Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Specjalista ds. Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów (62 godz.)

Specjalista ds. Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów (62 godz.)

Miasto:
Kraków
Typ:
kurs
Tryb:
pon/śr, po południu
Opłata:
1410,- zł od osoby,
zapisz się

KURS

Specjalista do spraw podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Uprzejmie informujemy, że dla osób zatrudnionych w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na to szkolenie. Dofinansowanie w postaci bonów szkoleniowych realizuje Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego szczegóły na stronie internetowej http://mbon.pl/ .

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do obsługi finansowo-księgowej małej firmy opodatkowanej wg zasad ogólnych z wykorzystaniem programu COMARCH OPTIMA - księga podatkowa. Przygotowanie to ma mieć charakter zarówno teoretyczny jak i praktyczny, tak aby po zakończeniu kursu absolwent posiadał wiedzę i umiejętności z zakresu prowadzenia ksiąg podatkowych i dokonywania rozliczeń publiczno-prawnych w małych podmiotach gospodarczych oraz do aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Słuchaczami kursu mogę być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, lub roczną praktykę w zawodzie, które chcą poznać lub doskonalić umiejętność prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów; rozpoczynają prowadzenie małej firmy; chcą zaktualizować posiadaną wiedzę i poszerzyć kwalifikacje w zawodzie.

Czas trwania kursu to 62 godziny lekcyjne. Zajęcia odbywają się w systemie popołudniowym - 2 razy w tygodniu po 4 godziny lekcyjne od godz. 16.30 - 19.45. Zajęcia odbywać się będą w dniach i godzinach podanych w harmonogramie danej grupy.

Treści kształcenia

Program kursu obejmuje: 2 części - teoretyczną i praktyczną

1. Zakres zajęć teoretycznych - 35 godzin

 • Podmioty zobowiązane do prowadzenia PKPIR.
 • PKPIR a podatek VAT.
 • Faktura VAT, inne dowody księgowe, umowy i inne niezbędne dokumenty  w prowadzeniu PKPIR.
 • Terminy dokonywania zapisów, wzór księgi ustalony przez MF.
 • Ewidencja nietypowych zdarzeń, spis z natury.
 • Amortyzacja, podatek dochodowy, kasy fiskalne, samochód  w firmie.
 • Postępowanie podatkowe dotyczące podatników prowadzących PKPIR.
 • Zagadnienia etyki w rachunkowości.

2. Zakres zajęć praktycznych - 27 godzin

 • Moduł Księga podatkowa - informacje ogólne.
 • Rejestry VAT.
 • Ewidencja dodatkowa.
 • Ewidencja samochodów.
 • Spis z natury.
 • Właściciele i deklaracje podatkowe.
 • Środki trwałe.

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, praca zespołowa, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz materiały przygotowane przez wykładowcę, druki, program komputerowy i naukę własną słuchacza.
 

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabyta wiedza i opanowane umiejętności zawodowe, a także zdolność wykonywania pracy polegającej na:

 • Umiejętności prowadzenia PKPIR
 • Gromadzeniu dokumentów księgowych - ich grupowaniu i ewidencjonowaniu
 • Samodzielnym wystawianiu rachunków i faktur VAT oraz innych dowodów księgowych
 • Umiejętności ustalania wysokości zobowiązań i sporządzania deklaracji podatkowych
 • Samodzielnym posługiwaniu się programem COMARCH-OPTIMA - księga podatkowa
 • Umiejętności współpracy w grupie i kierowanie małym zespołem ludzi
 • Przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania
 • Nieustannym doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest przynajmniej 80% obecności na zajęciach szkoleniowych. Podstawą do sporządzenia protokołu zaliczenia jest imienna lista obecności podpisywana każdorazowo przez słuchacza.

Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje „Zaświadczenie o ukończeniu kursu” zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dziennik Ustaw z dnia 30 sierpnia 2017 r.).

Uwaga:

Dla chętnych/zainteresowanych słuchaczy, którzy zaliczyli kurs - Organizator zapewnia możliwość walidacji nabytych efektów kształcenia poprzez organizację egzaminu (za dodatkową opłatą - 500 zł). Aby uzyskać Dyplom certyfikacyjny potwierdzający nabycie kwalifikacji zawodowych z zakresu  Specjalista ds. Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów wydawany przez Oddział Okręgowy SKwP w Krakowie, w ramach którego działa niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego będąca organizatorem kursu, należy przystąpić do egzaminu pisemnego i uzyskać co najmniej 60% punktów możliwych do osiągnięcia z całego egzaminu i nie mniej niż 40% z każdego modułu tematycznego.

Informacja o kadrze

Wykładowcami na kursie są wysoko kwalifikowani praktycy, biegli rewidenci, pracownicy służb fiskalnych, wykładowcy z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Szczegółowe dane  dotyczące wykładowców  zawiera zakładka: Sylwetki zawodowe wykładowców.

Zgłoszenia

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formulaż głoszeniowy dostępny po kliknęciu guzika "Zapisz się".

Na około dwa tygodnie przed rozpoczęciem kursu otrzymacie Państwo zawiadomienie drogą mailową z prośbą o potwierdzenie uczestnictwa w kursie. Po dokonaniu potwierdzenia (mailem lub telefonicznie) – można dokonywać płatności.

Jeśli płatnikiem jest Firma ( nie ma znaczenia , czy w części, czy w całości) – należy przesłać do nas oświadczenie, które zamieszczone jest na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas scanem a w dniu rozpoczęcia kursu – dostarczyć w oryginale.


 

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

e-mail: szkolenia@krakow.skwp.pl

Biuro czynne:
Poniedziałek, Środa, 
Piątek 8.00 - 15.00
Wtorek, Czwartek 8.00 - 17.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@krakow.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO