Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img SPECJALISTA DO SPRAW KADR I PŁAC

SPECJALISTA DO SPRAW KADR I PŁAC

Miasto:
Olkusz
Data rozpoczęcia:
2019-05-18
Typ:
kurs
Tryb:
sob/niedz
Opłata:
1990,- zł od osoby,
zapisz się

"SPECJALISTA DO SPRAW KADR I PŁAC"


Uprzejmie informujemy, że dla osób zatrudnionych w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na to szkolenie. Dofinansowanie w postaci bonów szkoleniowych realizuje Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego szczegóły na stronie internetowej http://mbon.pl/ 


Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego.


Celem kształcenia jest kompleksowe przygotowanie kandydata do pracy na stanowisku kadrowo-płacowym z uwzględnieniem interpretowania najnowszych źródeł prawa. Słuchaczami kursu mogę być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, zainteresowanych poszerzeniem swoich kwalifikacji.

Czas trwania kursu to 94 godzin lekcyjnych.

Zajęcia odbywają się weekendowo od godziny 8:00 lub popołudniami od godz. 16.00 do 19.30 w zależności od harmonogramu.

Zajęcia odbywać się będą w dniach i godzinach podanych w harmonogramie danej grupy  

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA. ILOŚĆ SŁUCHACZY OGRANICZONA                      

Miejsce prowadzenia kursu: Budynek PSS Społem Sala konferencyjna  w Olkuszu, ul. K.K Wielkiego 12

Treść szkolenia:


Ramowy program usługi
Program kursu obejmuje 6 modułów tematycznych:
1. Obsługa kadrowa zatrudnienia - 28 godz.
a) Podstawy prawne nawiązywania stosunku pracy.Vekenndowy
b) Umowa o pracę.
c) Zasady dokonywania zmian warunków umowy o pracę w trakcie trwania zatrudnienia.
d) Ustanie zatrudnienia i jego dokumentowanie.
e) Sporządzanie i prowadzenie dokumentacji pracowniczej - teczka akt osobowych.
f) Czas pracy.
g) Urlopy pracownicze i inne zwolnienia od pracy.
h) Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem.
i) Obowiązki pracodawcy w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników oraz
uprawnienia pracowników.
j) Odpowiedzialność pracowników wobec pracodawcy.
k) Pozostałe wzajemne obowiązki pracodawcy i pracownika.
l) Podstawy prawne i zasady nawiązywania umów cywilnoprawnych.
2. Ubezpieczenia i pozostałe fundusze oraz świadczenia ubezpieczeniowe - 22 godz.
a) Ubezpieczenia społeczne.
b) Wysokość, zasady ustalania oraz podstawa wymiaru składek.
c) Ubezpieczenia zdrowotne.
d) Obowiązki płatnika składek na ubezpieczenia i fundusze oraz dokumentacja w tym zakresie.
e) Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego.
f) Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego.
g) Obowiązki płatnika w zakresie przygotowywania dokumentacji dla celów emerytalno-rentowych.
3. Wynagrodzenia w aspekcie listy płac - 20 godz.
a) Wynagrodzenia ze stosunku pracy.
b) Wynagrodzenia bezosobowe - zasady wypłacania.
4. Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie wynagrodzeń - 8 godz.
a) Schemat opodatkowania przychodów ze stosunku pracy.
b) Zasady poboru zaliczek na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy.
c) Zasady poboru zaliczek na podatek dochodowy od przychodów z działalności wykonywanej
osobiście.
d) Obowiązki płatnika w zakresie obsługi podatku dochodowego od przychodów ze stosunku pracy
oraz z działalności wykonywanej osobiście.
e) Dokumentacja w zakresie podatku dochodowego sporządzana przez płatnika.
5. Lista płac - podsumowanie 4 godz.
a) Przekrojowe ćwiczenia praktyczne z zakresu kompleksowego sporządzenia listy płac.
6. Obsługa aplikacji ZUS „PŁATNIK” - zajęcia komputerowe - 12 godz.
a) Zasady przekazywania dokumentów do ZUS,
b) O programie (instalacja, założenie kartoteki itp.),
c) Ćwiczenia praktyczne.

 

Metody pracy


Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, praca zespołowa, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz materiały przygotowane przez wykładowcę, druki, program komputerowy i naukę własną słuchacza.

 

Efekty kształcenia

 

 Efektem kształcenia na kursie będzie nabyta wiedza i opanowane umiejętności zawodowe, a także kompetencje społeczne dające zdolność wykonywania pracy polegającej na:
Prawidłowym prowadzeniu dokumentacji pracowniczej i przygotowaniu umów cywilno-prawnych
Umiejętności obliczania: wynagrodzeń pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne i
zdrowotne oraz podatku od osób fizycznych Umiejętności wypełniania druków i deklaracji
Podstawowym wykorzystaniu programu PŁATNIK
Prawidłowej interpretacji i stosowaniu zapisów kodeksu pracy i rozporządzeń wykonawczych
Wykonywaniu pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
Nieustannym doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych
Umiejętności współpracy w grupie i kierowanie małym zespołem ludzi
Przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania


Warunki zaliczenia kursu


Formą zaliczenia kursu jest przynajmniej 80% obecności na zajęciach szkoleniowych. Podstawą do sporządzenia protokołu zaliczenia jest imienna lista obecności podpisywana każdorazowo przez słuchacza. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje „Zaświadczenie o ukończeniu kursu” zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach (Dziennik Ustaw z dnia 30 sierpnia 2017 r.)
Uwaga:
Dla chętnych/zainteresowanych słuchaczy, którzy zaliczyli kurs - Oddział Okręgowy zapewnia możliwość walidacji nabytych efektów kształcenia poprzez organizację egzaminu (za dodatkową opłatą - 500 zł). Aby uzyskać Dyplom certyfikacyjny potwierdzający nabycie kwalifikacji zawodowych z zakresu  Specjalisty ds. kadr i płac wydawany przez Oddział Okręgowy SKwP w Krakowie, w ramach którego działa niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego będąca organizatorem kursu, należy przystąpić do egzaminu pisemnego i uzyskać co najmniej 60% punktów możliwych do osiągnięcia z całego egzaminu i nie mniej niż 40% z każdego modułu tematycznego.


Informacja o kadrze


Wykładowcami na kursie są wysoko kwalifikowani praktycy.


Zgłoszenia

Zgłoszenie na kurs dokonuje się drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się" lub e-mail

SERDECZNIE ZAPRASZAMY  !!! biuro@olkusz.skwp.pl  tel./ fax 32 754-47-48 530-684-181

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 032 754 47 48

e-mail: biuro@olkusz.skwp.pl

Biuro czynne:
poniedziałek - piątek 9.00 - 14.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@olkusz.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO