Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img ŚRODKI TRWAŁE W ROKU 2019 W PRAKTYCZNYCH PRZYKŁADACH ZASADY EWIDENCJONOWANIA I ROZLICZEŃ WEDŁUG PRAWA BILANSOWEGO ORAZ PODATKOWEGO PO ZMIANACH PRZEPISÓW.

ŚRODKI TRWAŁE W ROKU 2019 W PRAKTYCZNYCH PRZYKŁADACH ZASADY EWIDENCJONOWANIA I ROZLICZEŃ WEDŁUG PRAWA BILANSOWEGO ORAZ PODATKOWEGO PO ZMIANACH PRZEPISÓW.

Miasto:
Tarnów
Data rozpoczęcia:
2019-04-05
Typ:
jednodniowe
Tryb:
do południa
Opłata:
370,- zł od osoby,
zapisz się

Kurs: ŚRODKI TRWAŁE W ROKU  2019 W PRAKTYCZNYCH PRZYKŁADACH ZASADY  EWIDENCJONOWANIA I ROZLICZEŃ WEDŁUG PRAWA BILANSOWEGO  ORAZ PODATKOWEGO PO ZMIANACH PRZEPISÓW.

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania kursu wynosi 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami  dotyczące wyłącznie tematyki szkolenia .

Rozpoczęcie: godzina 9.00  ul Kopernika 8/2 w Tarmowie

Treści kształcenia:

 1.Zasady klasyfikowania środków trwałych,
 2.Ustalanie wartości początkowej środków trwałych, 
 3.Amortyzacja bilansowa i podatkowa – zarządzanie rozliczeniami, 
 4.Środki trwałe użytkowane na podstawie umów leasingu, ze szczególnym uwzględnieniem samochodów osobowych  - zasady klasyfikacji, ewidencji i rozliczeń według prawa bilansowego i podatkowego
 5.Plan kont i ewidencjonowanie ułatwiające rozliczenia podatkowe kosztów amortyzacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem użytkowania samochodu       osobowego w firmie,
 6.Zasady rozliczenie nakładów na ulepszenie ,
 7.Remont czy ulepszenie ? - różnice pomiędzy ulepszeniem a  remontem 
 8.Określanie podstawy opodatkowania przy obliczaniu przychodów z  budynków,
 9.Zasady przeprowadzania  oraz rozliczanie inwentaryzacji środków trwałych 
10.Odpowiedzi na pytania uczestników

 

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

  • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
  • wzbogacenie posiadanej wiedzy z prezentowanego tematu,
  • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
  • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.


Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)

Warunki płatności i rezygnacji

 Płatnik zobowiązuje się do wpłaty zaliczki wymaganej przed rozpoczęciem szkolenia w terminie ustalonym przez Organizatora. Zwrot zaliczki jest możliwy w przypadki pisemnego zgłoszenia rezygnacji z udziału najpóźniej do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć. Pozostała do zapłaty należność winna zostać uregulowana: a) dla kursów długich – w ustalonych z Organizatorem terminach w trakcie trwania szkolenia; b) dla kursów krótkich (max. 3 dniowych) zapłata przed szkoleniem lub w terminie ustalonym z Organizatorem.

BOŚ O/TARNÓW 71 1540 1203 2001 4280 1317 0001 

RABAT !
W przypadku zgłoszenia przez jednostkę gospodarczą 4 osób na w/w szkolenie - wszystkim osobom udzielamy rabatu w wysokości 25% .

Informacje o kadrze:

 

Malgorzata-Mazurkiewicz--fot--SKwP

 

MAŁGORZATA MAZURKIEWICZ- biegły rewident prowadzi wykłady z zakresu prawa podatkowego i rachunkowości. Jest członkiem Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów. Doświadczenie i praktyczną wiedzę zdobywała pracując nie tylko jako biegły rewident ale również jako Główny Księgowy oraz Dyrektor Finansowy w jednostkach krajowych i międzynarodowych.Autor i współautor wielu publikacji książkowych o tematyce związanej z podatkami i rachunkowością.Wieloletni wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce 

 

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

(14) 627-44-74
tel/fax. (14) 622-22-08
kom. 530 684 229

e-mail:  tarnow@skwp.pl

Biuro czynne:poniedziałek - piatek, 7.30 - 15.30

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: tarnow@skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO