Miasto:
Kraków
Typ:
jednodniowe
Tryb:
seminarium, do południa, po południu
Opłata:
370,- zł od osoby

Trochę rewolucji, trochę ewolucji - zmiany w podatku VAT 2019 – 2020  

Uprzejmie informujemy, że dla osób zatrudnionych w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na to szkolenie. Dofinansowanie w postaci bonów szkoleniowych realizuje Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego. Szczegóły na stronie internetowej http://mbon.pl/ .

 

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania kursu wynosi 8 godzin lekcyjnych, zajęcia odbywać się będą w godzinach od 9.00 - 15.00.

Rozpoczęcie: godzina 9.00 

Treści kształcenia:

1. Zmiany w podatku VAT od roku 2019:

 • opodatkowanie bonów,
 • zmiany w zakresie „ulgi na złe długi” wraz z przedstawieniem analogicznych rozwiązań w podatkach dochodowych (od 2020 r.) 
 • zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji za pomocą kas rejestrujących. 

2. Zmiany od dnia 1 maja 2019 r. - kasy rejestrujące: 

 • kasy on-line – większość nowych przepisów już od 1 maja 2019 r. 
 • zasady używania „starych” kas rejestrujących, 
 • obowiązkowe wprowadzenie kas on-line, stopniowo od dnia 01 stycznia 2020 r., 
 • rozporządzenia wykonawcze obowiązujące od dnia 1maja 2019 r. (nowe obowiązki dla wszystkich podatników); 

3. Elektroniczne fakturowanie w zamówieniach publicznych.

4. Nowy wykaz podatników VAT na stronie MF – biała księga podatników: 

 • wyszukiwarka podatników VAT od 1 września 2019 r. – biała księga podatników
 • obowiązek posługiwania się rachunkiem rozliczeniowym zgłoszonym w US (pod rygorem określonych sankcji w VAT i podatkach dochodowych) oraz – od 01 stycznia 2020 r. 

5. Dalsze zmiany od dnia 1 września 2019 r. 

 • poprawienie definicji pierwszego zasiedlenia, 
 • stosowanie zwolnień przy sprzedaży komorniczej, 
 • zmiany w wykreślaniu podatników VAT czynnych,
 • ograniczenie zwolnień podmiotowych VAT,  
 • zmiany w zakresie faktur VAT-RR

6. Obowiązkowa podzielona płatność - od dnia 1 listopada 2019 r.

 • likwidacja odwrotnego obciążenia w transakcjach krajowych,  
 • załącznik nr 15 – lista towarów i usług objętych obowiązkową podzieloną płatnością, 
 • pozostałe warunki wystąpienia obowiązkowej podzielonej płatności, 
 • zasady dokonywania zapłaty podzieloną płatnością, 
 • obowiązki sprzedawcy, m.in. dopisek na fakturze,
 • obowiązki nabywcy, 
 • sankcje dla sprzedawcy i nabywcy za naruszenie przepisów, 
 • zmiany w dysponowaniu środkami na rachunku VAT, 
 • odpowiedzialność podatkowa nabywcy na nowych zasadach, 
 • skutki obowiązkowej podzielonej płatności w podatkach dochodowych – od dnia 1 stycznia 2020 r., 

7. Zmiana stawki VAT na niektóre towary i usługi – od dnia 1 listopada 2019 r. 

8. Kolejne planowane zmiany w roku 2020: 

 • jeden numer konta do rozliczeń z fiskusem,
 • nowe zasady wystawiania faktur do paragonów fiskalnych,
 • zastąpienie klasyfikacji PKWiU kodami CN i przesunięcia w zakresie stawek VAT, 
 • wiążąca informacja stawkowa (WIS),
 • niższa stawka VAT na wydawnictwa elektroniczne, 
 • procedura magazynu call-off stock, 
 • uproszczenia w rozliczaniu transakcji łańcuchowych, 
 • nowe warunki zastosowania stawki 0% w dostawach wewnątrzwspólnotowych towarów,
 • stopniowa likwidacja odrębnych deklaracji VAT-7,
 • nowe wymagania dotyczące ewidencji VAT.

9. Centralny Rejestr Faktur – nowe obowiązki raportowania, w tym dla samorządów.

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: 

 • zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków),
 • stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów,
 •  naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

 • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
 • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie § 22 ust.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Informacje o kadrze:

Szkolenie poprowadzi Pani Dorota Łabuda - biegły sądowy z zakresu podatku od towarów i usług, były wieloletni pracownik urzędów skarbowych, trener, doświadczony  wykładowca.

Zapisy na szkolenie:

  Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) - należy przesłać do nas oświadczenie.

W trakcie szkolenia przerwa kawowa i obiadowa.   

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

szkolenia@krakow.skwp.pl
biuro@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001