Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Sporządzanie i podpisywanie elektronicznych sprawozdań finansowych

Sporządzanie i podpisywanie elektronicznych sprawozdań finansowych

Miasto:
Kraków
Typ:
jednodniowe
Tryb:
do południa
Opłata:
360,- zł od osoby,
zapisz się

Kurs - „Sporządzanie i podpisywanie elektronicznych sprawozdań finansowych"

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania kursu wynosi 8 godzin lekcyjnych, zajęcia odbywać się będą w godzinach od 9.00 - 15.00.

Rozpoczęcie: godzina 9.00 

Treści kształcenia:

 1. Sporządzanie i podpisywanie elektronicznych sprawozdań finansowych.
 2. Zmiany w przepisach ustawy o rachunkowości, w ustawach o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych regulujące zasady sporządzania elektronicznych sprawozdań finansowych.
 3. Nowe regulacje dotyczące formy sprawozdań finansowych wynikające ze zmiany w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym.
 4. Podmioty upoważnione do sporządzania e-sprawozdań.
 5. e-Sprawozdanie finansowe w ustrukturyzowanej formie.
 6. Organizacyjne problemy sporządzania e-sprawozdań;
  • niezbędne zmiany w systemach finansowo-księgowych oraz sposobie prowadzenia ksiąg rachunkowych,
  • ocena przyjętych zasad rachunkowości, pod kątem możliwości sporządzania sprawozdania finansowego w strukturze logicznej,
  • dostosowanie planu kont do e-sprawozdań.
 7. e-Sprawozdanie z działalności.
 8. e-Sprawozdanie biegłego rewidenta.
 9. Kwalifikowany podpis elektroniczny i podpis zaufany.
 10. Podpisywanie e-sprawozdań finansowych i z działalności.
 11. Składanie e-sprawozdań do KRS i organów podatkowych.

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o:

 • zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków),
 • stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.
 • wykładnię stosownych przepisów prawa, orzecznictwo sądowe, stanowiska PiP, MPiPS, ZUS.

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

 • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
 • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).

Informacje o kadrze:

Wykładowcą na kursie jest Pani Ilona Bienias - doświadczony praktyk, wieloletni wykładowca SKwP.

 

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".

Jeśli płatnikiem jest Firma ( w części lub w całości) - należy przesłać do nas oświadczenie.

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

e-mail: szkolenia@krakow.skwp.pl

Biuro czynne:
Poniedziałek, Środa, 
Piątek 8.00 - 15.00
Wtorek, Czwartek 8.00 - 17.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@krakow.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO