Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img VAT I CIT W 2019 ROKU PO NOWELIZACJI USTAW PODATKOWYCH

VAT I CIT W 2019 ROKU PO NOWELIZACJI USTAW PODATKOWYCH

Miasto:
Tarnów
Data rozpoczęcia:
2019-05-25
Typ:
kurs
Tryb:
do południa
Opłata:
2800,- zł od osoby,
zapisz się

Kurs:  „VAT I CIT W 2019 ROKU PO NOWELIZACJI USTAW PODATKOWYCH”

 

 

 

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Treści kształcenia:

Podatek CIT:
1. Zmiany w zakresie stawek podatku 19% - oba źródła przychodów  9% - przychody (dochody) inne niż z kapitałów pieniężnych ,      5% kwalifikowane prawa własności intelektualnej  
2. Waluta wirtualna. Zasady kwalifikacji do źródła przychodów.  Zasady rozpoznawania przychodów oraz kosztów uzyskania              przychodów
3. Konwersja wierzytelności na kapitał.Zasady kwalifikacji do źródła przychodów, Zasady rozpoznawania przychodów oraz kosztów    uzyskania przychodów 
4. Dopłaty do spółki oraz zysk przekazany na kapitał rezerwowy lub zapasowy jako koszty uzyskania przychodów.  
5. Nowe zasady korzystania z samochodów osobowych. Amortyzacja, raty leasingowe, czynsz, ubezpieczenie oraz wydatki                  eksploatacyjne ,owe zasady prowadzenia ewidencji 
6. Podatek od dochodów niezrealizowanych (exit tax). Zakres podmiotowy.  Zakres przedmiotowy.   
7. Podatek u źródła.Limit zwolnienia.Możliwość posługiwania się kopią certyfikatu rezydencji.Opinia o stosowaniu zwolnienia            Zwrot podatku z tytułu wypłaconych należności  
8. Ceny transferowe.  Nowa definicja podmiotów powiązanych.  Przypadku w których brak analizy danych porównawczych.  Usługi o        niskiej wartości dodanej.  Pożyczki.  Nowe limity dokumentacyjne.  Ustalenia Forum Cen Transferowych. 
9. Obejście prawa a dodatkowe zobowiązanie podatkowe. Sankcje na gruncie CIT. 
10.Informacje o schematach podatkowych. Zakres podmiotowy. Zakres przedmiotowy.Tryb postępowania.  

 
Podatek VAT:
1. Zmiany w VAT 2019.
2. Omówienie bieżących problemów z dostawami towarów.
   - Moment dokonania dostawy towarów.
   - Uzgodnienia co do warunków transportu w praktyce.
   - Data sprzedaży a data obowiązku podatkowego.
   - Dostawa z montażem.
   - Dostawa za granicę (WDT, eksport).
   - WNT Zaliczki.
3. Problematyka świadczenia usług.
   -Moment wykonania usługi.
   -Protokoły, raporty i inne dokumenty potwierdzające wykonanie usługi a VAT.
   -Usługa ciągła. Częściowe wykonanie usługi.
   -Moment wykonania usługi/data sprzedaży/obowiązek podatkowy.
   -Usługi na odwrotnym obciążeniu.
   -Refakturowanie.
   -Import i eksport usług.
 4. Podstawa opodatkowania .Zwolnienia.
   -Co doliczać do ceny?
   -Kiedy świadczenia są kompleksowe?
   -Media i inne koszty przy najmie.
   -Korekta podstawy opodatkowania.
   -Właściwe kursy walut.
   -Najistotniejsze zwolnienia z VAT. Ubezpieczenia. Finanse. Szkolenia 
5.Podatek naliczony.
   -Należyta staranność. Jak uzyskać ochronę?
   -Terminy odliczenia VAT.
   -Ograniczenia ustawowe.
   -Błędy i pomyłki a prawo do odliczenia.
   -Wydatki pracownicze i marketingowe.
   -Split payment a prawo do odliczenia VAT.
6.Najistotniejsze problemy z fakturowanie i kasami fiskalnymi.

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

  • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
  • wzbogacenie posiadanej wiedzy z prezentowanego tematu,
  • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
  • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.


Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632) 

Warunki płatności i rezygnacji

 Płatnik zobowiązuje się do wpłaty zaliczki wymaganej przed rozpoczęciem szkolenia w terminie ustalonym przez Organizatora. Zwrot zaliczki jest możliwy w przypadki pisemnego zgłoszenia rezygnacji z udziału najpóźniej do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć. Pozostała do zapłaty należność winna zostać uregulowana: a) dla kursów długich – w ustalonych z Organizatorem terminach w trakcie trwania szkolenia; b) dla kursów krótkich (max. 3 dniowych) zapłata przed szkoleniem lub w terminie ustalonym z Organizatorem.


Informacje o kadrze:

 MARCIN GÓRSKI:

 Adwokat, doradca podatkowy, partner w spółce adwokackiej oraz spółce doradztwa podatkowego. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie oraz Aplikację Adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Zdał egzamin na doradcę podatkowego. Pracował w polskich oraz międzynarodowych firmach doradczych. Doradzał w skomplikowanych transakcjach gospodarczych, w szczególności takich jak: łączenie oraz podział spółek kapitałowych. Reprezentował Klientów w sporach przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi oraz organami administracji publicznej, w szczególności przed organami podatkowymi oraz organami kontroli skarbowej. Przeprowadzał audyty podatkowe oraz sporządzał dokumentacje transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego. Doświadczony wykładowca. Specjalizuje się w problematyce prawa spółek, prawa obrotu instrumentami finansowymi, podatku dochodowym od osób prawnych, podatku od towarów i usług oraz w problematyce postępowań podatkowych i sądowo - administracyjnych. Długoletni wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w wielu Oddziałach Okręgowych m.in. Warszawa, Poznań, Kielce, Rzeszów. Od roku 2017 jest bardzo cenionym trenerem w Oddziale Terenowym w Tarnowie z zakresu podatku VAT oraz CIT, PIT , cen transferowych, środków trwałych.

Wizerunek wykładowcy

 

 

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

(14) 627-44-74
tel/fax. (14) 622-22-08
kom. 530 684 229

e-mail:  tarnow@skwp.pl

Biuro czynne:poniedziałek - piatek, 7.30 - 15.30

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: tarnow@skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO