Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Ubezpieczenia Społeczne i Zdrowotne. Świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego.Stan prawny na dzień 12-06-2019r

Ubezpieczenia Społeczne i Zdrowotne. Świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego.Stan prawny na dzień 12-06-2019r

Miasto:
Olkusz
Data rozpoczęcia:
2019-10-14
Typ:
jednodniowe
Tryb:
do południa
Opłata:
280,- zł od osoby,
zapisz się

KURS :

Ubezpieczenia Społeczne i Zdrowotne. Świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego.

Stan prawny na dzień 12-06-2019r


Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego


 
Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

 Data : 12-06-2019r. Godzina rozpoczęcia 9:00
Koszt szkolenia: 280,00 zł./os. UWAGA!!! Dla członków zwyczajnych i wspierających SKwP Oddział w Olkuszu  – 240,00 zł/os.

 
Treści kształcenia:
 

UBEZPIECZENIA  SPOŁECZNE  I  ZDROWOTNE – wybrane zagadnienia przez uczestników szkolenia oraz konsultacje indywidualne z całego zakresu ubezpieczeń społecznych.
 
1.    Wprowadzenie – ubezpieczenie obowiązkowe, ubezpieczenie  dobrowolne, kontynuowanie ubezpieczenia, zbieg ubezpieczeń społecznych  i zdrowotnych. 
2.    Zasady opłacania składek dla pracowników na:
      -     ubezpieczenia społeczne, w tym za osoby przebywające na urlopach macierzyńskich
             i urlopach wychowawczych od 01.09.2009 r.,
      -     na ubezpieczenie wypadkowe – ustalanie stopy procentowej składki 
            oraz zasady sporządzania deklaracji IWA,
      -     Fundusz Emerytur Pomostowych,                                  
      -     Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 
      -     ubezpieczenie zdrowotne.
      a/   rodzaje składek na ubezpieczenie społeczne i ich omówienie,
      b/   podstawa wymiaru składek,
      c/   wysokość składek    
      d/   terminy rozliczeń i sposób opłacania -  e - składka od 1.01.2018 r.
3.    Zasady opłacania składek dla osób wykonujących pracę na podstawie 
      umów zlecenia i umów agencyjnych oraz osób z nimi współpracujących, 
      w tym zmiany od 01.01.2016 r.
4.    Zasady opłacania składek dla osób prowadzących działalność pozarolniczą 
      oraz osób z nimi współpracujących - odrębności w przepisach dla działalności   
      gospodarczej ("ulga na start", "mały ZUS").
5.    Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne dla członków rad nadzorczych od dnia 
      1 stycznia 2015 r. wprowadzone ustawą z dnia 23.10.1014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1831).
6.    Zasady finansowania z budżetu państwa składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe 
     i zdrowotne w czasie przerw w wykonywaniu pracy/działalności pozarolniczej z powodu
     wychowywania dziecka do lat 5 – ustawa z 26 lipca 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 983)
7.    Dokumentacja obowiązująca w zakresie ubezpieczeń społecznych
      i ubezpieczeń zdrowotnych :
      a/   dokumenty zgłoszeniowe,
      b/   dokumenty rozliczeniowe,
      c/   sposób wypełniania,
      d/    terminy składania dokumentów i opłacania składek

ŚWIADCZENIA Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W RAZIE CHOROBY  I MACIERZYŃSTWA ORAZ ŚWIADCZENIA Z UBEZPIECZENIA WYPADKOWEGO – wybrane zagadnienia przez uczestników szkolenia oraz konsultacje indywidualne z całego zakresu ubezpieczeń społecznych.

8.   Zasady przyznawania i wypłaty świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia  społecznego w razie choroby i macierzyństwa  ( z ubezpieczenia chorobowego ) oraz świadczeń przysługujących z ubezpieczenia wypadkowego:
  - wynagrodzenie z tytułu niezdolności do pracy, w tym dla pracowników po 50-tym roku życia– art. 92 kodeksu pracy,
  -  zasiłek chorobowy , 
  - świadczenie rehabilitacyjne,
  - zasiłek wyrównawczy,
  - zasiłek macierzyński,
  - zasiłek macierzyński przysługujący w czasie urlopu rodzicielskiego,
  - zasiłek macierzyński przysługujący w czasie urlopu ojcowskiego, 
  - zasiłek opiekuńczy po zmianach,
  - ustalanie okresu zasiłkowego,
  - podstawa wymiaru świadczeń, 
  - wysokość świadczeń  i okres ich wypłaty.
9. Świadczenia z tytułu niezdolności do pracy z powodu wypadków w pracy  oraz chorób zawodowych ( z ubezpieczenia wypadkowego )
10. Podmioty dokonujące wypłat zasiłków .
11. Dokumentacja uzasadniająca wypłatę zasiłków 
12. Obowiązki Płatników Składek.
13. Pytania uczestników                                                
                                                                                                                
 
Metody pracy

 
Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

 
Efekty kształcenia

 
Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
•    doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych
•    wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
•    przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania
 

Warunki zaliczenia kursu

 
Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)
 

Informacja o kadrze

 
Wykładowca : Dorota Ufir – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także Uniwersytetu Warszawskiego - Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, kierunek ubezpieczenia społeczne, Wieloletni, ceniony wykładowca SKwP, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych, od przeszło 30 - tu lat związana z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Krakowie.


Sylwetki zawodowe wykładowców znajdują się na stronie internetowej www.skwp.krakow.pl
 
W trakcie szkolenia przerwa kawowa oraz lunch.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY  !!! biuro@olkusz.skwp.pl  tel./ fax 32 754-47-48 530-684-181
 

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 032 754 47 48

e-mail: biuro@olkusz.skwp.pl

Biuro czynne:
poniedziałek - piątek 9.00 - 14.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@olkusz.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO