Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img VAT w transakcjach międzynarodowych - zasady rozliczeń i aktualne problemy.

VAT w transakcjach międzynarodowych - zasady rozliczeń i aktualne problemy.

Miasto:
Kraków
Typ:
jednodniowe
Tryb:
pt
Opłata:
360,- zł od osoby,
zapisz się

Szkolenie

„VAT w transakcjach międzynarodowych - zasady rozliczeń i aktualne problemy."

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu  mogą być osoby posiadające  co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy. Czas trwania kursu wynosi  7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.

Rozpoczęcie szkolenia godzina 9.00; ul. Kazimierza Wielkiego 19  Kraków.

Cena obejmuje udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe,zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch.


Treść szkolenia:

1.   Warunki uznania transakcji za opodatkowaną na terytorium kraju:

a)   Miejsce świadczenia i jego wpływ na kwalifikację podatkową,

b)   Badanie statusu kontrahentów dla potrzeb kwalifikacji podatkowej,

c)   Znaczenie stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej,

d)   Dokumentowanie okoliczności istotnych dla ustalenia miejsca świadczenia,

e)   Warunki dostaw a kwalifikacja transakcji łańcuchowych i trójstronnych.

2.   Obowiązek podatkowy:

a)   Warunki realizacji dostawy a obowiązek podatkowy w WDT/WNT, eksporcie towarów,

b)   Świadczenie usług a obowiązek podatkowy w imporcie i eksporcie usług,

c)   Zaliczka w transakcjach międzynarodowych a konsekwencje dla momentu powstania obowiązku podatkowego i rozliczenia transakcji; warunki stosowania stawki 0% a obowiązek podatkowy – specyfika WDT i eksportu towarów.

3.   Podstawa opodatkowania i kursy walut:

a)   Ustalanie podstawy opodatkowania w transakcjach międzynarodowych,

b)   Problematyka refakturowania w transakcjach międzynarodowych i tzw. „koszty wyłożone”,

c)   Korygowanie podstawy opodatkowania, upusty, rabaty, zwroty, pomyłki, korekty zbiorcze,

d)   Kursy walut, korygowanie podstawy opodatkowania a kursy walut,

e)   Rozliczanie zagranicznych faktur korygujących,

f)   Świadczenia pracownicze.

4.   Stawka 0%:

a)   Warunki stosowania stawki 0% w przypadku WDT i eksportu towarów,

b)   Korygowanie rozliczeń w związku z warunkami stosowania stawki 0% w przypadku eksportu towarów i WDT.

5.   Fakturowanie a transakcje międzynarodowe:

a)   Elementy treści faktury,

b)   Terminy wystawiania faktur,

c)   Dokumentowanie zakupowych transakcji międzynarodowych (WNT, import usług, nabycie towarów, dla których podatnikiem jest nabywca, import towarów.

6.   Podatek naliczony w transakcjach międzynarodowych:

a)   Warunki odliczenia podatku naliczonego,

b)   Terminy odliczenia podatku naliczonego,

c)   Specyfika WNT.

7.   Zasady i problemy refakturowania usług w obrocie międzynarodowym.

8.   Omówienie aktualnego orzecznictwa i praktyki skarbowej w zakresie zagadnień objętych programem.

9.   Odpowiedzi na pytania uczestników.

 

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków, ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

  • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
  • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
  • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 34 z póź. zm.) 

Informacja o kadrze

Wykładowcą na kursie jest specjalista ds. podatków Pan Cezary Pieńkosz. Sylwetki zawodowe wykładowców znajdują się na stronie internetowej www.skwp.krakow.pl

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

e-mail: szkolenia@krakow.skwp.pl

Biuro czynne:
Poniedziałek, Środa, 
Piątek 8.00 - 15.00
Wtorek, Czwartek 8.00 - 17.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@krakow.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO