Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Wakacyjna przygoda z podatkami - warsztaty - szkolenie 3 dniowe

Wakacyjna przygoda z podatkami - warsztaty - szkolenie 3 dniowe

Miasto:
Kraków
Data rozpoczęcia:
2019-08-20
Typ:
kurs
Tryb:
po południu
Opłata:
470,- zł od osoby,
zapisz się

Szkolenie: "Wakacyjna przygoda z podatkami - warsztaty - szkolenie 3 dniowe"

Uprzejmie informujemy, że dla osób zatrudnionych w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na to szkolenie. Dofinansowanie w postaci bonów szkoleniowych realizuje Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego szczegóły na stronie internetowej http://mbon.pl/ .

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego.

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania kursu wynosi 3 dni, zajęcia odbędą się w dniach: 20-08-2019r. (wtorek), 22-08-2019r. (czwartek) i 27-08-2019 roku (wtorek), w godzinach 16.30 - 19.45.

Treść szkolenia:

1. Przychody (nie) podatkowe - czy wszystkie wpływy do jednostki gospodarczej to przychody podatkowe ? (4 godz.):

a) świadczenia otrzymane w naturze (nieodpłatne świadczenia) oraz otrzymane świadczenia rzeczowe, a przychód podatkowy - czy otrzymany gratis jest przychodem z działalności gospodarczej? Zasady wyceny oraz powstawania obowiązku podatkowego,

b) przychody rozliczane w okresach rozliczeniowych - kiedy powstaje przychód podatkowy, problem długości okresu rozliczeniowego na przełomie roku (np. w kontekście zmiany formy opodatkowania),

c) przychody rozliczane kasowo - zasady, przykłady oraz obowiązki dokumentacyjno-sprawozdawcze,

d) świadczenia otrzymane (pełnione) nieodpłatnie np. poręczenie, gwarancja, promesa, pełnienie obowiązków członka zarządu bez wynagrodzenia,

e) przegląd bieżącego orzecznictwa sądów administracyjnych, interpretacji podatkowych, komunikatów i wyjaśnień (ostrzeżeń) Ministerstwa Finansów.

2. Koszty (nie) uzyskania przychodów - czyli, które wydatki mogą być kosztami podatkowymi, a które nie?  (4 godz.):

a) koszty na rzecz pracowników, współpracowników oraz kontrahentów w tym np. wydatki na organizację imprezy integracyjnej, wydatki na szkolenia krajowe i zagraniczne, świadczenia na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników, ubezpieczenia dobrowolne, premie oraz nagrody pieniężne i rzeczowe, świadczenia wynikające z przepisów BHP, świadczenia socjalne i wynikające z ZFŚS, wydatki związane z wydarzeniami okolicznościowymi (pogrzeb, ślub, jubileusz itp.),

b) koszty reprezentacji i reklamy, w tym wydatki na prezenty i drobne upominki, sponsoring, wydatki na usługi gastronomiczne, finansowanie kosztów noclegu i podróży, udostępnienie wyposażenia sklepów itp.,

c) wierzytelności jako koszt uzyskania przychodów - w tym: w jakich okolicznościach wierzytelność może być kosztem uzyskania przychodu, zasady dokumentowania i obowiązki podatnika z tym związane, moment zaliczenia wierzytelności do kosztów podatkowych, wierzytelności przedawnione i umorzone a możliwość ich rozliczenia w kosztach podatkowych,

d) korekty kosztów - rozliczać na bieżąco - czy wstecz?

e) przepisy obowiązujące od 01.01.2018 r. a działalność reklamowa,

f) przegląd bieżącego orzecznictwa sądów administracyjnych, interpretacji podatkowych, komunikatów i wyjaśnień (ostrzeżeń) Ministerstwa Finansów.

3. Samochód w działalności gospodarczej od A do Z w kontekście podatków dochodowych oraz podatku VAT. (4 godz.):

a) zasady ustalania wartości początkowej samochodu (czy można ustalić wartość w oparciu o operat szacunkowy?, zagubienie dowodu zakupu, a wartość początkowa),

b) podatkowe zasady amortyzacji środków transportu z uwzględnieniem specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej oraz ich wykorzystania (podwyższanie oraz obniżanie stawek amortyzacyjnych, jednorazowa amortyzacja - pomoc de minimis zasady korzystania)

c) zakup nowych środków transportu a nowe zasady amortyzacji obowiązujące od 01.08.2017 r.,

d) VAT-26 - zasada odliczania 100% Vatu naliczonego od samochodów osobowych - terminy i obowiązki podatnika w tym zakresie,

e) zmiana przeznaczenia środka transportu w okresie korekty VAT - zasady ustalania korekty podatku VAT (w tym sprzedaż w tzw. okresie korekty),

f) stosowanie stawek VAT przy sprzedaży środków transportu (stawka podstawowa, obniżona, zwolniona oraz VAT marża),

g) przegląd bieżącego orzecznictwa sądów administracyjnych, interpretacji podatkowych, komunikatów i wyjaśnień (ostrzeżeń) Ministerstwa Finansów.

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków, ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

  • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
  • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
  • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr  5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2017 poz. 1632). 

Informacja o kadrze

Wykładowcą na kursie jest Pan Witold Furman- wieloletni wykładowca SKwP.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY  !!!

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

e-mail: szkolenia@krakow.skwp.pl

Biuro czynne:
Poniedziałek, Środa, 
Piątek 8.00 - 15.00
Wtorek, Czwartek 8.00 - 17.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@krakow.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO