Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Waluty obce i różnice kursowe w prawie bilansowym i podatkowym

Waluty obce i różnice kursowe w prawie bilansowym i podatkowym

Miasto:
Typ:
jednodniowe
Tryb:
pon
Opłata:
350,- zł od osoby,
zapisz się

Szkolenie:

„Waluty obce i różnice kursowe w prawie bilansowym i podatkowym”

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy. Czas trwania kursu wynosi 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.

Rozpoczęcie szkolenia godzina 9.00; ul. Kazimierza Wielkiego 19  Kraków.

Treści kształcenia:

1. Różnice kursowe według prawa bilansowego i podatkowego 

2. Różnice kursowe ustalone metodą podatkową i bilansową

3. Wybór metody rachunkowej ustalanie różnic kursowych

4. Problemy z kursem faktycznie zastosowanym

5. Przychody oraz koszty w walutach obcych w podatkach dochodowych i VAT

 • różnice  kursowe od zakupów zagranicznych
 • koszty w walutach obcych i różnice kursowe z tego tytułu
 • zakup towarów i usług w walucie obcej od podatnika krajowego w sytuacji gdy rozliczony jest VAT
 • nabycie towarów z Unii Europejskiej
 • import towarów potwierdzonych dokumentem SAD
 • dostawa dla której podatnikiem jest nabywca
 • nabycie towaru z kraju UE
 • import usług

6. Różnice kursowe od sprzedaży zagranicznych

 • przychody w walutach obcych i różnice kursowe z tego tytułu
 • sprzedaż towaru na rzecz kontrahenta krajowego (lub zagranicznego) w walucie obcej w sytuacji kiedy naliczony jest VAT
 • sprzedaż towarów do krajów UE (WDT)
 • stawka 0%
 • zaliczka w walucie obcej a WDT
 • eksport towarów
 • stwierdzenie usług na rzecz kontrahenta krajowego lub zagranicznego, gdy naliczony jest VAT należny
 • świadczenie usług

7. Różnice kursowe w praktyce

 • zagraniczne podróże służbowe
 • wartość początkowa środka trwałego z uwzględnieniem różnic kursowych
 • metoda rachunkowa i podatkowa
 • leasing operacyjny a różnice kursowe
 • leasing finansowy podatkowo i rachunkowo, a różnica kursowa
 • przewalutowanie pożyczki
 • waluta funkcjonalna a waluta prezentacji
 • wypłata dywidendy w walucie obcej
 • umorzenie należności w walucie obcej
 • dopłaty zwrotne do kapitału
 • faktoring pełny i niepełny w walucie obcej

8. Instrumenty zabezpieczające przed ryzykiem kursowym

9. Odpowiedzi na pytania uczestników

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków, ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

 • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
 • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 34 z póź. zm.) 

Informacja o kadrze

Wykładowcą na kursie jest Pani mgr Ilona Bienias - biegły rewident Sylwetki zawodowe wykładowców znajdują się na stronie internetowej www.skwp.krakow.pl

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz:

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO