Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Sporządzanie rachunku przepływu środków pieniężnych (Cash Flow) i jego wykorzystanie w ocenie kondycji finansowej

Sporządzanie rachunku przepływu środków pieniężnych (Cash Flow) i jego wykorzystanie w ocenie kondycji finansowej

Miasto:
Kraków
Typ:
jednodniowe
Tryb:
do południa
Opłata:
360,- zł od osoby,
zapisz się

Szkolenie:

„Sporządzanie rachunku przepływu środków pieniężnych (Cash Flow) i jego wykorzystanie w ocenie kondycji finansowej”

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego.

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu  mogą być osoby posiadające  co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania kursu wynosi  7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.

Rozpoczęcie szkolenia godzina 9.00; ul. Kazimierza Wielkiego 19  Kraków.

Cena obejmuje udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe,zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch.

 

Treść szkolenia:

1. Założenia koncepcyjne prowadzenia ksiąg rachunkowych w Polsce z uwzględnieniem prawa podatkowego:

 • prawo podatkowe a prawo bilansowe w polskich realiach gospodarczych - analiza porównawcza,
 • krajowe standardy rachunkowości,
 • obligatoryjność i zakres wykorzystania MSR/MSSF.

2. Rachunek przepływów środków pieniężnych (CF) jako element sprawozdania  finansowego:

 • obligatoryjność i fakultatywność sporządzania rachunku przepływów środków  pieniężnych,
 • terminarz sporządzania rachunku przepływów środków pieniężnych,
 • zeznanie podatkowe a rachunek przepływów środków pieniężnych,
 • ogłaszanie i publikowanie rachunku przepływów środków pieniężnych.

3. Wyodrębnianie typów działalności w rachunku przepływów środków pieniężnych:

 • typy działalności w rachunku przepływów środków pieniężnych a pozostałe elementy sprawozdania  finansowego
 • działalność operacyjna, działalność inwestycyjna, działalność finansowa.

4. Praktyczne aspekty sporządzania rachunku z przepływów środków pieniężnych:

 • założenia podstawowe
 • niezbędne dane dodatkowe potrzebne do sporządzenia CF,
 • wyodrębnianie rodzajów przepływów środków pieniężnych (działalność operacyjna, inwestycyjna, finansowa),
 • analiza odsetek i różnic kursowych z różnych typów działalności,
 • wynik na sprzedaży aktywów a sporządzanie CF,
 • rozrachunki, rezerwy i dotacje w sporządzaniu CF,
 • podatki bezpośrednie i pośrednie oraz zaliczki w prezentacji CF,
 • wersja pośrednia i bezpośrednia CF - analiza porównawcza,
 • przykład rachunku przepływów środków pieniężnych w wersji bezpośredniej i pośredniej.

5. Rachunek przepływów pieniężnych w ocenie kondycji finansowej:

 • wykorzystanie w ocenie rentowności,
 • analiza płynności na podstawie CF,
 • zadłużenie a przepływy środków pieniężnych,
 • statyczna i dynamiczna ocena płynności.

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

 • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
 • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach (Dziennik Ustaw z dnia 30 sierpnia 2017 r.).

Informacja o kadrze

Wykładowcą na kursie jest Prof. nadzw. UEK dr hab. Artur Hołda - wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Sylwetka zawodowa wykładowcy znajduje się na stronie internetowej www.skwp.krakow.pl .

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

e-mail: szkolenia@krakow.skwp.pl

Biuro czynne:
Poniedziałek, Środa, 
Piątek 8.00 - 15.00
Wtorek, Czwartek 8.00 - 17.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@krakow.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO