Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img VAT 2018 - zasady rozliczania VAT z tytułu transakcji międzynarodowych-zmiany w VAT na 2018 r., praktyka stosowania zmian wprowadzonych w 2017 r., zasady rozliczeń oraz aktualne, najważniejsze problemy i obszary ryzyka

VAT 2018 - zasady rozliczania VAT z tytułu transakcji międzynarodowych-zmiany w VAT na 2018 r., praktyka stosowania zmian wprowadzonych w 2017 r., zasady rozliczeń oraz aktualne, najważniejsze problemy i obszary ryzyka

Miasto:
Kraków
Typ:
jednodniowe
Tryb:
do południa
Opłata:
360,- zł od osoby,
zapisz się

Kurs:  „VAT 2018 - zasady rozliczania VAT z tytułu transakcji międzynarodowych: zmiany w VAT na 2018 r.; praktyka stosowania zmian wprowadzonych w 2017 r.; zasady rozliczeń oraz aktualne, najważniejsze problemy i obszary ryzyka”

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania kursu wynosi 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.

Rozpoczęcie: godzina 9.00 

Treści kształcenia:

1. Zmiany w VAT wprowadzane w 2018 r., (w tym - w zakresie uszczelniania systemu podatkowego) i ich znaczenie dla rozliczania VAT z tytułu transakcji międzynarodowych (wg stanu prac legislacyjnych):

- warunki należytej staranności podatnika i ich wpływ na stosowanie stawek 0% w WDT i eksporcie towarów,

- warunki należytej staranności podatnika i ich wpływ na odliczanie podatku naliczonego,

- „metoda podzielonej płatności” - split payment,

- JPK i deklaracje VAT w 2018 roku,

- inne zmiany - w zależności od bieżącego stanu prac legislacyjnych.

2. Zmiany przepisów VAT w zakresie rozliczania transakcji międzynarodowych w 2017 roku oraz związana z nimi praktyka skarbowa i wyjaśnienia MF:

- warunki rozliczania podatku naliczonego w WNT i w transakcjach rozliczanych na zasadzie odwrotnego obciążenia (import usług, dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabywca),

- identyfikacja usług związanych z nieruchomościami- rejestracja VAT i VAT-UE.

3. Zasady rozliczania międzynarodowych transakcji usługowych:

- identyfikacja usług opodatkowanych poza terytorium kraju z perspektywy przedmiotu usługi i statusu nabywcy,

- zasady powstania „obowiązku podatkowego” (wykonanie usługi, zaliczka, usługa ciągła, zasady szczególne),

- podstawa opodatkowania i kursy walut,

- fakturowanie - korygowanie obrotu,

- rozliczanie w Polsce usług z miejscem świadczenia poza terytorium kraju - deklaracje i ewidencje,

- przykłady rozliczania najczęstszych przypadków eksportu usług (licencje, transport, najem, usługi niematerialne, budowlane, hotelowe, gastronomiczne, przewozów lotniczych, serwisowe, targów, szkoleń i konferencji, magazynowania, elektroniczne),

- błędy w fakturowaniu.

4. Import usług:

- identyfikacja przypadków importu usług - kiedy trzeba rozliczyć import usług,

- zasady powstania obowiązku podatkowego (wykonanie usługi, zaliczka, usługa ciągła, zasady szczególne),

- podstawa opodatkowania i kursy walut, korygowanie obrotu: stawki VAT - w tym w przypadku zmiany stawki: dokumentowanie importu usług,

- zasady rozliczania podatku naliczonego,

- przykłady rozliczenia najczęstszych przypadków importu usług (licencje, transport, najem, usługi niematerialne, usługi budowlane, hotelowe, gastronomiczne, przewozów lotniczych, serwisowe, targów, szkoleń i konferencji, magazynowania, elektroniczne).

5. Refakturowanie usług w obrocie międzynarodowym i wewnątrzwspólnotowym:

- problemy kwalifikacji, dokumentowania (faktura, nota) i rozliczania VAT na przykładzie:

- przenoszenia kosztów delegacji,

- przenoszenia kosztów usług zakupionych w związku z realizacją kontraktu,

- przenoszenia kosztów wspólnego przedsięwzięcia (np. współorganizacji targów),

- refakturowanie, a „koszty wyłożone” - na czym polega i jak identyfikować - co, kiedy ma miejsce?.

6. Zasady rozliczania międzynarodowych transakcji towarowych:

a) identyfikacja międzynarodowych towarowych transakcji sprzedażowych: WDT, eksport towarów, dostawa opodatkowana poza terytorium kraju, sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju i ich zasady rozliczeń w zakresie:

- obowiązku podatkowego (w tym rozliczanie dostawy i zaliczki),

- ustalenie podstawy opodatkowania, stosowanie kursów, korygowanie podstawy opodatkowania,

- wpływu na rozliczenie transakcji świadczenia kompleksowego,

- prawidłowości stosowania stawki 0%, albo uznania, że czynność nie podlega opodatkowaniu VAT w Polsce,

- korygowanie rozliczeń ze względu na braki dokumentacyjne,

- dokumentowania fakturami, fakturami korygującymi i ewidencjonowania,

- najczęściej występujących sytuacji w rozliczaniu powyższych transakcji w praktyce.

b) identyfikacja międzynarodowych towarowych transakcji zakupowych: WNT, import towarów, dostawa dla której podatnikiem na terytorium kraju jest nabywca, sprzedaż wysyłkowa na terytorium kraju i ich zasady rozliczeń w zakresie:

- zmiany w zakresie importu towarów w 2016 roku,

- obowiązku podatkowego (w tym rozliczanie dostawy i zaliczki),

- ustalenie podstawy opodatkowania, stosowanie kursów, korygowanie podstawy opodatkowania,

- wpływu na rozliczenie transakcji świadczenia kompleksowego,

- prawidłowości ustalenia wysokości podatku należnego (stawki),

- ewidencjonowania- warunków i zasad rozliczania podatku naliczonego,

- najczęściej występujących sytuacji w rozliczaniu powyższych transakcji w praktyce.

7. Problemy rozliczania transakcji wielostronnych:

- zasady kwalifikacji - praktyczne aspekty mające wpływ na prawidłowość rozliczenia transakcji wielostronnych - na co koniecznie zwracać uwagę?,

- zasady ujęcia w ewidencji i deklaracji VAT,

- procedura uproszczona.

8. Omówienie aktualnego orzecznictwa i praktyki skarbowej w zakresie zagadnień objętych szkoleniem.

9. Odpowiedzi na pytania uczestników.

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

  • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
  • wzbogacenie posiadanej wiedzy z prezentowanego tematu,
  • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
  • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.


Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632) 


Informacje o kadrze:

Wykładowcą na kursie jest Pan Cezary Pieńkosz - doradca podatkowy, wieloletni wykładowca SKwP.

Sylwetka zawodowa wykładowcy znajduje się na stronie internetowej www.skwp.krakow.pl

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

e-mail: szkolenia@krakow.skwp.pl

Biuro czynne:
Poniedziałek, Środa, 
Piątek 8.00 - 15.00
Wtorek, Czwartek 8.00 - 17.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@krakow.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO