowanie świadczeń z ZFŚS po wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

 • Paczki dla pracowników.
 • Bony towarowe.
 • Bilety i karnety dla pracowników.
 • Zapomogi dla pracowników.
 • Wczasy pod gruszą.
 • Świadczenia dla emerytów i rencistów.
 • Dofinansowanie do „zielonej szkoły” i wycieczek szkolnych.
 • Dofinansowanie do wypoczynku dziecka, które w trakcie wczasów ukończyło 18 lat.
 • Wycieczki sfinansowane z ZFŚS dla pracowników.
 • Rozliczenie imprezy integracyjnej - po wyroku TK z lipca 2014 r.
 • Koszt udziału pracowników w imprezie sportowej.
 • Nowe zwolnienia z opodatkowania.

15. Dokonywanie potrąceń z ZFŚS.

 • Wyjaśnienia dotyczą stanowiska Departamentu Prawa Pracy MPiPS z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie możliwości prowadzenia egzekucji komorniczej lub administracyjnej ze świadczeń zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
 • Co musi zawierać zajęcie od komornika (lub innego organu egzekucyjnego) aby pracodawca bez żadnych konsekwencji mógł dokonać potraceń ze świadczeń socjalnych?
 • Czy do potrąceń ze świadczeń socjalnych możemy stosować regulacje Kodeksu pracy?

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego.

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.Czas trwania kursu wynosi 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.Miejsce przeprowadzenia kursu: ul. Kochanowskiego 18 33-300 Nowy Sącz

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

-doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,

-wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

-przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach (Dziennik Ustaw z dnia 30 sierpnia 2017 r.).

Warunki płatności:

Płatnik zobowiązuje się do zapłaty za szkolenie w terminie ustalonym przez Organizatora.

DB O/Nowy Sącz 16 1910 1048 3000 2861 1121 0001

Informacja o kadrze

Wykładowca - Anna Kędzierska-Adamczyk

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 18 441 00 42

e-mail: biuro@nowysacz.skwp.pl

Biuro czynne:
poniedziałek - piątek  9.00 - 15.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@nowysacz.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO