Miasto:
Kraków
Typ:
jednodniowe
Tryb:
do południa, po południu
Opłata:
370,- zł od osoby

Kurs - „Zagadnienia proceduralne oraz prawa i obowiązki kontrolowanych w toku kontroli podatkowej, celno-skarbowej lub postępowania podatkowego"

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania kursu wynosi 8 godzin lekcyjnych, zajęcia odbywać się będą w godzinach od 9.00 - 15.00.

Rozpoczęcie: godzina 9.00 

Treści kształcenia:

1. Organy podatkowe w sprawach kontroli z zakresu prawa podatkowego.
- właściwość funkcjonalna, rzeczowa i miejscowa.

2. Powstawanie zobowiązania podatkowego.
- z mocy prawa, w drodze decyzji, przykłady.

3. Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe.
- podatnika, płatnika, następcy prawnego, osób trzecich.

4. Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych w związku z prowadzoną kontrolą.
- przesłanki zabezpieczenia, zabezpieczenie przed terminem płatności lub przed wydaniem decyzji, zabezpieczenie wykonania decyzji, decyzja o zabezpieczeniu, wygaśnięcie decyzji o zabezpieczeniu.

5. Dodatkowe zobowiązanie podatkowe w związku z wydaniem decyzji przez organ podatkowy.
- w podatku dochodowym od osób fizycznych, w podatku dochodowym od osób prawnych, w podatku od towarów usług, w związku z unikaniem opodatkowania.

6. Przedawnienie zobowiązań podatkowych.
- terminy, zawieszenie i przerwanie biegu terminu przedawnienia.

7. Korekta deklaracji.
- w toku i po zakończeniu kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej lub postępowania podatkowego.

8. Protokoły w toku kontroli, postępowania.
- w kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej, postępowaniu podatkowym, terminy zastrzeżeń lub wyjaśnień.

9. Terminy w toku kontroli, postępowania.
- załatwianie spraw, terminy materialne i proceduralne, przywrócenie terminu, odwołania, zażalenia, zastrzeżenia i wyjaśnienia do protokołu, liczenie i zachowanie terminu.

10. Doręczenia w toku kontroli, postępowania.
- osobom fizycznym, osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, profesjonalnym pełnomocnikom.

11. Pełnomocnictwo w sprawach przed organami podatkowymi.
- rodzaje pełnomocnictw, wzory pełnomocnictw, Centralny Rejestr pełnomocnictw.

12. Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania.
- przesłanki zastosowania klauzuli, postępowanie w przypadku unikania opodatkowania, blokada rachunku podmiotu kwalifikowanego.

13. Kary porządkowe.
- strona, pełnomocnik strony, świadek.

14. Decyzje i odwołanie w sprawach kontroli z zakresu prawa podatkowego.
- rodzaje decyzji, odwołanie od decyzji.

15. Postanowienia i zażalenia w sprawach kontroli z zakresu prawa podatkowego.
- rodzaje postanowień, zażalenia od postanowień.

16. Wykonanie decyzji organu podatkowego.
- decyzja ostateczna, - decyzja nieostateczna, wstrzymanie wykonania decyzji ostatecznej.

17. Kontrola podatkowa.
- prawa i obowiązki kontrolowanych, procedura.

18. Kontrola celno skarbowa.
- prawa i obowiązki kontrolowanych, procedura.

19. Postępowanie podatkowe.
- prawa i obowiązki kontrolowanych, procedura.

20. Odpowiedzialność karna za puste faktury.

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o:

  • zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków),
  • stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.
  • wykładnię stosownych przepisów prawa, orzecznictwo sądowe, stanowiska PiP, MPiPS, ZUS.

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

  • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
  • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
  • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).

Informacje o kadrze

Wykładowcą na kursie jest doświadczony praktyk, wieloletni wykładowca SKwP.

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".

Jeśli płatnikiem jest Firma ( w części lub w całości) - należy przesłać do nas oświadczenie.

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

szkolenia@krakow.skwp.pl
biuro@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001