Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Środki trwałe w świetle KSR 11

Środki trwałe w świetle KSR 11

Miasto:
Kraków
Data rozpoczęcia:
2017-10-18
Typ:
jednodniowe
Tryb:
śr
Opłata:
360,- zł od osoby,
zapisz się

Szkolenie:

„Środki trwałe w świetle KSR 11"


Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego.

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy. Czas trwania kursu wynosi 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.

Miejsce przeprowadzenia kursu: ul. Kazimierza Wielkiego 19, godzina rozpoczęcia 9.00.

Warto przyjść na ten wykład z następujących powodów:

 • dowiesz się co powinno być wpisane w politykę rachunkowości o środkach trwałych z uwzględnieniem istotności,
 • otrzymasz wykaz nakładów, które możesz zaliczyć do wyceny środków trwałych i które z nich nie możesz zaliczyć,
 • otrzymasz przykładową instrukcję w zakresie amortyzacji i inwentaryzacji środków trwałych,
 • zapoznasz się z zasadami tworzenia obiektów inwentarzowych z uwzględnieniem obiektów sieciowych,
 • uzyskasz wiedze na temat weryfikacji stawek amortyzacyjnych.

Standard nr 11 wyjaśni pojęcie z ustawy o rachunkowości, które nie były doprecyzowane takie jak;wartość końcowa,część składowa, preferencyjna i dodatkowa środka trwałego,kompletność i zdatność do użytkowania,dzień przyjęcia środka trwałego do użytkowania,obiekt inwentarzowy,nakłady,okres ekonomicznej użyteczności.

Treści kształcenia:

1. Uszczegółowienie przepisów ustawy o rachunkowości w zakresie środków trwałych.

2. Wyjaśnienie takich zagadnień jak:

 

 • odróżnienie uznania składnika majątku za środek trwały (spełnienie definicji środka trwałego) od jego ujęcia w księgach rachunkowych,
 • wartość początkowa środka trwałego oraz zasady jej ustalania,
 • sposoby ujmowania nakładów ponoszonych w okresie użytkowania środka trwałego,
 • wartość podlegająca amortyzacji oraz metody dokonywania odpisów amortyzacyjnych,
 • części składowe, dodatkowe i peryferyjne obiektu środka trwałego,zasady wyceny, ewidencji, amortyzacji i likwidacji.

 

3.   Dodatkowe wskazówki i przykłady związane z uznawaniem , ujmowaniem, wyceną, amortyzacją, ulepszeniem i likwidacją obiektów inwentarzowych środków  trwałych, a także prezentacja informacji na ich temat.

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

 • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych
 • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
 • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 34 z póź. zm.) 

Informacja o kadrze

Wykładowcą na kursie jest - Ilona Bienias - wieloletni wykładowca SKwP.

Sylwetki zawodowe wykładowców znajdują się na stronie internetowej www.skwp.krakow.pl

 

W trakcie szkolenia przerwa kawowa oraz lunch.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY  !!!

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

e-mail: szkolenia@krakow.skwp.pl

Biuro czynne:
Poniedziałek, Środa, 
Piątek 8.00 - 15.00
Wtorek, Czwartek 8.00 - 17.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@krakow.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO