Miasto:
Tarnów
Typ:
jednodniowe
Tryb:
sobota/niedziela, seminarium, do południa, poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, po południu, niedziela
Opłata:
350,- zł od osoby

Nazwa Kursu: "UMOWY CYWILNOPRAWNE w 2019r ZMIANY W ZAKRESIE OSKŁADKOWANIA UMÓW ZLECENIA ZAWARTYCH Z OSOBAMI PROWADZĄCYMI  DZIAŁALNOŚĆ od 2019r i NOWE INTERPRETACJE ZUS "

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania kursu wynosi 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami  dotyczące wyłącznie tematyki szkolenia .

 

Rozpoczęcie: godzina 9.00  ul Kopernika 8/2 w Tarnowie

DOKUMENTY DO KFS

RIS

MSUES

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU 

Treści kształcenia:

Cele szkolenia:

- zapoznanie z najnowszymi zmianami w zakresie odprowadzania składek ZUS z umów zlecenia od 2019r., 
- poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie konstruowania umów cywilnoprawnych,
- nabycie umiejętności w zakresie „dobrych praktyk”,
- wymiana doświadczeń między uczestnikami szkolenia.
Uczestnicy szkolenia:
- specjaliści ds. kadr i płac, księgowi, przedsiębiorcy zatrudniający osoby na umowy cywilnoprawne,
- osoby zainteresowane tematyką umów cywilnoprawnych zainteresowane jej poszerzeniem 

Forma szkolenia: wykład i ćwiczenia

Program szkolenia:

I.Stosunek pracy a stosunek cywilnoprawny – podobieństwa i różnice. 
II.Zagrożenia wynikające z zatrudniania pracowników na umowy cywilnoprawne – kontrole PIP i ZUS. 
III.Formy zatrudnienia cywilnoprawnego:
A.Umowy zlecenia w 2019r.:
a)Jak stworzyć dobrą umowę zlecenia? 
b)Czynności jako przedmiot umowy zlecenia – najczęstsze błędy pracodawców,
c)Czas pracy zleceniobiorcy – zasada swobody miejsca i czasu,
d)Ewidencjonowanie czasu pracy zleceniobiorcy – czy konieczne jest prowadzenie ewidencji czasu pracy? Jak ewidencjonować czas pracy zleceniobiorcy, aby dokumentu nie zakwestionował PIP?
e)Rodzaje wynagrodzenia w umowach zlecenia i kłopoty ze stosowaniem stawki minimalnej godzinowej, 
f)Kiedy obowiązuje comiesięczna wypłata wynagrodzenia? – wątpliwości interpretacyjne
g)Czy narzędzia i materiały do wykonania zlecenia musi zapewnić zleceniobiorcy zleceniodawca?
h)Czy zleceniobiorca może odbywać „podróże służbowe”? Kiedy zleceniodawca może pokrywać koszty podróży zleceniobiorcy? 
i)Sposoby rozwiązywania umów zlecenia – czy w umowach zlecenia można stosować okresy wypowiedzenia?
j)Czy osoby zatrudnione na umowy zlecenia należy przeszkolić pod kątem BHP?
k)Największe błędy popełniane w umowach zlecenia – kiedy umowa zlecenia ma cechy stosunku pracy
B.Umowy o dzieło w 2019r.
a)Przedmiot umowy o dzieło - Kodeks cywilny a interpretacje ZUS,co dziś może być przedmiotem umowy o dzieło?
b)Jakie cechy różnią umowę o dzieło od umowy zlecenia? 
c)Jak skonstruować umowę o dzieło, aby nie została uznana przez ZUS za umowę zlecenia?
d)Zakwestionowanie umów o dzieło podczas kontroli ZUS – jakie kroki może podjąć „pracodawca”.
C.Kontrakt menadżerski i samozatrudnienie pracownicze jako alternatywne  formy zatrudnienia:
a)Konstrukcja i cechy kontraktu menadżerskiego, 
b)Samozatrudnienie pracownicze jako najtańsza forma zatrudnienia. 
IV.Naliczanie i odprowadzanie składek ZUS od wynagrodzeń z umów cywilnoprawnych:
A.Odprowadzanie składek ZUS z tytułu umów zlecenia ( wybrane aspekty): 
a)Umowy zlecenia wykonywane na rzecz własnego pracodawcy,
b)Umowa zlecenia zawarta z własnym pracownikiem prowadzącym działalność gospodarczą – nowe stanowisko ZUS w zakresie obowiązku objęcia ubezpieczeniem,
c)Odprowadzanie składek ZUS z tytułu zawarcia umowy zlecenia z osobą pobierającą zasiłek macierzyński,
d)Umowy zlecenia zawarte z uczniami i studentami – nowe interpretacje ZUS. 
B.Zmiany w odprowadzaniu składek ZUS z umów zlecenia zawartych 
z osobami prowadzącymi działalność - po zmianach wprowadzonych od 1 stycznia 2019r
a)Kiedy płatnik składek ma obowiązek odprowadzania składek z umowy zlecenia zawartej z osobą prowadzącą działalność?
b)Sposoby opłacania składek ZUS przez osoby prowadzące działalność,
e)Korzystanie przez przedsiębiorcę z „ulgi na start” i opłacania składek 
w wysokości preferencyjnej a składki z umowy zlecenia, 
f)Nowy „mały ZUS” od 2019r. a opłacanie składek z umowy zlecenia,
g)Jak skutecznie weryfikować osoby prowadzące działalność, aby prawidłowo odprowadzać składki z umów zlecenia zawartych z przedsiębiorcami?
C.Odprowadzanie składek ZUS od usługi wykonanej przez osobę prowadzącą tzw. działalność nierejestrowaną:
a)Kontrowersyjne stanowisko ZUS wobec obowiązków płatników składek korzystających z usług świadczonych przez osobę prowadzącą tzw. działalność nierejestrowaną,
b)W jaki sposób płatnik ma zgłosić do ZUS fakt korzystania z usług osoby wykonującej działalność nierejestrowaną,
c)Od jakiej podstawy i jakie składki płatnik powinien naliczyć od wynagrodzenia wypłaconego osobie prowadzącej działalność nierejestrowaną. Jak ustalić kwotę brutto i netto wynagrodzenia?.
D.Problemy z prawidłowym rozstrzyganiem zbiegów ubezpieczeniowych:
a)Rozstrzyganie zbiegów ubezpieczeniowych w przypadku, gdy ubezpieczony oprócz umowy zlecenia posiada co najmniej dwa inne tytułu do ubezpieczeń,
b)Rozstrzyganie zbiegu ubezpieczeniowego w przypadku, gdy ubezpieczony wykonuje jednocześnie kilka umów zlecenia zawartych z różnymi podmiotami – różne terminy wypłaty wynagrodzenia. 
E.Opłacanie składek ZUS z umów o dzieło i kontraktów menadżerskich.
F.Dokumentowanie posiadania innego tytułu do ubezpieczeń – teoria a praktyka.
G.Możliwość zweryfikowania prawidłowości naliczania składek z umów zlecenia – przygotowanie przez płatnika składek wniosku ZUS-USZ. Korzyści i konsekwencje złożenia wniosku w ZUS. 
V.Praktyczne problemy z naliczaniem zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń 
z umów cywilnoprawnych:
a)Kłopoty ze stosowaniem podatku zryczałtowanego – przykłady,
b)Zmiany dotyczące możliwości stosowania 50% KUP obowiązujące od 19 lipca 2018r. – prawo autorskie a 50% KUP
VI.Prawo autorskie w umowach cywilnoprawnych:
a)Kiedy i w jakich umowach cywilnoprawnych ma zastosowanie prawo autorskie?
b)Prawa osobiste a prawa majątkowe – czym się różnią i jaki mają charakter
c)Na czym polega przeniesienie praw autorskich – co to są pola eksploatacji?
d)Jak konstruować zapisy dotyczące przeniesienia praw autorskich w umowie cywilnoprawnej? – praktyczne przykłady
VII.RODO w umowach cywilnoprawnych:
a)Do których umów cywilnoprawnych ma zastosowanie RODO?
b)Jakie dane można zbierać od osób zatrudnianych na umowy cywilnoprawne?
c)Klauzula informacyjna w dokumentacji związanej z umowami cywilnoprawymi – jakie informacje powinna zawierać
VIII.Dokumentacja związana z zatrudnianiem na umowy cywilnoprawne od 2019r. - oświadczenia, protokoły, rachunki itp.
IX.Pytania – czas dla uczestników szkolenia. 

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

  • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
  • wzbogacenie posiadanej wiedzy z prezentowanego tematu,
  • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
  • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)

Warunki płatności i rezygnacji:

Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać w terminie trzy dni przed realizacji szkolenia.

W przypadku rezygnacji  po otrzymaniu  informacji od Stowarzyszenia Księgowych  o realizacji szkolenia w planowanym terminie ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa.

 Rezygnacje należy przesłać w formie pisemnej na adres tarnow@skwp.pl

Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora.

Przelewu prosimy dokonać na konto

 
BOŚ O/TARNÓW 71 1540 1203 2001 4280 1317 0001 

 

Informacje o kadrze:

 

https://static.goldenline.pl/user_photo/016/user_2588688_16ec81_huge.jpg

Katarzyna Sobieszczańska

trener/wykładowca ds. zagadnień ZUS i umów cywilnoprawnych,

specjalista ds. kadr i płac z ponad 18-letnim doświadczeniem; trener-wykładowca prowadzący szkolenia z zakresu spraw kadrowo-płacowych; specjalista i doradca ds. ZUS, specjalista w zakresie korygowania dokumentów ZUS, wykładowca na studiach podyplomowych

Prowadzenie szkoleń wewnętrznych dla firm i instytucji m.in. z zakresu umów cywilnoprawnych, ubezpieczeń społecznych i obsługi programu Płatnik

 

 

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

szkolenia@krakow.skwp.pl
biuro@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001