Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Usługi deweloperskie w ujęciu księgowym i podatkowym

Usługi deweloperskie w ujęciu księgowym i podatkowym

Miasto:
Kraków
Typ:
jednodniowe
Tryb:
pt
Opłata:
350,- zł od osoby,
zapisz się

Szkolenie

”Usługi deweloperskie w ujęciu księgowym i podatkowym”

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu  mogą być osoby posiadające  co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy. Czas trwania kursu wynosi  7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.

Rozpoczęcie szkolenia godzina 9.00; ul. Kazimierza Wielkiego 19  Kraków.

Cena obejmuje udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe,zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch.

Treść szkolenia:

1. Działalność deweloperska - charakterystyka i podstawa pojęcia

  • specyfika działalności,
  • cechy charakterystyczne dla przedsięwzięcia deweloperskiego.,krajowe regulacje dotyczące działalności deweloperskiej,
  • płatności za wykonywane przedsięwzięcie budowlane,
  • dzielenie i łączenie przedsięwzięć budowlanych,
  • koszty i przychody działań deweloperskich.

2. Wpływ ustawy o ochronie praw lokatorów na działalność deweloperską.

3. Budowa nieruchomości inwestycyjnej.

4. Nieruchomości inwestycyjne w polskim i międzynarodowym prawie (wycena, zmiana zasad wyceny, kwalifikacja).

5. Ustalenie wartości nieruchomości inwestycyjnej na potrzeby podatku  dochodowego.

6. Nieruchomości na cudzym gruncie.

7. Etapy przedsięwzięcia deweloperskiego (rozpoczęcie, realizacja, zakończenie,  sprzedaż mieszkań ostatecznym nabywcom).

8. Działalność deweloperska po zakończeniu inwestycji (przekwalifikowanie  nieruchomości po jej wybudowaniu do inwestycji, zarządzanie nieruchomością po jej wybudowaniu, rachunkowość wspólnot).

9. Ujęcie w księgach rachunkowych operacji związanych z działalnością deweloperską.

10. Podatki w działalności deweloperskiej (przychody i moment obowiązku podatkowego, otrzymane zaliczki, przedpłaty, kaucje gwarancyjne, kary i odszkodowania, podatek od nieruchomości, koszty marketingowe, VAT).

11. Wybrane orzeczenia sądowe i ich interpretacje.

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków, ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

  • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
  • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
  • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 34 z póź. zm.) 

Informacja o kadrze

Wykładowcą na kursie jest Pani mgr Ilona Bienias - biegły rewident Sylwetki zawodowe wykładowców znajdują się na stronie internetowej www.skwp.krakow.pl

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

e-mail: szkolenia@krakow.skwp.pl

Biuro czynne:
Poniedziałek, Środa, 
Piątek 8.00 - 15.00
Wtorek, Czwartek 8.00 - 17.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@krakow.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO