Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img SZKOLENIE ODWOŁANE !!! ZFŚS w 2019 r. Najnowsze orzecznictwo oraz wyjaśnienia MF

SZKOLENIE ODWOŁANE !!! ZFŚS w 2019 r. Najnowsze orzecznictwo oraz wyjaśnienia MF

Miasto:
Olkusz
Data rozpoczęcia:
2019-09-24
Typ:
jednodniowe
Tryb:
do południa
Opłata:
310,- zł od osoby,
zapisz się

Szkolenie : 


SZKOLENIE ODWOŁANE !!! ZFŚS w 2019 r. Najnowsze orzecznictwo oraz wyjaśnienia MF


Profil uczestnika:

•    członków Komisji Socjalnych ZFŚS
•    Pracowników działów księgowości,
•    Pracowników rozliczających ZFŚS
•    Osób z ramienia Pracodawcy


Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego.

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy. 


Korzyści  
•    Kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z  funkcjonowaniem i rozliczaniem ZFŚS po zmianach przepisów w 2019 r. w tym w zakresie RODO
•    Omówienie aktualnych przepisów prawnych
•    Uzyskanie informacji na temat praktycznych aspektów funkcjonowania i rozliczania ZFŚS
•    Przedstawienie szczegółowych uregulowań dla poszczególnych świadczeń

Rozpoczęcie o godzinie 9.00.

Treść szkolenia:


ZFŚS w 2019 r. Najnowsze orzecznictwo oraz wyjaśnienia MF
1.    RODO a funkcjonowanie ZFŚS:
•    Nowe przepisy od 25 maja 2018 r. i ich wpływ na funkcjonowanie ZFSS;
•    Wzór oświadczenia o dochodach a RODO
•    Dokumenty zbierane w związku z ZFŚS a ochrona danych osobowych;
•    Dostęp do danych ZFŚS – kto jest uprawniony?
2.    Zmiany przepisów od 2018 r. mające wpływ na wydatkowanie ZFŚS:
•    Podniesienie kwoty zwolnienia z podatku PIT z 380 do 1000,00 zł.;
•    Podniesienie kwoty wolnej z podatku PIT przy zapomogach;
•    Możliwość przyznania wydatkowania na dzieci w żłobkach, przedszkolach i klubach dziecięcych bez podatku PIT
•    Nowa wysokość odpisów w 2019 r.  zasady wyliczania
3.    Najnowsze problemy związane z rozliczaniem ZFŚS:
•    Kwota 500+ a obliczanie dochodu
•    Kryterium dochodowe a praca w kilku podmiotach;
•    Oświadczenie o dochodach – sposoby weryfikacji prawidłowości wykazanych danych;
•    Prawo do świadczeń a praca na część etatu;
•    Kwota wolna od podatku a praca w różnych podmiotach;
•    Ochrona danych osobowych a dokumenty funkcjonujące w ZFŚS;
•    Zajęcie komornicze a świadczenia z ZFŚS.
4. Zasady tworzenia ZFŚS:
•    obowiązek ustawowy tworzenia ZFŚS;
•    zwolnienia z obowiązku;
•    ZFŚS w jednostkach budżetowych i u pracodawców prywatnych;
•    zapisy wewnątrzzakładowe dotyczące ZFŚS
•     Wyrok TK z lipca 2014 r. – wpływ na ustalanie zasad opodatkowania PIT;
•    Zwolnienia z opodatkowania podatkiem PIT- kwoty, przesłanki, stosowanie;
5.Funkcjonowanie ZFŚS:
zasady odpisu na ZFŚS;
obliczanie osób zatrudnionych w 2016 r. - czy ma znaczenie?
wysokość odpisu;
czy można dokonać wyższego odpisu niż wynikający z wyliczeń – skutki prawne i podatkowe;
rozliczanie odpisów lat poprzednich;
obowiązek posiadania odrębnego rachunku bankowego;
możliwości ograniczenia zasad funkcjonowania ZFŚS przez pracodawcę
6. Regulamin ZFŚS:
•    podstawowe zapisy;
•    możliwe wydatkowanie;
•    najczęściej pojawiające się błędy;
•    Regulamin a Ustawa o ZFŚS;
•    zmiany Regulaminu.
7. Zasady wydatkowania ZFŚS:
•    kto jest uprawniony do świadczeń z ZFSS;
•    komisja socjalna i jej funkcjonowanie;
•    przekazania pieniężne;
•    zapomogi;
•    pomoc rzeczowa;
•    wczasy pod gruszą;
•    bilety do kina, teatru, basen;
•    paczki dla dzieci;
•    pożyczki na cele mieszkaniowe;
•    świadczenia dla emerytów i rencistów
•dofinansowanie do „zielonej szkoły” i wycieczek szkolnych
•dofinansowanie do wypoczynku dziecka, które w trakcie wczasów ukończyło 18 lat
•wycieczki sfinansowane z ZFŚS dla pracowników
•rozliczenie imprezy integracyjnej
•koszt udziału pracowników w imprezie sportowej
8. Sytuacja materialna pracownika – ustalanie zasad:
•    uzależnienie wydatkowania środków ZFŚS od sytuacji materialnej pracownika
•    obowiązek sprawdzania sytuacji materialnej pracownika i innych członków jego rodziny;
•    pojęcie wspólnego dochodu;
•    zaświadczenia o zarobkach;
•    oświadczenie o zarobkach składane przez pracownika;
•    problemy praktyczne: ochrona danych osobowych a dane o zarobkach; nieprawidłowe oświadczenie pracownika a odpowiedzialność
9. Problemy praktyczne związane z ZFŚS:
•    przejście środków ZFŚS na innego przedsiębiorcę;
•    „pożyczanie” przez pracodawcę pieniędzy z ZFŚS – czy możliwe? Jakie konsekwencje prawne?
•    Co nie może być sfinansowane ze środków ZFŚS?
•    Co kontroluje ZUS?
•    Zajęcia komornicze świadczeń z ZFŚS – stanowisko oficjalne Departamentu Prawa Pracy
10. Dyskusja z uczestnikami.


Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków, ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.
 
Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
•    doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
•    wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
•    przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.
 
Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr  5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2017 poz. 1632).
 
Informacja o kadrze 


Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada duże doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno – podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi – Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: “Dokumentacja VAT”, „Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych” – wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

W trakcie szkolenia przerwa kawowa oraz lunch.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY  !!! biuro@olkusz.skwp.pl  tel./ fax 32 754-47-48 530-684-181

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 032 754 47 48

e-mail: biuro@olkusz.skwp.pl

Biuro czynne:
poniedziałek - piątek 9.00 - 14.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@olkusz.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO