Miasto:
Chrzanów
Typ:
jednodniowe
Tryb:
seminarium, do południa
Opłata:
300,- zł od osoby

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego

 

Kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z  funkcjonowaniem schematów podatkowych;
Poznanie nowych regulacji ordynacji podatkowej
Uzyskanie informacji na temat praktycznych aspektów funkcjonowania schematów podatkowych i ich zgłaszania

Czas trwania kursu wynosi 8 godzin lekcyjnych w tym konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.
Miejsce przeprowadzenia kursu: Chrzanów, PCKU ul. Focha 3. Godzina rozpoczęcia 9.00

 

Treści kształcenia:

 

1.Podstawa prawna:
•    Dyrektywa unijna jako nowość do wdrożenia przez państwa członkowskie;
•    Zmiana ustawy Ordynacja podatkowa;
•    Wyjaśnienia MF – broszura informacyjna;
•    Bramka do zgłaszania schematów

2. Pojęcie schematu podatkowego – kiedy występuje:
•    Główna korzyść podatkowa;
•    Szczególna cecha rozpoznawcza;
•    Ogólna cecha rozpoznawcza;
•    Inna szczególna cecha rozpoznawcza;
•    Schemat transgraniczny i krajowy

3. Podmioty stosujące schematy podatkowe - pojęcia:
•    Korzystający;
•    Promotor;
•    Osoba wspomagająca;
•    Obowiązki podatnika, firmy doradztwa podatkowego, księgowego, biegłego rewidenta.

4. Procedury wewnętrzne u podatników – nowy obowiązek w 2019 r.:
•    Podstawa prawna obowiązku posiadania Procedury;
•    Uzasadnienie ustawowe;
•    Podmioty zobowiązane do posiadania procedury;
•    Forma procedury;
•    Treść procedury;
•    Elementy procedury uzależnione od branży podmiotu.

5. Zgłaszanie schematu podatkowego:
•    Podmioty zobowiązane do zgłaszania schematu;
•    Termin zgłaszania schematu podatkowego;
•    30 czerwiec 2019 r. – data obowiązkowego zgłaszania „starych” schematów podatkowych;
•    Zgłaszanie internetowe z UPO;
•    Treść zgłoszenia – opis schematu z uzasadnieniem;
•    Forma zgłoszenia;
•    Nadawanie numeru schematowi;
•    Sprawdzanie zgłoszonych schematów;

6.    Problemy praktyczne związane z funkcjonowaniem schematów podatkowych:
•    Przykłady schematu podatkowego – co jest w praktyce schematem według wyjaśnień MF?
•    RODO a obowiązek zgłaszania schematu;
•    Etyka zawodowa księgowych, doradców podatkowych, radców prawnych a schematy podatkowe;
•    Zaskarżenie przepisów do ETS i UE – czy nastąpi i kiedy?
•    Kary za niezgłaszanie schematów;
•    Nieostre pojęcia w przepisach a ich stosowanie, np. rozsądnie działający podatnik, znaczna korzyść podatkowa, itp.
•    Praktyczne funkcjonowanie schematów – kto już je zgłosił;
•    Czy można zgłosić już istniejący schemat podatkowy?

7. Dyskusja z uczestnikami

Metodologia kursu
•    Wykład, ćwiczenia, dyskusja

 

Metody pracy

 

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

 

Efekty kształcenia

 

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
 - doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych
 - wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
 - przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania

 

Warunki zaliczenia kursu

 

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz.652).

 

Informacja o kadrze

 

Wykładowca - Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 16-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. 

W trakcie szkolenia przerwa kawowa oraz lunch. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

szkolenia@krakow.skwp.pl
biuro@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001