Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img VAT 2016 - aktualne problemy i istotne obszary ryzyka podatkowego przy rozliczaniu VAT w transakcjach krajowych, planowane zmiany w 2016 roku

VAT 2016 - aktualne problemy i istotne obszary ryzyka podatkowego przy rozliczaniu VAT w transakcjach krajowych, planowane zmiany w 2016 roku

Miasto:
Kraków
Typ:
jednodniowe
Tryb:
czw
Opłata:
360,- zł od osoby,
zapisz się

Kurs - „VAT 2016 - aktualne problemy i istotne obszary ryzyka podatkowego przy rozliczaniu VAT w transakcjach krajowych, planowane zmiany w 2016 roku”

 

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania kursu wynosi 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.

Rozpoczęcie: godzina 9.00 

Treści kształcenia:

1. Klauzula obejścia prawa podatkowego a VAT - zmiany w kierunku uszczelniania systemu podatkowego i ich znaczenie dla praktyki podatników w zakresie  rozliczania VAT.

2. Jednolity Plik Kontrolny a praktyka rozliczania VAT - zmiany od 1 lipca 2016 roku.

3. Planowane, zapowiadane przez MF i Radę Ministrów zmiany w zakresie rozliczeń VAT (w tym zakresie wprowadzane będą zmiany do programu w zależności od aktualnie podejmowanych i realizowanych działań legislacyjnych przez MF i Radę  Ministrów): 

- wprowadzenie uproszczonej, ryczałtowej formy opodatkowania (ryczałt kwotowy lub procentowy od obrotu) dla podatników o obrotach nie przekraczających 150.000 zł,

- podniesienie progu podlegania podatkowi VAT (obowiązek rejestracji jako podatnik VAT czynny) z obecnych 150 tys. Zł do 200 tys. zł,

- likwidacja możliwości stosowania rozliczeń kwartalnych w podatku od towarów i usług,

- wprowadzenie obowiązku składania przez niektórych podatników deklaracji dla podatku od towarów  i usług wyłącznie drogą elektroniczną,

- wprowadzenie obowiązku składania informacji podsumowujących za okresy miesięczne i przesyłania ich wyłącznie drogą elektroniczną przez podatników: - dokonujących wewnątrzwspólnotowych nabyć/ towarów; - którzy dokonują „krajowych dostaw w systemie odwróconego obciążenia,

- wprowadzenie limitu, po przekroczeniu którego będzie stosowany mechanizm odwrotnego obciążenia dla transakcji, których przedmiotem są wszystkie towary objęte tym mechanizmem,

- rozszerzenie odpowiedzialności solidarnej nabywcy (podatnika VAT) za zobowiązania sprzedawcy  z tytułu należnego podatku od towarów i usług, w szczególności w sytuacji gdy powyżej określonego limitu nie dokonuje się płatności bezgotówkowych,

- rozszerzenie odpowiedzialności solidarnej na przedstawiciela podmiotu rozpoczynającego działalność gospodarczą,

- odmowa rejestracji podmiotu jako podatnika VAT w przypadku , gdy w wyniku podjętych czynności  sprawdzających okaże się, że podmiot ten nie istnieje lub, mimo podjęcia udokumentowanych prób,  nie ma możliwości skontaktowania się z nim,

- doprecyzowanie regulacji określających przesłanki warunkujące wykreślenie podatnika z rejestru podatników VAT czynnych,

- modyfikacja zakresu ochrony przewidzianej w związku z uzyskaniem interpretacji indywidualnej  przepisów VAT oraz przyznanie podmiotom stosującym się do broszur informacyjnych MF ochrony prawnej,
- zaostrzenie sankcji przewidzianej w K.k.s. w związku z wystawianiem tzw. pustych faktur lub posługiwania się nimi,

- uchylenie w załączniku nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług poz.82 oraz zmiana brzmienia  pozycji: 92 i 103, w ten sposób, ażeby wyeliminować z nich towary, które powinny podlegać  opodatkowaniu według stawki podstawowej,

- obniżenie stawek VAT od 2017 roku.

4. Zmiany od 1 stycznia 2016 roku:

- nowe zasady liczenia odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych w VAT - uwaga na termin 30.06.2016 roku,

- odliczanie podatku naliczonego związanego z działalnością opodatkowaną i wyłączoną z zakresu opodatkowania VAT (poza VAT), zasady ustalania struktury odliczania podatku naliczonego,

- likwidacja możliwości stosowania obniżonej stawki 8% do dostaw sprzętu przeciwpożarowego,

- uwzględnienie nowego postępowania restrukturyzacyjnego w przepisach o tzw. uldze na złe długi,

- wyłączenie obowiązku korekty podatku odliczonego przez dłużników znajdujących się w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego,

- uchylenie przepisów określających szczególne zasady ustalania właściwości organów podatkowych w sprawach dotyczących podatku VAT,

- ograniczenie właściwości naczelnika urzędu skarbowego w sprawach dotyczących podatku VAT z tytułu importu towarów,

5 . Praktyka stosowania przepisów dotyczących rozpoznawania obowiązku  podatkowego (usługi budowlane, dostawa z instalacją/montażem, sprzedaż  praw, sprzedaż rozliczana w okresach rozliczeniowych, sprzedaż internetowa,  usługi turystyki).

6. Praktyka stosowania mechanizmu „odwrotnego obciążenia” w transakcjach krajowych (problemy „jednolitej gospodarczo transakcji”).

7. Praktyka rozliczania podatku naliczonego, w tym związanego z wydatkami  dotyczącymi pojazdów samochodowych (np. problem rozliczania zadatku).

8. Praktyka stosowania przepisów dotyczących podstawy opodatkowania  i kwoty podatku; refakturowanie a aktualne orzecznictwo NSA i wyrok TSUE z 16.04.2015 roku, problemy refakturowania, świadczenia kompleksowe.

9. Usługi likwidacji szkód w kontekście orzeczenia TSUE z 17.03.2016 roku (zwolnienie czy stawka 23%).

10. Problemy kwalifikacji zdarzeń gospodarczych z perspektywy VAT w zakresie odszkodowań, kar umownych, premii pieniężnych i bonusów, rozliczeń w ramach realizowanych wspólnych przedsięwzięć (konsorcja).

11. Omówienie aktualnego orzecznictwa i praktyki skarbowej w zakresie zagadnień objętych szkoleniem.

12. Odpowiedzi na pytania uczestników.

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o:

  • zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków),
  • stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

  • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
  • wzbogacenie posiadanej wiedzy z prezentowanego tematu,
  • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
  • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.


Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia MEN z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. Nr 34 poz. 186 z póź.zm.)


Informacje o kadrze:

Wykładowcą na kursie jest Pan Cezary Pieńkosz - doradca podatkowy, wieloletni wykładowca SKwP.

Sylwetka zawodowa wykładowcy znajduje się na stronie internetowej www.skwp.krakow.pl

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

e-mail: szkolenia@krakow.skwp.pl

Biuro czynne:
Poniedziałek, Środa, 
Piątek 8.00 - 15.00
Wtorek, Czwartek 8.00 - 17.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@krakow.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO