Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img VAT 2017 - zasady rozliczania VAT z tytułu transakcji międzynarodowych - zmiany na 2017 rok, aktualna praktyka rozliczeń, najważniejsze problemy i obszary ryzyka

VAT 2017 - zasady rozliczania VAT z tytułu transakcji międzynarodowych - zmiany na 2017 rok, aktualna praktyka rozliczeń, najważniejsze problemy i obszary ryzyka

Miasto:
Typ:
jednodniowe
Tryb:
seminarium, do południa
Opłata:
360,- zł od osoby,
zapisz się

Szkolenie: „VAT 2017 - zasady rozliczania VAT z tytułu transakcji międzynarodowych - zmiany na 2017 rok, aktualna praktyka rozliczeń, najważniejsze problemy i obszary ryzyka”


Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego.

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania kursu wynosi 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.

Miejsce przeprowadzenia kursu: ul. Kazimierza Wielkiego 19, godzina rozpoczęcia 9.00.

Treści kształcenia:

1. Zmiany przepisów VAT w zakresie rozliczania transakcji międzynarodowych w 2017 roku oraz związana z nimi praktyka skarbowa i wyjaśnienia MF.

2. Międzynarodowe transakcje usługowe - świadczenie usług z miejscem świadczenia poza terytorium kraju (eksport i import usług).

3. Fakturowanie usług w obrocie międzynarodowym i wewnątrzwspólnotowym.

4. Refakturowanie usług w obrocie międzynarodowym i wewnątrzwspólnotowym.

5. Międzynarodowe transakcje towarowe - identyfikacja międzynarodowych towarowych transakcji sprzedażowych i zakupowych: WDT i WNT i ich zasady rozliczeń.

6. Problemy rozliczania transakcji wielostronnych.

7. Omówienie aktualnego orzecznictwa i praktyki skarbowej w zakresie zagadnień objętych szkoleniem.

8. Odpowiedzi na pytania uczestników.

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

  • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych
  • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
  • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 34 z póź. zm.).

Informacja o kadrze

Wykładowcą na kursie jest Pan Cezary Pieńkosz - doradca podatkowy - wieloletni wykładowca SKwP.

Sylwetki zawodowe wykładowców znajdują się na stronie internetowej www.skwp.krakow.pl 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz:

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO