Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Słowniczek angielski dla księgowych

Słowniczek angielski dla księgowych

Miasto:
Kraków
Data rozpoczęcia:
2019-11-21
Typ:
kurs
Tryb:
wt/czw
Opłata:
700,- zł od osoby,
zapisz się

NAZWA KURSU :

"Słowniczek angielski dla księgowych"

Uprzejmie informujemy, że dla osób zatrudnionych w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na to szkolenie. Dofinansowanie w postaci bonów szkoleniowych realizuje Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego szczegóły na stronie internetowej http://mbon.pl/ .

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego.

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie księgowego. Przygotowanie to ma mieć charakter zarówno teoretyczny jak i praktyczny, tak aby po zakończeniu kursu absolwent posiadał wiedzę i umiejętności z zakresu podstaw rachunkowości, a także potrafił w praktyce stosować zasady etyki zawodowej opisane w „Kodeksie zawodowej etyki w rachunkowości”.

Kurs adresowany jest dla osób przygotowujących się do pracy w dziale księgowości w języku angielskim zarówno w przedsiębiorstwach zagranicznych, jak i polskich z wymaganym językiem angielskim oraz dla osób pragnących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

Uczestnikami kursu mogą być osoby z wykształceniem średnim i wyższym z dobrą znajomością rachunkowości w języku polskim, zainteresowane poznaniem specjalistycznego słownictwa z rachunkowości w języku angielskim. Uczestnicy kursu powinni znać język angielski na poziomie komunikatywnym w mowie i piśmie. 

 

Czas trwania kursu wynosi 20 godziny lekcyjne, w tym 2 godziny lekcyjne przeznaczone na egzamin ; godzina lekcyjna to 45 minut.

Treści kształcenia

1. Zagadnienia wstępne z rachunkowości.

2. Charakterystyka majątku i kapitałów jednostki gospodarczej.

3. Księgi rachunkowe.

4. Sprawozdanie z sytuacji finansowej.

5. Sprawozdanie z całkowitych dochodów.

6. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych.

7. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym.

 

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, praca zespołowa, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz podręczniki i naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabyta wiedza, w zakresie terminologii w języku angielskim, dotycząca:

  • zasad rachunkowości w jednostkach gospodarczych,
  • planu kont,
  • poszczególnych części sprawozdania finansowego.

oraz nabyte umiejętności praktycznego stosowania specjalistycznego słownictwa księgowego, w języku angielskim, w zakresie:

  • ewidencji wybranych operacji gospodarczych,
  • sporządzania uproszczonego sprawozdania z sytuacji finansowej i sprawozdania z całkowitych dochodów,
  • sporządzania uproszczonego sprawozdania z przepływów pieniężnych i sprawozdania ze zmian w kapitale własnym.

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest przynajmniej 60% obecności na zajęciach szkoleniowych oraz egzamin pisemny.

Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 30% punktów możliwych do osiągnięcia, otrzymuje „zaświadczenie o ukończeniu kursu” wg wzoru z załącznika nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach (Dziennik Ustaw z dnia 30 sierpnia 2017 r.). Osoba, która na egzaminie uzyskała minimum 60% punktów możliwych do osiągnięcia z całości pracy i jednocześnie minimum 40% możliwych do osiągnięcia punktów z każdego zakresu tematycznego oraz spełnia wymagane warunki otrzymuje dodatkowo „Dyplom ukończenia kursu Akademii Outsourcingu SKwP”.

Informacja o kadrze

Wykładowcami na kursie są wysoko kwalifikowani praktycy, biegli rewidenci, pracownicy służb fiskalnych, wykładowcy z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Szczegółowe dane dotyczące wykładowców zawiera zakładka: Sylwetki zawodowe wykładowców.

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

e-mail: szkolenia@krakow.skwp.pl

Biuro czynne:
Poniedziałek, Środa, 
Piątek 8.00 - 15.00
Wtorek, Czwartek 8.00 - 17.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@krakow.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO