Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img VAT W OBROCIE MIĘDZYNARODOWYM 2018 - WDT WNT EKSPORT I IMPORT TOWARÓW, IMPORT USŁUG

VAT W OBROCIE MIĘDZYNARODOWYM 2018 - WDT WNT EKSPORT I IMPORT TOWARÓW, IMPORT USŁUG

Miasto:
Tarnów
Typ:
jednodniowe
Tryb:
czw
Opłata:
370,- zł od osoby,
zapisz się

Kurs: "VAT w obrocie międzynarodowym 2018 - WDT,WNT,Eksport i Import towarów, Import usług "


Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania kursu wynosi 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami  dotyczące wyłącznie tematyki szkolenia .

Rozpoczęcie: godzina 9.00   w  Hotelu Tarnovia   ul.Kościuszki 10 w Tarnowie

Treści kształcenia:

I Sprzedaż w obrocie międzynarodowym:

1. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT)
   -pojęcie i warunki dla zaistnienia WDT
   -obowiązek podatkowy w WDT
   -zaliczki na poczet WDT
   -podstawa opodatkowania w WDT
   -WDT towarów własnych obowiązek podatkowy i podstawa opodatkowania
   -przemieszczenia towarów niestanowiące WDT
   -warunki uprawniające do zastosowania stawki 0 % w świetle najnowszego orzecznictwa  TSUE  oraz sądów polskich Katalog podstawowy i katalog uzupełniający 
   -przerwanie transportu (przeładowywanie, składowanie, inne), a prawo do stawki 0 %
   -opóźnienia w wywozie towaru, a prawo do zastosowania stawki 0 %
   -prawidłowe fakturowanie WDT
   -korekta WDT
   -magazyn konsygnacyjny
   -rozliczenie WDT w deklaracji VAT i informacji podsumowującej
2. Eksport towarów
   -pojęcie eksportu towarów eksport bezpośredni i eksport pośredni
   -obowiązek podatkowy w eksporcie towarów
   -podstawa opodatkowania w eksporcie towarów
   -dokumenty uprawniające do zastosowania stawki 0 % w eksporcie bezpośrednim i pośrednim
   -błędy i niezgodności w dokumentacji a stawka 0 %
   -przerwanie transportu (przeładowywanie, składowanie inne)a prawo do stawki 0 %
   -zaliczka na poczet eksportu towarów 
   -rozliczenie eksportu towarów w deklaracji VAT
3. Sprzedaż usług zagranicę
II. Zakup w obrocie międzynarodowym
1. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
   -pojęcie i warunki dla zaistnienia WNT
   -wyłączenia z WNT
   -przemieszczenia towarów niestanowiące WNT
   -WNT towarów własnych
   -obowiązek podatkowy w WNT 
   -zaliczki na poczet WNT
   -faktura proforma od dostawcy,faktura zaliczkowa na 100 % faktura przed dostawą a obowiązek podatkowy z tytułu WNT 
   -podstawa opodatkowania w WNT
   -korekta WNT
   -odliczenie podatku naliczonego z tytułu WNT - nowe istotne zmiany obowiązujące od roku 2017  Zasady postępowania w przypadku braku faktury oraz w przypadku późniejszego otrzymania faktury
2. Import towarów
   -pojęcie importu towarów
   -podatnik VAT z tytułu importu towarów
   -obowiązek podatkowy w imporcie towarów
   -podstawa opodatkowania
   -procedura uproszczona rozliczania importu towarów
3. Import usług
   -pojęcie i warunki stanowiące o imporcie usług. 
   -obowiązek podatkowy w imporcie usług określenie momentu wykonania usługi 
   -faktura od kontrahenta zagranicznego, a obowiązek podatkowy prawidłowy kurs
   -odliczenie podatku naliczonego przy imporcie usług nowe istotne zmiany obowiązujące od roku 2017 
   -pomyłki w rozliczaniu impostu usług jako przykład nowej regulacji o dodatkowych sankcji pieniężnych za błędy w VAT od roku            2017 
   -podstawa opodatkowania w imporcie usług 
   -import usług w deklaracji VAT 7
III. Transakcje łańcuchowe
1. Definicja
2. Dostawa ruchoma - jak rozpoznać i jak określić miejsce opodatkowania
3. Dostawa (dostawy) nieruchoma -jak rozpoznać i jak określić miejsce opodatkowania
4. Zasady przyporządkowania transportu do dostaw łańcuchowych komu przypisać organizację transportu
5. Moment powstania obowiązku podatkowego w dostawach łańcuchowych
6. Studium praktycznych przypadków
   -transport organizowany przez pierwszego lub pośrednika lub ostatniego w kolejności podatnika - skutki podatkowe
   -transporty w jednej transakcji według różnych warunków Incoterms
   -transport kombinowany
   -transport do Unii Europejskiej i poza terytorium Unii Europejskiej
7. Zasady fakturowania dostaw łańcuchowych
8. Wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne (WTT) jako odmiana dostaw łańcuchowych
   -istota procedury i korzyści z niej płynące
   -warunki konieczne do zastosowania procedury
   -identyfikacja obszarów ryzyka podatkowego, gdy nie spełniono warunków procedury 
   -transport organizowany przez ostatecznego nabywcę a możliwość skorzystania z WTT
   -zasady wystawiania faktur w transakcjach trójstronnych
9. Prezentowanie dostaw łańcuchowych, w tym transakcji trójstronnych uproszczonych (WTT) w deklaracji VAT oraz informacji podsumowującej
IV. JPK - VAT w obrocie międzynarodowym

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

  • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
  • wzbogacenie posiadanej wiedzy z prezentowanego tematu,
  • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
  • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania

Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632) 
 

Warunki  płatności i rezygnacji:

Płatnik zobowiązuje się do wpłaty zaliczki w pełnej wysokości  przelewem 3 dni  przed rozpoczęciem szkolenia . Zwrot zaliczki jest możliwy w przypadki pisemnego zgłoszenia rezygnacji z udziału najpóźniej do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć. Pozostała do zapłaty należność winna zostać uregulowana: a) dla kursów długich – w ustalonych z Organizatorem terminach w trakcie trwania szkolenia; b) dla kursów krótkich (max. 3 dniowych) zapłata przed szkoleniem na konto bankowe:

BOŚ O/TARNÓW 71 1540 1203 2001 4280 1317 0001 

RABAT !
W przypadku zgłoszenia przez jednostkę gospodarczą 4 osób na w/w szkolenie - wszystkim osobom udzielamy rabatu w wysokości 25% .
 

Informacje o kadrze:

Wizerunek wykładowcy

HUBERT GRZYB - Adwokat, Doradca Podatkowy
Edukacja:

 Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, zdał egzamin na doradcę podatkowego. Doświadczenie zawodowe: W ramach swojej praktyki doradzał Klientom z punktu widzenia podatkowego i prawnego w skomplikowanych transakcjach gospodarczych oraz reprezentował Klientów w sporach z organami podatkowymi. Posiada bogate doświadczenie w zakresie podatku od towarów i usług (VAT),  obsługi przedsiębiorców w takich branżach jak: hutnictwo, wodociągi i gospodarka odpadami, energetyka, branża budowlana i deweloperska, branża auto-moto, produkcja, branża IT, finanse i ubezpieczenia. Przeprowadził ponad 500 szkoleń z zakresu podatków i prawa. W zakresie szkoleń współpracował w szczególności z takimi podmiotami jak: MDDP Akademia Biznesu sp. z o.o. sp.k. oraz BDO sp. z o.o. Autor licznych publikacji z zakresu podatków oraz prawa.
Specjalizacja:
- podatek od towarów i usług (VAT)
- JPK
- kontrole podatkowe, postępowania podatkowe, postępowania sądowo administracyjne w sprawach podatkowych
- postępowania karnoskarbowe
- prawo cywilne
- prawo pracy.

 

 

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

(14) 627-44-74
tel/fax. (14) 622-22-08
kom. 530 684 229

e-mail:  tarnow@skwp.pl

Biuro czynne:poniedziałek - piatek, 7.30 - 15.30

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: tarnow@skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO